ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superintend

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superintend-, *superintend*, superinten
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superintend(vt) ควบคุม, See also: ดูแล, จัดการ, Syn. supervise, conduct, manage
superintendent(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้ดูแล, ผู้อำนวยการ, Syn. manager, controller, supervisor
superintendent(n) คนเฝ้าอาคาร, See also: คนเฝ้าประตู, คนดูแลอาคาร, Syn. janitor, porter
superintendent(n) เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง
superintendent(adj) อยู่ในความควบคุมดูแล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superintend(ซูเพออินเทนดฺ') vt. ควบคุม,จัดการ,อำนวยการ,ดูแล., Syn. supervise
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล,ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม,จัดการ,ผู้อำนวยการ,ดูแล, Syn. supervise

English-Thai: Nontri Dictionary
superintend(vi) ควบคุม,จัดการ,ดูแล,อำนวยการ
superintendence(n) การควบคุม,การจัดการ,การดูแล,การอำนวยการ
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Superintendenceการอำนวยการ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กำกับการตำรวจ(n) superintendent, Syn. ผู้การ, Example: คุณพ่อย้ายไปเป็นผู้กำกับการตำรวจที่ชลบุรี, Count Unit: คน
ผู้กำกับการ(n) superintendent, See also: chief of police, Example: ท่านเป็นผู้กำกับการอยู่กองปราบปรามยาเสพย์ติด, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลหรือมีอำนาจสั่งการให้เป็นไป
ศึกษาธิการ(n) superintendent, See also: education officer, Example: เขาไปหาศึกษาธิการให้ช่วยเรื่องฝากลูกเข้าเรียน, Thai Definition: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
ความควบคุมดูแล(n) supervision, See also: superintendent, Syn. ความดูแล, ความกำกับดูแล, Example: คณะวิชาทั้งสองส่วนอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
นวกรรมิก(n) superintendent, See also: construction, constructor, overseer, supervisor, inspector, Thai Definition: ผู้ดูแลการก่อสร้าง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำกับ[kamkap] (v) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct  FR: diriger ; superviser ; contrôler
ควบคุม[khūapkhum] (v) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge  FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
ควบคุม[khwop khum] (v) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend  FR: contrôler
ผู้ดูแล[phūdūlaē] (n) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer
ผู้กำกับ[phūkamkap] (n) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police  FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้กำกับการ[phūkamkapkān] (n) EN: director ; superintendent ; head ; person in charge of things ; chief of police
ผู้กำกับการตำรวจ[phūkamkapkān tamrūat] (n, exp) EN: superintendent of a police precinct
ผู้กำกับการโยธา[phūkamkapkān yōthā] (n, exp) EN: superintendent of works
ศึกษาธิการ[seuksāthikān] (n) EN: superintendent ; education officer

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERINTENDANT S UW2 P ER0 AH0 N T EH1 N D AH0 N T
SUPERINTENDANT S UW2 P ER0 IH0 N T EH1 N D AH0 N T
SUPERINTENDENT S UW2 P ER0 AH0 N T EH1 N D AH0 N T
SUPERINTENDENT S UW2 P ER0 IH0 N T EH1 N D AH0 N T
SUPERINTENDENTS S UW2 P ER0 AH0 N T EH1 N D AH0 N T S
SUPERINTENDENTS S UW2 P ER0 IH0 N T EH1 N D AH0 N T S
SUPERINTENDENT'S S UW2 P ER0 IH0 N T EH1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superintend (v) sˌuːpərɪntˈɛnd (s uu2 p @ r i n t e1 n d)
superintends (v) sˌuːpərɪntˈɛndz (s uu2 p @ r i n t e1 n d z)
superintended (v) sˌuːpərɪntˈɛndɪd (s uu2 p @ r i n t e1 n d i d)
superintendent (n) sˌuːpərɪntˈɛndənt (s uu2 p @ r i n t e1 n d @ n t)
superintending (v) sˌuːpərɪntˈɛndɪŋ (s uu2 p @ r i n t e1 n d i ng)
superintendence (n) sˌuːpərɪntˈɛndəns (s uu2 p @ r i n t e1 n d @ n s)
superintendents (n) sˌuːpərɪntˈɛndənts (s uu2 p @ r i n t e1 n d @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监督人[jiān dū rén, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄖㄣˊ, / ] superintendent, #102,621 [Add to Longdo]
提学御史[tí xué yù shǐ, ㄊㄧˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩˋ ㄕˇ, / ] superintendent of education (formal title) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Superintendent {m}superintendent [Add to Longdo]
Superintendent {m} [relig.]dean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] (n) superintendent; supervisor; warden [Add to Longdo]
監理(P);幹理[かんり, kanri] (n,vs) superintendence; supervision; administration; (P) [Add to Longdo]
管長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent priest; chief abbot; (P) [Add to Longdo]
管理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) (1) manager; landlord; warden; superintendent; supervisor; (2) {comp} root (user); (P) [Add to Longdo]
館長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent; director; curator; chief librarian; (P) [Add to Longdo]
教育長[きょういくちょう, kyouikuchou] (n) superintendent of education [Add to Longdo]
警察署長[けいさつしょちょう, keisatsushochou] (n) head of a police station; chief of a police station; superintendent [Add to Longdo]
警視[けいし, keishi] (n) police superintendent; metropolitan police; (P) [Add to Longdo]
警視監[けいしかん, keishikan] (n) superintendent supervisor; assistant commissioner (UK, Aus. etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  superintend
      v 1: watch and direct; "Who is overseeing this project?" [syn:
           {oversee}, {supervise}, {superintend}, {manage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top