ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sufficient

S AH0 F IH1 SH AH0 N T   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sufficient-, *sufficient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sufficient[ADJ] พอเพียง, See also: พอ, Syn. adequate, enough
sufficiently[ADV] อย่างเพียงพอ, See also: อย่างพอเพียง, Syn. adequately, enough

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sufficient(ซะฟิช'เชินทฺ) adj. พอ,พอเพียง,พอใจ,เต็มที่., See also: sufficiently adv., Syn. enough
insufficient(อินซัฟฟีช'เชินทฺ) adj. ไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
sufficient(adj) เพียงพอ,พอเพียง,พอ
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
SELF-self-sufficient(adj) พึ่งตัวเอง,อิสระ,เลี้ยงตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sufficient conditionเงื่อนไขเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you can describe your planet to me in sufficient detail for me to make a drawing of it,แบบละเอียดมากพอที่ฉันจะวาดมันได้ The Little Prince (1974)
You mustn't omit any detail otherwise your stories will not arouse us sufficientlyYou mustn't omit any detail... ...ไม่เช่นนั้นเรื่องราวของคุณ .จะ not arouse ที่เราเพียงพอ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
No, a fingertip sample or a urine test is sufficient.ตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้ว หรือตัวอย่างปัสสาวะอาจไม่เพียงพอ Gattaca (1997)
If you're lying to save your friend then you're of sufficient character to earn what you want.ถ้าคุณกำลังโกหกเพื่อช่วยเพื่อนของคุณ... ...คุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการ Brokedown Palace (1999)
You do not look sufficient of age for scientific teaching.หล่อนดูเหมือนจะอายุน้อยเกินไป ที่จะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นะ Anna and the King (1999)
No, I think Heiki has sufficiently kicked my ass for the day.ไม่หรอก Pilot (2001)
Just one bite, one scratch from these creatures is sufficient... and then you become one of them.แค่หนึ่งรอยกัด,หนึ่งรอยข่วน เหล่านี้มันเพียงพอที่จะติดเชื้อ... และหลังจากนั้นคุณก็จะกลายเป็นแบบพวกเขา Resident Evil (2002)
The background must be sufficiently large... for the star to measure 8 centimeters from point to point.พื้นสีขาวต้องกว้างพอที่จะรองรับ รูปดวงดาวที่มีขนาด กว้างยาวเท่ากับ 8 เซนติเมตร The Pianist (2002)
Is this sufficient to placate your men?มันเพียงพอที่จะทําให้ ทหารของเจ้าสงบรึยัง The Scorpion King (2002)
There is sufficient evidence to have you both expelled.และมีหลักฐานมากพอ ที่จะไล่เธอสองคนออก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Well, this has been sufficiently awkward.เอ่อ... ,ชักจะเริ่มอึดอัดแล้วสิ Mean Girls (2004)
Oh, I'll make sure my boys allow you sufficient freedom, within these walls, to get your team in shape.พวกนายจะมีอิสระอยู่ภายในเขตกำแพงนี้ เพื่อให้ทีมนายเป็นรูปเป็นร่าง The Longest Yard (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sufficientA word to the wise is sufficient.
sufficientHaving been informed that plywood is sufficient I will be making it as taught with plywood.
sufficientHe has a sufficient income to support his family.
sufficientI have done with a sufficient new classmate and sufficient new relations.
sufficientI haven't made up my mind sufficiently enough to agree with you.
sufficientIn order to bring about an effective agreement of wills, it is not sufficient to study other languages
sufficientIn the absence of sufficient data, the survey was given up.
sufficientIn the absence of sufficient proof, the police could not indict him.
sufficientIt is not sufficient to describe the differences in attitude between these two ethnic groups.
sufficientIt is very difficult to communicate yourself sufficiently to others.
sufficientLife is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises.
sufficientMy explanation was not sufficient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐกิจพอเพียง[N] sufficient economy, Example: รัฐบาลให้บริการสวัสดิการทางสังคม เพื่อเน้นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงเคยมีพระราชดำรัสไว้, Thai definition: วิธีดำเนินการทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งหมายให้ราษฎรมีพอกินพอใช้เป็นเบื้องต้นก่อนอื่นใดทั้งสิ้น
อย่างเพียงพอ[ADV] sufficiently, See also: enough, Syn. อย่างพอเพียง, Example: ถ้าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง
เพียงพอ[ADJ] sufficient, See also: adequate, ample, satisfactory, enough, Syn. พอเพียง, Example: ชาวบ้านไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป, Thai definition: ที่เหมาะควรแก่ความต้องการแล้ว
เพียงพอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
พอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอเพียง[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ
เต็มตา[ADV] soundly, See also: sufficiently, satiatedly, fully, Syn. สนิท, เต็มที่, Example: คุณพ่อเพิ่งจะนอนหลับเต็มตาเป็นคืนแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้น, Thai definition: นอนอิ่ม
เต็มอิ่ม[ADV] sufficiently, Syn. เต็มตื่น, Example: เมื่อคืนคนไข้ได้นอนเต็มอิ่ม
ยกใหญ่[ADV] so much, See also: sufficient, ample, plentiful, copious, many, Syn. มากมาย, เป็นการใหญ่, ขนานใหญ่, Example: เขาถูกนายของเขาเล่นงานยกใหญ่, Notes: (ปาก)
สาสม[ADV] adequately, See also: sufficiently, properly, Syn. สม, Example: เธอได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมกับความเหนื่อยยากของเธอที่อุทิศให้บริษัท, Thai definition: อย่างเพียงพอหรือเหมาะสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร[X] (dōi mai mī hētphon an somkhūan) EN: without sufficient reason   
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate   FR: insuffisant
พยานหลักฐานไม่พอ[n. exp.] (phayān lakthān mai phø) EN: insufficient evidence   
พยานหลักฐานอ่อน[n. exp.] (phayān lakthān øn) EN: insufficient evidence   
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
พอ[v.] (phø) EN: be enough ; be sufficient ; be adequate ; suffice   FR: suffire
พอดี[adv.] (phødī) EN: just enough ; good enough ; just sufficient ; just right ; at the right moment ; just in time   FR: exactement ; précisément ; justement ; tout juste ; pile (fam.)
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; adequate ; ample   FR: suffisant

CMU English Pronouncing Dictionary
SUFFICIENT    S AH0 F IH1 SH AH0 N T
SUFFICIENTLY    S AH0 F IH1 SH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sufficient    (j) sˈəfˈɪʃənt (s @1 f i1 sh @ n t)
sufficiently    (a) sˈəfˈɪʃəntliː (s @1 f i1 sh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
足以[zú yǐ, ㄗㄨˊ ㄧˇ, ] sufficient to...; so much so that; so that, #4,865 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
やる気十分;遣る気十分;やる気充分;遣る気充分[やるきじゅうぶん, yarukijuubun] (exp) sufficiently motivated (to do something) [Add to Longdo]
遺憾無く;遺憾なく[いかんなく, ikannaku] (adv) amply; sufficiently; fully; completely; all out [Add to Longdo]
運動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] (n,adj-no) insufficient exercise [Add to Longdo]
額が少ない[がくがすくない, gakugasukunai] (exp,adj-i) insufficient (money, etc.) [Add to Longdo]
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P) [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) [Add to Longdo]
事が足りる[ことがたりる, kotogatariru] (exp,v1) to be sufficient; to answer the purpose [Add to Longdo]
手薄[てうす, teusu] (adj-na,n) short of hands; insufficient; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不足データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] insufficient data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sufficient
   adj 1: of a quantity that can fulfill a need or requirement but
       without being abundant; "sufficient food" [ant:
       {deficient}, {insufficient}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top