ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

such

S AH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -such-, *such*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
such(adj) เช่นนี้, See also: เช่นนั้น, Syn. of the kind, of the sort
such(adj) มาก, See also: เหลือเกิน, Syn. so extreme, so much
such(adv) อย่างมาก, See also: มาก, Syn. extremely, very
such(pron) บุคคลหรือสิ่งเช่นนี้, See also: บุคคลหรือสิ่งเช่นนั้น, Syn. this, that, such a thing
such as(adj) อย่างเช่น, See also: อาทิ, ได้แก่, Syn. for example, for instance
suchlike(pron) บุคคลเช่นนี้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: บุคคลเช่นนั้น, สิ่งเช่นนี้, สิ่งเช่นนั้น, Syn. the like
suchlike(adj) เช่นนั้น, See also: อย่างนั้น, Syn. of such a kind
Such is life!(idm) นั่นแหละชีวิต, See also: นี่แหละชีวิต
such-and-such(idm) สิ่งที่ถูกลืม (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งที่ไม่ควรพูดถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
such(ซัชฺ) adj. เช่นนั้น,เช่นนี้,ดังนั้น,ดังนี้,นั้น,นั้น ๆ ,นั่น,แท้,จริง ๆ ,แน่นอน. pron. คนเช่นนี้,คนเช่นนั้น,สิ่งนี้,สิ่งนั้น, -Phr. (as such ดังนั้น,ดังนี้,เช่นนั้น เช่นนี้) -Phr. (such as เช่น ตัวอย่างเช่น) -Phr. (such and such เป็นต้น เป็นอาทิ)
suchlikeadj. เช่นนั้น,เช่นนี้,เหมือนกัน. pron. บุคคลเช่นนั้น,บุคคลเช่นนี้
suchnessn. ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะพื้นฐาน,ภาวะเช่นนี้,ภาวะเช่นนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
such(adj) เช่นกัน,เช่นนั้น,เช่นนี้,ดังนั้น,จริงๆ,แท้ๆ
suchlike(adj) เช่นนั้น,เช่นนี้,เหมือนกัน,เช่นกัน
suchlike(n) ลักษณะเช่นนี้,ลักษณะเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suchA clever student can answer such a question easily.
suchA clever student would not do such a thing.
suchAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
suchAfter I said such a thing to my boss, I am certain to lose my job.
suchAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
suchA gentleman would not do such a thing.
suchA gentleman would not say such a thing.
suchA gentleman wouldn't do such a thing.
suchA Japanese would never do such a thing.
suchA Japanese would not have said such a thing.
suchA Japanese wouldn't do such a thing.
suchAlex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยี่ยง(conj) like, See also: suchlike, as, such, Syn. เช่น, Example: นกกระจอกโผลงหยัดยืนบนพื้นหญ้าใกล้ผีเสื้อตัวนั้นด้วยท่าทีทระนงเยี่ยงผู้ชนะ
ดั่ง(prep) like, See also: such, as, as if, Syn. ดุจ, ดัง, เช่น, อย่าง, ราวกับ, คล้าย, Example: เขาถูกไล่ออกจากศาลาประชาคมดั่งหมาขี้เรื้อนที่โซเซโซซัดไปไม่มีจุดหมาย, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนหรือคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่ง
ปานฉะนี้(adv) such, See also: so, as, Syn. ขนาดนี้, ปานนี้, เช่นนี้, เพียงนี้, Example: ตัวละครแต่ละตัวที่โลดแล่นในเพชรพระอุมาฉบับพันทิพ ไฉนจึงบรรเลงกันได้สนุกสนานปานฉะนี้
ปานนี้(adv) so, See also: such, as, Syn. ปานฉะนี้, Example: เมื่อท่านเก่งกล้าถึงปานนี้จะมารังแกอะไรกับคนหาเช้ากินค่ำอย่างผม
เป็นต้นว่า(conj) for example, See also: such as, for instance, Syn. เช่น, ได้แก่, ตัวอย่างเช่น, Example: เซี่ยงไฮ้มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอยู่หลายแห่ง เป็นต้นว่า มหาวิทยาลัยฟูตั๋น มหาวิทยาลัยเจียงกง วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
เช่นนี้(det) such, See also: like this, Syn. แบบนี้, Example: คนเช่นนี้ต่อไปจะเจริญ
เช่น(conj) such as, See also: for example, for instance, Syn. อาทิ, ตัวอย่างเช่น, Example: โรงภาพยนตร์แห่งนี้ฉายหนังหลายประเภท เช่น หนังสงคราม หนังรัก หนังประวัติศาสตร์
เช่นนั้น(det) such, See also: like that, Syn. แบบนั้น, Example: การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นผลดีกับใคร
เช่นว่า(conj) such as, See also: for example, for instance, Syn. อย่างเช่น, ตัวอย่างเช่น, เช่น, Example: ทุกคนควรช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเช่นว่า ช่วยปัดกวาดเช็ดถูหรือล้างจาน
นั้นๆ(det) such, Example: วิธีที่จะเปลี่ยนแปลงปรากฎการณ์ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาวะของประธานที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปรากฎการณ์นั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[āthichen] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as  FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[chen] (x) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like  FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นนั้น[chen nan] (x) EN: such ; like that ; thus  FR: comme ça ; pareil ; tel
เช่นนี้[chen nī] (x) EN: such ; like this ; in this way  FR: comme ça ; pareil ; tel
เช่นว่า[chen wā] (x) EN: such as ; for example ; for instance
ดังนั้น[dangnan] (x) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence  FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
คล้าย[khlāi] (adv) EN: such as ; like ; nearly alike ; almost alike  FR: tel que ; comme ; pareil à
กระนั้น[kranan] (adv) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless  FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCH S AH1 CH
SUCHY S AH1 CH IY0
SUCHAN S AH1 CH AH0 N
SUCHER S AH1 CH ER0
SUCHARD S UW0 SH AA1 R D
SUCHANEK S AH1 K AH0 N IH0 K
SUCHINDA S UW2 CH IH1 N D AH0
SUCHOCKI S AH0 K AA1 K IY0
SUCHOMEL S AH1 K OW0 M EH2 L
SUCHECKI S AH0 K EH1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
such (j) sʌtʃ (s uh ch)
Suchow (n) sˌuːtʃˈau (s uu2 ch au1)
suchlike (j) sˈʌtʃlaɪk (s uh1 ch l ai k)

German-Thai: Longdo Dictionary
suchenค้นหา
Besucher(n) |der, pl. Besucher| ผู้มาเยือน, แขก
versuchenทดลอง, พยายาม |versuchte, versucht|
eifersüchtig(adj) ขี้หึง, ขี้อิจฉา
eifersüchtig auf etw./jmdn.(adj) หึง อิจฉาสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
untersuchen(vt) |untersuchte, hat untersucht| ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์
Versuch(n) |der, pl. Versuche| การทดลอง, การทดสอบ เช่น der chemische Versuch การทดลองเคมี, Der Versuch, aus dem Gefängnis zu entfliehen, mißlang. ความพยายามที่จะหนีออกจากคุกนั้นล้มเหลว
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
selbstsüchtig(adj) เห็นแก่ตัวเอง, Syn. egoistisch
ersuchen(vi) |ersuchte, hat ersucht| ขอความกรุณา, วิงวอน เช่น Wir ersuchen um Verlängerung folgender Läuferpasse.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suchaktion {f}search; search operation; search action; search mission [Add to Longdo]
Suchanzeige {f} | Suchanzeigen {pl}want ad | want ads [Add to Longdo]
Suchdienst {m} | Suchdienste {pl}tracing service | tracing services [Add to Longdo]
Suche {f} | auf der Suche nachsearch; hunt | in search of [Add to Longdo]
Suche {f}; Suchen {n} | Suchen einer Datei {n}searching; finding | file searching [Add to Longdo]
Sucher {m} | Sucher {pl}searcher | searchers [Add to Longdo]
Sucher {m}seeker [Add to Longdo]
Sucher {m} [photo.]finder; view-finder [Add to Longdo]
Suchergebnis {n}search result [Add to Longdo]
Sucherkamera {f}range-finder camera [Add to Longdo]
Suchfehler {m}seek error [Add to Longdo]
Suchhund {m}tracker dog; search dog [Add to Longdo]
Suchkartei {f}tracing file [Add to Longdo]
Suchkriterium {n} | Suchkriterien {pl}search criterion | search criteria [Add to Longdo]
Suchlauf {m}search [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
あんな[anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃる[irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
こう言う;斯ういう;斯う言う[こういう(P);こうゆう(こう言う;斯う言う), kouiu (P); kouyuu ( kou iu ; kau iu )] (adj-pn) such; like this; (P) [Add to Longdo]
こんな[konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
そう言う;然ういう;然う言う;然うゆう[そういう(そう言う;然ういう;然う言う);そうゆう(そう言う;然う言う;然うゆう)(ok), souiu ( sou iu ; zen uiu ; zen u iu ); souyuu ( sou iu ; zen u iu ; zen uyuu )(ok)] (adj-pn) such; like that; that sort of; very [Add to Longdo]
そのこと自体は[そのことじたいは, sonokotojitaiha] (exp) as such .... [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
サイクルスチール[さいくるすちーる, saikurusuchi-ru] cycle stealing [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
ジェスチャ[じえすちゃ, jiesucha] gesture [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
開発中[かいはつちゅう, kaihatsuchuu] under development [Add to Longdo]
技術調査[ぎじゅつちょうさ, gijutsuchousa] technical investigation [Add to Longdo]
台数[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]
単一値属性[たんいつちぞくせい, tan'itsuchizokusei] single-valued attribute [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
婿選び[むこえらび, mukoerabi] Suche_nach_einem_Ehemann, fuer_die_Tochter [Add to Longdo]
捜す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]
捜索[そうさく, sousaku] Suche, Durchsuchung [Add to Longdo]
探す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 such
   adv 1: to so extreme a degree; "he is such a baby"; "Such rich
       people!"
   adj 1: of so extreme a degree or extent; "such weeping"; "so
       much weeping"; "such a help"; "such grief"; "never
       dreamed of such beauty"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top