ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sumptuous

S AH1 M P CH W AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sumptuous-, *sumptuous*, sumptuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sumptuous(adj) หรูหรา, See also: โอ่อ่า, Syn. splendid, magnificent, luxurious
sumptuous(adj) ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, lavish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sumptuous(ซัมพฺ'ชูอัส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ่อ่า,โอ่โถง, See also: sumptuousness n., Syn. extravagant
presumptuous(พรีซัมพฺ'ทิวเอิส) adj. ทึกทักเอาเอง,สันนิษฐานเอาเอง,ทะลึ่ง,ทะนง,บุ่มบ่าม., Syn. forward, audacious

English-Thai: Nontri Dictionary
sumptuous(adj) มากมาย,มโหฬาร,หรูหรา,โอ่อ่า,ฟุ่มเฟือย
presumptuous(adj) ทะลึ่ง,อวดดี,ไม่เกรงใจ,ทะนง,บุ่มบ่าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หรู[rū] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[rūrā] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
สวยหรู[sūayrū] (v) EN: be splendid ; be gorgeous ; be sumptuous
สวยหรู[sūayrū] (adv) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously
ทะยานใจ[thayānjai] (adj) EN: presumptuous ; emboldened
ถือดี[theūdī] (v) EN: assume too much ; be presumptuous ; think a lot of oneself ; have a high opinion of oneself  FR: faire preuve d'arrogance ; être présomptueux
ถือวิสาสะ[theū wisāsa] (v, exp) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture  FR: prendre la liberté de

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMPTUOUS S AH1 M P CH W AH0 S
SUMPTUOUS S AH1 M P CH UW0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sumptuous (j) sˈʌmptʃuəʳs (s uh1 m p ch u@ s)
sumptuously (a) sˈʌmptʃuəʳsliː (s uh1 m p ch u@ s l ii)
sumptuousness (n) sˈʌmptʃuəʳsnəs (s uh1 m p ch u@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
富丽堂皇[fù lì táng huáng, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] sumptuous mansions (成语 saw); splending and majestic, #39,353 [Add to Longdo]
奢丽[shē lì, ㄕㄜ ㄌㄧˋ, ] sumptuous; a luxury, #235,932 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏滸がましい[おこがましい, okogamashii] (adj-i) (uk) presumptuous; impertinent; ridiculous; absurd [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
才弾ける[さいはじける, saihajikeru] (v1,vi) to be presumptuous; to be clever and forward [Add to Longdo]
自信過剰[じしんかじょう, jishinkajou] (n,adj-na,adj-no) overconfident; presumptuous [Add to Longdo]
酒池肉林[しゅちにくりん, shuchinikurin] (n) sumptuous feast; debauch [Add to Longdo]
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence [Add to Longdo]
幅ったい[はばったい, habattai] (adj-i) (1) (uk) wide; (2) presumptuous [Add to Longdo]
僭越;僣越[せんえつ, sen'etsu] (adj-na) presumptuous; arrogant; audacious; forward; insolent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sumptuous
   adj 1: rich and superior in quality; "a princely sum"; "gilded
       dining rooms" [syn: {deluxe}, {gilded}, {grand},
       {luxurious}, {opulent}, {princely}, {sumptuous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top