ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suffer

S AH1 F ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suffer-, *suffer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suffer(vi) ทนทุกข์ทรมาน, See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์, Syn. ache, hurt, undergo
suffer(vt) ทนทุกข์ทรมาน, See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์, Syn. ache, hurt, undergo
suffer(vi) อดทน, See also: ทนทาน, Syn. bear, endure, sustain
suffer(vt) อดทน, See also: ทนทาน, Syn. bear, endure, sustain
sufferer(n) ผู้ที่ได้รับความทุกข์, See also: ผู้ประสบความทุกข์
suffering(n) การได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: การได้รับความเจ็บปวด
suffering(n) ความเจ็บปวด, See also: ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก, Syn. agony, distress, hardship, pain
suffering(adj) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด, Syn. aching, in difficulties, pained
sufferable(adj) ซึ่งอดทนได้, Syn. bearable, tolerable
sufferance(n) ความอดทน, Syn. endurance, patience, toleration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suffer(ซัฟ'เฟอะ) vt.,vi. ประสบ,ได้รับ,ได้ผ่าน,ทน,อดทน,ยอม,ประสบ,อนุญาต., See also: sufferable adj. ableness n. sufferably adv. sufferer n., Syn. bear, feel, undergo
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony

English-Thai: Nontri Dictionary
suffer(vi) เจ็บปวด,ตกทุกข์,ประสบ,ทนทุกข์,อดทน
suffer(vt) ทนทุกข์,เสียหาย,อดทน,อนุญาต,ยอม
sufferance(n) ความอดกลั้น,การอนุญาต,ความอดทน,การยอมทน
suffering(n) ความทุกข์,ความลำบาก,ความเจ็บปวด,ความอดทน
insufferable(adj) ทนไม่ได้,เหลืออด,กลั้นไม่ไหว
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sufferance bondใบค้ำประกันอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sufferance wharfท่าเรืออนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sufferance, tenancy atการถือครองอสังหาริมทรัพย์หลังสัญญาเช่าสิ้นสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sufferingความทุกข์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
suffer(vt) ทรมาน, See also: sufferer n.
suffer from(vt) เป็นโรค

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sufferA government suffers from civil affairs.
sufferAll humanity will suffer if a unclear war breaks out.
sufferAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
sufferAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
sufferAutomobile sales suffered a setback at the end of the financial year.
sufferCan we find joy in spite of suffering and death?
sufferDeath is preferable to such suffering.
sufferDeveloping countries suffer from difficulties of fiscal problems.
sufferDistrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.
sufferFarmers suffered crop losses from poor weather.
sufferHe couldn't suffer the slightest disobedience in his men.
sufferHe had to contend against physical suffering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผะอืดผะอม(v) feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
ยากลำบาก(v) be troubled by, See also: suffer, become weary, be troublesome, Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก, Example: ชีวิตเขายากลำบากมากขึ้นเพราะมีภาระของลูกน้อยเพิ่มขึ้นอีกคน, Thai Definition: เดือดร้อนเพราะทรมานกายหรือใจ
เจอดี(v) suffer, See also: encounter, undergo, Example: คนโบราณกล่าวว่าเวลาเข้าป่าห้ามพูดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธ์ไม่งั้นจะเจอดี, Thai Definition: ได้รับความเจ็บตัว
ผิดสำแดง(v) take poisonous food, See also: suffer from acute food poisoning, be poisonous to, Example: อาการป่วยอาจเกิดจากการผิดสำแดงจากการกินอาหารทำให้ไข้กำเริบ, Thai Definition: รับประทานอาหารแสลงไข้, ทำให้โรคกำเริบ
ล้มลุกคลุกคลาน(v) struggle along, See also: suffer many setbacks, fall down and scramble up again, Syn. ซวดเซ, ตั้งตัวไม่ติด, กระเสือกกระสน, Example: บริษัทล้มลุกคลุกคลานเรื่อยมาจนกระทั่งไปไม่ไหวต้องปิดตัวลง, Notes: (สำนวน)
ลำเค็ญ(v) suffer severe hardships, See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute, Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ, Ant. สุขสบาย, Example: ในวัยเด็กเขาต้องลำเค็ญมาก บางครั้งต้องอดมื้อกินมื้อ
เสวยทุกข์(v) undergo suffering, See also: suffer adversity, Syn. ประสบทุกข์, Ant. เสวยสุข, Example: เขาได้เสวยสุขมานานพอแล้วถึงคราวที่จะต้องเสวยทุกข์บ้าง
ห้วงทุกข์(n) sufferings, See also: slough of despond, Syn. กองทุกข์, Example: มนุษย์เรากำลังแหวกว่ายอยู่ในห้วงทุกข์
อดมื้อกินมื้อ(v) go hungry, See also: suffer privation, starve, Syn. อดอยาก, ยากจน, Ant. อิ่มหนำสำราญ, Example: เธอต้องอดมื้อกินมื้อและพบแต่ความอดอยากหิวโหย นับตั้งแต่สามีเธอจากไป
ขัดเบา(v) be unable to urine, See also: suffer from strangury, have suppression of urine, Example: พ่อรู้สึกขัดเบามาตั้งแต่เมื่อวาน, Thai Definition: ถ่ายปัสสาวะไม่ค่อยออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[eūt] (adj) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency  FR: gonflé ; enflé
ไฟธาตุไม่ดี[faithāt mai dī] (x) EN: have poor digestion ; suffer indigestion  FR: avoir une indigestion
ฝืดเคือง[feūtkheūang] (v) EN: suffer ; distress
เจ็บ[jep] (v) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain  FR: être blessé ; avoir mal
จุก[juk] (v) EN: have colicky pain ; suffer from colic  FR: souffrir de coliques ; avoir la colique (fam.)
ขายหน้า[khāinā] (v) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed  FR: perdre la face
ขัดเบา[khatbao] (v) EN: suffer retention of urine ; be unable to urine
ขาดดุลการค้า[khātdun kānkhā] (v, exp) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket
ขาดทุน[khātthun] (v) EN: lose ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket ; lose money ; lose one's capital  FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
เข็ญ[khen] (n) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship  FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUFFER S AH1 F ER0
SUFFERN S AH1 F ER0 N
SUFFERS S AH1 F ER0 Z
SUFFERER S AH1 F ER0 ER0
SUFFERED S AH1 F ER0 D
SUFFERERS S AH1 F ER0 ER0 Z
SUFFERING S AH1 F ER0 IH0 NG
SUFFERING S AH1 F R IH0 NG
SUFFERINGS S AH1 F ER0 IH0 NG Z
SUFFERINGS S AH1 F R IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suffer (v) sˈʌfər (s uh1 f @ r)
suffers (v) sˈʌfəz (s uh1 f @ z)
suffered (v) sˈʌfəd (s uh1 f @ d)
sufferer (n) sˈʌfərər (s uh1 f @ r @ r)
sufferers (n) sˈʌfərəz (s uh1 f @ r @ z)
suffering (v) sˈʌfərɪŋ (s uh1 f @ r i ng)
sufferable (j) sˈʌfərəbl (s uh1 f @ r @ b l)
sufferance (n) sˈʌfərəns (s uh1 f @ r @ n s)
sufferings (n) sˈʌfərɪŋz (s uh1 f @ r i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遭到[zāo dào, ㄗㄠ ㄉㄠˋ, ] suffer; meet with (sth unfortunate), #2,741 [Add to Longdo]
遭受[zāo shòu, ㄗㄠ ㄕㄡˋ, ] suffer; sustain (loss, misfortune), #4,653 [Add to Longdo]
吃亏[chī kuī, ㄔ ㄎㄨㄟ, / ] suffer losses; come to grief; get the worst of it, #10,002 [Add to Longdo]
苦难[kǔ nàn, ㄎㄨˇ ㄋㄢˋ, / ] suffering, #10,896 [Add to Longdo]
中风[zhòng fēng, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥ, / ] suffer a paralyzing stroke, #13,334 [Add to Longdo]
饱受[bǎo shòu, ㄅㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] suffer to the fullest, #16,058 [Add to Longdo]
惨遭[cǎn zāo, ㄘㄢˇ ㄗㄠ, / ] suffer, #17,325 [Add to Longdo]
苦头[kǔ tou, ㄎㄨˇ ㄊㄡ˙, / ] sufferings, #22,078 [Add to Longdo]
蒙受[méng shòu, ㄇㄥˊ ㄕㄡˋ, ] suffer; sustain (a loss), #23,346 [Add to Longdo]
忧患[yōu huàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄢˋ, / ] suffering; misery; hardship, #39,931 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
被る[こうむる, koumuru] TH: รับเคราะห์  EN: suffer

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐう[guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
パンチドランカー[panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei [Add to Longdo]
ワープロ馬鹿[ワープロばか, wa-puro baka] (n) {comp} someone whose kanji-writing ability has suffered due to overreliance on the kana-to-kanji conversion systems used to input Japanese text on a computer [Add to Longdo]
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P) [Add to Longdo]
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n,vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P) [Add to Longdo]
夏負け[なつまけ, natsumake] (n,vs) suffering from summer heat [Add to Longdo]
火宅[かたく, kataku] (n) {Buddh} this world of suffering [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suffer
   v 1: undergo or be subjected to; "He suffered the penalty";
      "Many saints suffered martyrdom" [syn: {suffer}, {endure}]
      [ant: {enjoy}]
   2: undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a
     fracture in the accident"; "He had an insulin shock after
     eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He
     got his arm broken in the scuffle" [syn: {suffer}, {sustain},
     {have}, {get}]
   3: experience (emotional) pain; "Every time her husband gets
     drunk, she suffers"
   4: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear
     his constant criticism"; "The new secretary had to endure a
     lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the
     heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
     [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear},
     {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer},
     {put up}]
   5: get worse; "His grades suffered"
   6: feel pain or be in pain [syn: {suffer}, {hurt}] [ant: {be
     well}]
   7: feel physical pain; "Were you hurting after the accident?"
     [syn: {hurt}, {ache}, {suffer}]
   8: feel unwell or uncomfortable; "She is suffering from the hot
     weather"
   9: be given to; "She suffers from a tendency to talk too much"
   10: undergo or suffer; "meet a violent death"; "suffer a
     terrible fate" [syn: {suffer}, {meet}]
   11: be set at a disadvantage; "This author really suffers in
     translation" [syn: {suffer}, {lose}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top