ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superintendence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superintendence-, *superintendence*
English-Thai: Nontri Dictionary
superintendence(n) การควบคุม,การจัดการ,การดูแล,การอำนวยการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Superintendenceการอำนวยการ [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superintendence (n) sˌuːpərɪntˈɛndəns (s uu2 p @ r i n t e1 n d @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
監理(P);幹理[かんり, kanri] (n,vs) superintendence; supervision; administration; (P) [Add to Longdo]
宰領[さいりょう, sairyou] (n,vs) supervision; superintendence; management; supervisor [Add to Longdo]
総攬[そうらん, souran] (n,vs) control; superintendence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superintendence
   n 1: management by overseeing the performance or operation of a
      person or group [syn: {supervision}, {supervising},
      {superintendence}, {oversight}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top