ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

succumb

S AH0 K AH1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -succumb-, *succumb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
succumb(vi) จำนน, See also: พ่ายแพ้, ยอมจำนน, Syn. accede, submit, surrender, yield
succumb(vi) ตาย, Syn. cease, die, expire
succumb to(phrv) ยอมตาม, See also: ยอมจำนน
succumb to(phrv) ป่วยด้วย (โรค)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
succumb(ซะคัมบฺ') vi. ยอม,ยอมจำนน,เชื่อฟัง,ตกอยู่ในอำนาจ,ได้รับโรค,ได้รับบาดแผล,แก่,ตาย., See also: succumber n., Syn. yield, submit, die, Ant. persist, endure

English-Thai: Nontri Dictionary
succumb(vi) ตาย,ยอมแพ้,ยอมจำนน,เชื่อฟัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
succumbHe succumbed to authority.
succumbHe was weak enough to succumb to temptation.
succumbThe management finally succumbed to the demand of the workers and gave them a raise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้มหัว(v) yield (to), See also: succumb (to), submit, accept, Syn. ยอมให้, ยอมรับ, ยอมอ่อนน้อม, สวามิภักดิ์, Example: ข้าราชการบางคนยอมก้มหัวรับใช้ผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น, Thai Definition: ยอมอ่อนน้อม
การยอมจำนน(n) succumbing, See also: surrender, submission, yield, knuckle under, giving up, defeat, Syn. การยอมแพ้, การจำนน, การยกธงขาว, Example: ท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีครั้งนี้เป็นการยอมจำนนให้กับโซเวียตมากเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยอมจำนน[kān yømjamnon] (n) EN: succumbing ; resignation
ยอม[yøm] (v) EN: give in ; surrender; yield ; succumb ; agree ; consent ; yield ; submit  FR: céder ; se plier à ; se résigner ; se soumettre ; concéder ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCCUMB S AH0 K AH1 M
SUCCUMBS S AH0 K AH1 M Z
SUCCUMBED S AH0 K AH1 M D
SUCCUMBING S AH0 K AH1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
succumb (v) sˈəkˈʌm (s @1 k uh1 m)
succumbs (v) sˈəkˈʌmz (s @1 k uh1 m z)
succumbed (v) sˈəkˈʌmd (s @1 k uh1 m d)
succumbing (v) sˈəkˈʌmɪŋ (s @1 k uh1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆られる[かられる, karareru] (exp,v1) to be driven by (one's feelings); to succumb to [Add to Longdo]
屈伏;屈服[くっぷく, kuppuku] (n,vs) yielding; submission; surrender; giving way; succumbing [Add to Longdo]
寂しがり屋;淋しがり屋[さびしがりや, sabishigariya] (n) (See 寂しん坊) lonely person; someone who easily succumbs to loneliness [Add to Longdo]
寂しん坊;寂しんぼう[さびしんぼう, sabishinbou] (n) (uk) (See 寂しがり屋) lonely person; someone who easily succumbs to loneliness [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P) [Add to Longdo]
魔が差す[まがさす, magasasu] (exp,v5s) to be possessed by an evil spirit; to be tempted; to give in to an urge; to succumb to temptation [Add to Longdo]
誘惑に負ける[ゆうわくにまける, yuuwakunimakeru] (exp,v1) to yield (succumb) to temptation [Add to Longdo]
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 succumb
   v 1: consent reluctantly [syn: {yield}, {give in}, {succumb},
      {knuckle under}, {buckle under}]
   2: be fatally overwhelmed [syn: {succumb}, {yield}] [ant: {come
     through}, {make it}, {pull round}, {pull through}, {survive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top