ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sufficiency

S AH0 F IH1 SH AH0 N S IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sufficiency-, *sufficiency*
English-Thai: Longdo Dictionary
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sufficiency[N] จำนวนที่พอเพียง, See also: ปริมาณที่พอเพียง, Syn. completion, capacity, enough
sufficiency[N] ความพอเพียง, Syn. adequacy, plenty, satiety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sufficiency(ซะฟิช'เซินซี) n. ความพอเพียง,จำนวนที่พอเพียง,ปริมาณที่พอเพียง,สัมภาระที่พอเพียง, Syn. adequacy)
insufficiency(อินซัฟฟีช'เชินซี) n. ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน.

English-Thai: Nontri Dictionary
sufficiency(n) ความพอเพียง,ความเพียงพอ,ความพอ
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An elegant sufficiency, Aunt Sally. Elegant sufficiency.หรูหราเกินพอ น้าแซลลี่ หรูหราเกินพอ Episode #1.1 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพอดี[N] sufficiency, See also: adequacy, Syn. ความพอประมาณ, ความเหมาะสม, ความพอเหมาะ, Example: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี
ความพอ[N] adequateness, See also: sufficiency, Syn. ความพอเพียง, Thai definition: สภาวะที่เหมาะแก่ความต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผลิตแบบยังชีพ[n. exp.] (kān phalit baēp yangchīp) EN: self-sufficiency   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (pratyā sētthakit phøphīeng = pratchayā sētthakit phøphīeng) EN: sufficiency economy philosophy   
เศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (sētthakit phøphīeng) EN: economic self-sufficiency ; sufficiency economy   FR: économie auto-suffisante [f] ; auto-suffisance économique [f] ; économie de suffisance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUFFICIENCY    S AH0 F IH1 SH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sufficiency    (n) sˈəfˈɪʃənsiː (s @1 f i1 sh @ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冠不全[かんふぜん, kanfuzen] (n) coronary insufficiency [Add to Longdo]
機能不全[きのうふぜん, kinoufuzen] (n) dysfunction (often medical); malfunction; insufficiency [Add to Longdo]
自給自足[じきゅうじそく, jikyuujisoku] (n,vs) self-sufficiency [Add to Longdo]
自給率[じきゅうりつ, jikyuuritsu] (n) (the degree of) self-sufficiency (e.g. in oil) [Add to Longdo]
自前主義[じまえしゅぎ, jimaeshugi] (n) (principle of) self-sufficiency [Add to Longdo]
自足[じそく, jisoku] (n,vs) self-sufficiency; self-satisfaction [Add to Longdo]
充足[じゅうそく, juusoku] (n,vs) sufficiency; (P) [Add to Longdo]
足し[たし, tashi] (n) (See 足しになる) top up (e.g. a little bit to remedy an insufficiency) [Add to Longdo]
足しにする[たしにする, tashinisuru] (exp,vs-i) (See 足しになる) to make up (an insufficiency); to ease (a lack) [Add to Longdo]
尊大[そんだい, sondai] (adj-na,n) haughtiness; pomposity; self-sufficiency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sufficiency
   n 1: sufficient resources to provide comfort and meet
      obligations; "her father questioned the young suitor's
      sufficiency"
   2: an adequate quantity; a quantity that is large enough to
     achieve a purpose; "enough is as good as a feast"; "there is
     more than a sufficiency of lawyers in this country" [syn:
     {enough}, {sufficiency}]
   3: the quality of being sufficient for the end in view; "he
     questioned the sufficiency of human intelligence" [syn:
     {sufficiency}, {adequacy}] [ant: {deficiency}, {inadequacy},
     {insufficiency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top