ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supercilious

S UW2 P ER0 S IH1 L IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supercilious-, *supercilious*, superciliou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supercilious(adj) ดูหมิ่น, See also: ดูถูก, เหยียดหยาม, หยิ่งยโส, Syn. contemptuous, disdainful, scornful

English-Thai: Nontri Dictionary
supercilious(adj) หยิ่งยโส,ทะนง,วางมาด,โอหัง,อวดภูมิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองหอง[jønghøng] (adj) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud  FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERCILIOUS S UW2 P ER0 S IH1 L IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supercilious (j) sˌuːpəsˈɪlɪəʳs (s uu2 p @ s i1 l i@ s)
superciliously (a) sˌuːpəsˈɪlɪəʳsliː (s uu2 p @ s i1 l i@ s l ii)
superciliousness (n) sˌuːpəsˈɪlɪəʳsnəs (s uu2 p @ s i1 l i@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白眼[bái yǎn, ㄅㄞˊ ㄧㄢˇ, ] supercilious look, #22,302 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supercilious
   adj 1: having or showing arrogant superiority to and disdain of
       those one views as unworthy; "some economists are
       disdainful of their colleagues in other social
       disciplines"; "haughty aristocrats"; "his lordly manners
       were offensive"; "walked with a prideful swagger"; "very
       sniffy about breaches of etiquette"; "his mother eyed my
       clothes with a supercilious air"; "a more swaggering mood
       than usual"- W.L.Shirer [syn: {disdainful}, {haughty},
       {imperious}, {lordly}, {overbearing}, {prideful},
       {sniffy}, {supercilious}, {swaggering}]
   2: expressive of contempt; "curled his lip in a supercilious
     smile"; "spoke in a sneering jeering manner"; "makes many a
     sharp comparison but never a mean or snide one" [syn:
     {supercilious}, {sneering}, {snide}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top