ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sulk

S AH1 L K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sulk-, *sulk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sulk(vi) โกรธไม่พูดไม่จา, See also: บูดบึ้งไม่พูดไม่จา, บึ้งตึง, Syn. be sullen, glower, pout
sulk(n) ความโกรธขึ้ง, See also: อารมณ์บูดบึ้งไม่พูดไม่จา, Syn. moodiness, scowl, sullenness
sulk(n) คนที่โกรธขึ้ง, See also: คนที่บูดบึ้งไม่พูดไม่จา, คนที่บึ้งตึง
sulky(adj) ที่โกรธขึ้ง, See also: ซึ่งโกรธไม่พูดไม่จา, Syn. irritable, sullen, morose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sulk(ซัลคฺ) vi.,n. (ความ,ผู้) เคืองใจหรือโกรธเคืองโดยไม่ยอมปริปากพูด,มีอารมณ์บูดหมอง
sulky(ซัล'คี) adj. เคืองใจ,โกรธเคือง,อารมณ์บูดบึ้ง,เสียใจ,มืดสลัว. n. รถม้าสองล้อที่นั่งเดี่ยว., See also: sulkily adv. sulkiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sulk(vi) โกรธเคือง,อารมณ์ไม่ดี,ขุ่นหมอง
sulkiness(n) ความขุ่นหมอง,ความโกรธเคืองใจ
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sulkHideki, he really hadn't settled in here at all and sulked all the time.
sulk"Is that implying that I go get some sugar in me and then work more?" "Er?" "No, sorry. I'm just sulking a bit."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าบูดบึ้ง(adj) sour, See also: sulky, sullen, Syn. บูดบึ้ง, หน้ามุ่ย, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, หน้าหงิก, Ant. หน้ายิ้ม, หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าชื่น, หน้าบาน, Example: โดยปกติหล่อนมักทำหน้ายิ้มอยู่เสมอ ไม่ค่อยเห็นว่าทำหน้าบูดบึ้งสักเท่าไหร่, Thai Definition: ทำหน้าบึ้ง แสดงอาการไม่พอใจ
งอน(v) sulk, See also: pout, Syn. โกรธ, ไม่พอใจ, Ant. พอใจ, ถูกใจ, ชอบใจ, Example: แม้เธอจะงอนบ่อยและขี้ใจน้อย แต่ผมก็รักเธอมากที่สุด, Thai Definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
แสนงอน(adj) sulky, See also: be in a huff, Syn. ขี้งอน, แง่งอน, Example: ผู้หญิงแสนงอนก็น่ารักดีอยู่หรอก แต่ถ้างอนไปซะทุกเรื่องก็อาจถูกบอกเลิกได้ง่ายๆ เหมือนกัน, Thai Definition: มีแง่งอนมาก, มีมารยา
บึ้งบูด(adj) sulky, See also: sullen, cross, be stern, Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Example: ผมเห็นหน้าบึ้งบูดของเลขาแล้วหมดอารมณ์จะทำงานต่อไปเลย, Thai Definition: อาการที่หน้าเหง้าแสดงความไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูดบึ้ง[būtbeung] (adj) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy  FR: morose ; morne
หน้านิ่วคิ้วขมวด[nā niu khiu khamūat] (v, exp) EN: be sulky
งอน[ngøn] (v) EN: sulk ; pout  FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue

CMU English Pronouncing Dictionary
SULK S AH1 L K
SULKED S AH1 L K T
SULKING S AH1 L K IH0 NG
SULKOWSKI S AH0 L K AO1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sulk (v) sˈʌlk (s uh1 l k)
sulks (v) sˈʌlks (s uh1 l k s)
sulky (n) sˈʌlkiː (s uh1 l k ii)
sulked (v) sˈʌlkt (s uh1 l k t)
sulkier (j) sˈʌlkɪəʳr (s uh1 l k i@ r)
sulkies (n) sˈʌlkɪz (s uh1 l k i z)
sulkily (a) sˈʌlkɪliː (s uh1 l k i l ii)
sulking (v) sˈʌlkɪŋ (s uh1 l k i ng)
sulkiest (j) sˈʌlkɪɪst (s uh1 l k i i s t)
sulkiness (n) sˈʌlkɪnəs (s uh1 l k i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sulky {m}; Einspänner {m}sulky [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やさぐれる[yasagureru] (v1) (sl) to sulk; to be peevish [Add to Longdo]
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
不貞腐れ[ふてくされ, futekusare] (n) sulkiness [Add to Longdo]
不貞腐れる;ふて腐れる[ふてくされる, futekusareru] (v1,vi) (uk) to become sulky; to become irresponsible [Add to Longdo]
膨れっ面;脹れっ面;ふくれっ面[ふくれっつら, fukurettsura] (n,adj-no) sulky look; sullen look [Add to Longdo]
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P) [Add to Longdo]
拗ねる[すねる, suneru] (v1,vi) to be peevish; to sulk; to pout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sulk
   n 1: a mood or display of sullen aloofness or withdrawal;
      "stayed home in a sulk" [syn: {sulk}, {sulkiness}]
   v 1: be in a huff and display one's displeasure; "She is pouting
      because she didn't get what she wanted" [syn: {sulk},
      {pout}, {brood}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top