ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suite

S W IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suite-, *suite*
Possible hiragana form: すいて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suite(n) ห้องชุด, Syn. apartment, chambers, rooms
suite(n) ชุดเฟอร์นิเจอร์, Syn. furniture
suite(n) ชุดเพลง, See also: ชุดเครื่องดนตรี
suite(n) คณะผู้ติดตาม, See also: ข้าราชบริพาร, Syn. followers, retinue, servant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suite(ซวีท) n. ชุด,กลุ่ม,คณะ,กลุ่มผู้ติดตาม,ข้าราชบริพาร,ชุดเครื่องเรือน,ห้องชุด,ชุดเพลง
suited(ซู'ทิด) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเหมาะ,คู่ควร, Syn. appropriate

English-Thai: Nontri Dictionary
suite(n) อันดับ,บริวาร,ห้องชุด,คณะ,ข้าราชการ,ชุดเครื่องเรือน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
suite of honourคณะผู้ติดตามเกียรติยศ - สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการระดับประมุขของรัฐ จะประกอบด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ประมุขของรัฐจัดให้มาประจำประมุขของรัฐผู้มาเยือน - สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการระดับหัวหน้ารัฐบาล จะประกอบด้วย รัฐมนตรีเกียรติยศ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศผู้มาเยือน อธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมทั้งนายทหารเกียรติยศ ในกรณีที่ผู้มาเยือนมีคู่สมรส ก็จะเพิ่มคู่สมรสของคณะผู้ติดตามเกียรติยศ และนายตำรวจหญิงประจำ ตลอดการเยือน [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
suite(n) ชุดโปรแกรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suiteHeck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.
suiteHe is better suited to a job as a teacher is.
suiteHe is suited for police work.
suiteHe is the last man that is suited for the job.
suiteI'd like a suite.
suiteI don't think John is suited for the job.
suiteIn order to bring out your talents to the full you need to a profession more suited to you, to find a new work place.
suitePeople who can't do that aren't suited for the top (management).
suiteShe had the hotel suite to herself.
suiteThe shirt she apparently seriously thought suited me I turned down and decided to accept a light blue polo shirt.
suiteThe time and date suited our coach.
suiteThey are not suited to each other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านต่อหน้า ...[ān tø nā ...] (xp) FR: suite à la page ...
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
บริพาร[børiphān] (n) EN: retinue ; suite ; entourage  FR: entourage [m]
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ชุด[chut] (n) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite  FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[chut prōkraēm samnakngān] (n, exp) EN: office suite (software)  FR: suite bureautique [f]
ชุดว่ายน้ำ[chut wāinām] (n, exp) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear  FR: maillot de bain [m]
เดี๋ยวนี้[dīonī] (adv) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately  FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
ห้องชุด[hǿngchut] (n) EN: apartment ; suite  FR: appartement [m]
ห้องสวีท[hǿng sawīt] (n, exp) EN: suite  FR: suite [f] ; chambre de luxe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUITE S W IY1 T
SUITED S UW1 T AH0 D
SUITED S UW1 T IH0 D
SUITER S UW1 T ER0
SUITES S W IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suite (n) swˈiːt (s w ii1 t)
suited (v) sˈuːtɪd (s uu1 t i d)
suites (n) swˈiːts (s w ii1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套房[tào fáng, ㄊㄠˋ ㄈㄤˊ, ] suite, #17,642 [Add to Longdo]
组曲[zǔ qǔ, ㄗㄨˇ ㄑㄩˇ, / ] suite (music), #55,655 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folge {f} | Folgen {pl}suite | suites [Add to Longdo]
Garnitur {f} | dreiteilige Polstergarnitur {f}suite | three-piece suite [Add to Longdo]
Suite {f} (Zimmer) | Hochzeitssuite {f}suite (of rooms) | bridal suite [Add to Longdo]
Suite {f} [mus.] | Suiten {pl}suite | suites [Add to Longdo]
Zimmerflucht {f} | Zimmerfluchten {pl}suite of rooms | suites of rooms [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごつい手[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands [Add to Longdo]
だてらに[daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
ついて回る;付いて回る[ついてまわる, tsuitemawaru] (v5r,vi) to follow around [Add to Longdo]
に就いて;に就て;に付いて[について, nitsuite] (exp) (uk) concerning; along; under; per [Add to Longdo]
ぴったり[pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
イースイート[i-sui-to] (n) {comp} eSuite [Add to Longdo]
オーダシティ;オーダスィティ(ik);オーダセティ(ik)[o-dashitei ; o-dasuitei (ik); o-dasetei (ik)] (n) audacity [Add to Longdo]
オフィスソフト[ofisusofuto] (n) office software package; office suite [Add to Longdo]
スーツ姿[スーツすがた, su-tsu sugata] (n) suited figure; person in a suit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
プロトコルスイート[ぷろとこるすいーと, purotokorusui-to] protocol suite [Add to Longdo]
プロトコル群[プロトコルぐん, purotokoru gun] protocol suite, protocol set [Add to Longdo]
技術移転[ぎじゅついてん, gijutsuiten] technology transfer [Add to Longdo]
実行可能試験項目群[じっこうかのうしけんこうもくぐん, jikkoukanoushikenkoumokugun] executable test suite [Add to Longdo]
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data [Add to Longdo]
選択された実行可能試験項目群[せんたくされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, sentakusaretajikkoukanoushikenkoumokugun] selected executable test suite [Add to Longdo]
選択された抽象的試験項目群[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
推定[すいてい, suitei] Vermutung, Folgerung, Schlussfolgerung [Add to Longdo]
水滴[すいてき, suiteki] Wassertropfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suite
   n 1: a musical composition of several movements only loosely
      connected
   2: apartment consisting of a series of connected rooms used as a
     living unit (as in a hotel) [syn: {suite}, {rooms}]
   3: the group following and attending to some important person
     [syn: {cortege}, {retinue}, {suite}, {entourage}]
   4: a matching set of furniture

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top