ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suffering

S AH1 F ER0 IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suffering-, *suffering*, suffer
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suffering(n) การได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: การได้รับความเจ็บปวด
suffering(n) ความเจ็บปวด, See also: ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก, Syn. agony, distress, hardship, pain
suffering(adj) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด, Syn. aching, in difficulties, pained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony

English-Thai: Nontri Dictionary
suffering(n) ความทุกข์,ความลำบาก,ความเจ็บปวด,ความอดทน
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sufferingความทุกข์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sufferingAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
sufferingCan we find joy in spite of suffering and death?
sufferingDeath is preferable to such suffering.
sufferingDistrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.
sufferingHe had to contend against physical suffering.
sufferingHe has been suffering from a bad cold. She is very anxious about his health.
sufferingHe is indifferent to the suffering of others.
sufferingHe is suffering from a bad cold.
sufferingHe is suffering from a bad cold in the nose.
sufferingHe is suffering from a cold.
sufferingHe is suffering from a headache.
sufferingHe is suffering from an aggravated disease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้วงทุกข์(n) sufferings, See also: slough of despond, Syn. กองทุกข์, Example: มนุษย์เรากำลังแหวกว่ายอยู่ในห้วงทุกข์
ความอาดูร(n) suffering, See also: lament, trouble, distress, sorrowfulness, Example: ความสูญเสียครั้งนั้นยังความอาดูรอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของเขา, Thai Definition: ความเดือดร้อนและทนทุกขเวทนา เจ็บปวดและชอกช้ำทั้งกายและใจ
ทุกข์เข็ญ(n) suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ(n) suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ความทุกข์(n) sorrow, See also: suffering, sadness, misery, distress, grief, Syn. ความทุกข์ใจ, ความทุกข์ทรมาน, Ant. ความสุข, Example: เวลามีทุกข์คนเราชอบจะให้คนมาร่วมเฉลี่ยความทุกข์เพื่อให้เบาบางลง
ความทุกข์ทรมาน(n) suffering, See also: pain, distress, Syn. ความทุกข์ระทม, ความเจ็บปวด, ความทุกข์, Ant. ความสุข, Example: การได้รักและการพลัดพรากจากความรักล้วนเป็นความทุกข์ทรมานทั้งสิ้น
ความระทมทุกข์(n) suffering, See also: sorrow, grief, misery, disconsolation, Syn. ความทุกข์, ความทุกข์ระทม, Ant. ความสุข, Example: คนรวยบางคนอาจมีความระทมทุกข์อยู่เต็มหัวอก
ทุกขเวทนา(n) suffering, See also: painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, pain, agony, misery, Syn. ทุกข์ทรมาณ, Ant. สุขสบาย, Example: เขาได้รับทุกข์เวทนาจากโรคมะเร็งอยู่หลายเดือนก่อนตาย, Thai Definition: ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ, ความรู้สึกเจ็บปวดทรมาน, Notes: (บาลี)
ทุกข์เข็ญ(n) suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[eūt] (adj) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency  FR: gonflé ; enflé
เข็ญ[khen] (n) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship  FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความเจ็บปวด[khwām jeppūat] (n) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness  FR: douleur [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[khwām jeppūat rūat rāo] (n, exp) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering  FR: souffrance [f]
ความปวดร้าวใจ[khwām pūatrāo jai] (n) EN: distress ; agony ; suffering
ความทุกข์[khwām thuk] (n) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain  FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ทรมาน[khwām thuk thøramān] (n) EN: suffering ; pain ; distress
ก้มหน้าทนทุกข์[kom nā thon thuk] (v, exp) EN: resign oneself to sufferings
มรรค[mak] (n) EN: magga (pali) ; way to the cessation of suffering  FR: magga (pāli) ; voie de la cessation de la souffrance [f]
นิโรธ[nirot] (n) EN: nirodha ; cessation (of suffering)  FR: nirodha (pali) ; extinction (de la souffrance) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUFFERING S AH1 F ER0 IH0 NG
SUFFERING S AH1 F R IH0 NG
SUFFERINGS S AH1 F ER0 IH0 NG Z
SUFFERINGS S AH1 F R IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suffering (v) sˈʌfərɪŋ (s uh1 f @ r i ng)
sufferings (n) sˈʌfərɪŋz (s uh1 f @ r i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦难[kǔ nàn, ㄎㄨˇ ㄋㄢˋ, / ] suffering, #10,896 [Add to Longdo]
苦头[kǔ tou, ㄎㄨˇ ㄊㄡ˙, / ] sufferings, #22,078 [Add to Longdo]
忧患[yōu huàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄢˋ, / ] suffering; misery; hardship, #39,931 [Add to Longdo]
熬煎[áo jiān, ㄠˊ ㄐㄧㄢ, ] suffering; torture, #102,228 [Add to Longdo]
冤苦[yuān kǔ, ㄩㄢ ㄎㄨˇ, ] suffering from injustice, #249,943 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzkranksuffering from heart condition [Add to Longdo]
wurmkrank {adj}suffering from worms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐう[guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
パンチドランカー[panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei [Add to Longdo]
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n,vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P) [Add to Longdo]
夏負け[なつまけ, natsumake] (n,vs) suffering from summer heat [Add to Longdo]
火宅[かたく, kataku] (n) {Buddh} this world of suffering [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
餓えに苦しむ[うえにくるしむ, uenikurushimu] (exp,v5m) to be suffering from hunger [Add to Longdo]
業苦[ごうく, gouku] (n) karmic suffering [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suffering
   adj 1: troubled by pain or loss; "suffering refugees"
   2: very unhappy; full of misery; "he felt depressed and
     miserable"; "a message of hope for suffering humanity";
     "wretched prisoners huddled in stinking cages" [syn:
     {miserable}, {suffering}, {wretched}]
   n 1: a state of acute pain [syn: {agony}, {suffering},
      {excruciation}]
   2: misery resulting from affliction [syn: {suffering}, {woe}]
   3: psychological suffering; "the death of his wife caused him
     great distress" [syn: {distress}, {hurt}, {suffering}]
   4: feelings of mental or physical pain [syn: {suffering},
     {hurt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top