ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suburban

S AH0 B ER1 B AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suburban-, *suburban*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suburban(adj) นอกเมือง, See also: รอบเมือง, ชานเมือง, Syn. provincial, rural, Ant. urban, metropolitan, cosmopolitan
suburbanite(n) คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง, Syn. commuter, resident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suburban(ซะเบิร์น'เบิน) adj. ชานเมือง,รอบนอกเมือง,คับแคบ,ลูกทุ่ง,เกี่ยวกับบริ-เวณชานเมืองหรือรอบนอกเมือง. n. ผู้ที่อาศัยอยู่แถวชานเมือง. = station wagon (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
suburban(adj) เกี่ยวกับรอบนอก,เกี่ยวกับชานเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suburbanแบบชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburban zoneเขตชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suburban zoneเขตชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburbanizationการทำให้เป็นชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suburban lifeการดำเนินชีวิตในชานเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know how difficult it must be for you to overcome all those years... of upper-middle class suburban oppression.ครูรู้ว่ามันคงยากสำหรับเธอ ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายปี กับการเป็นเด็กชนชั้นกลางขั้นสูง ต้องถูกกดขี่ในหมู่บ้านชั้นดี 10 Things I Hate About You (1999)
You just don't know because you're this pampered little suburban chick.เธอไม่รู้ตัวหรอกว่าเธอเป็นนังเชยบ้านนอกคนนึง American Beauty (1999)
You're fighting suburban sprawl and this fellow, Brad stand, and you have had a falling out.และแบรด สแตนด์กับคุณ กำลังมีเรื่องขัดแย้งกัน ผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอ อย่ามายุ่งกับเรื่องงานผม I Heart Huckabees (2004)
- We fight suburban sprawl. - What's suburban sprawl? Ask Steven.น่าจะถามสตีเว่น ซูดานน่าจะมีความขัดแย้งแบบนั้นบ้าง I Heart Huckabees (2004)
He could have used a little suburban sprawl in Sudan.อะไรครับพ่อ I Heart Huckabees (2004)
So listen, the spa was just awful, totally overrun with suburban riffraff.ฟังนะ สปามันแย่มาก ถิ่นนั้นทั้งหมดมีแต่พวกคนจนอยู่ The Nanny Diaries (2007)
...with an average suburban life...ตามชีวิตคนต่างจังหวัดทั่วไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Number three, I don't happen to fit the role of dumb, insensitive suburban husband.บ้านเลขที่สามผมไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาท ของใบ้สามีชานเมืองรู้สึก Revolutionary Road (2008)
I left the suburban on the side of the road.ฉันทิ้งรถเก่าๆ ไว้ข้างถนน Hell or High Water (2008)
No weapons! Let the suburban through.ปลดอาวุธก่อน ปล่อยให้รถผ่านไป Prison Break: The Final Break (2009)
THAT'S FOR SUBURBAN SCHOOLSแล้วก็ในหนัง comedy วันรุ่น Valley Girls (2009)
Dexter Morgan, good suburban husbandเด็กซ์เตอร์ มอร์แกน สามีที่ดี อยู่ชานเมือง Living the Dream (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suburbanCars are indispensable to suburban life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตชานเมือง(n) suburban zone, Example: มีทางรถไฟสายสั้นๆ ในบริเวณเขตชานเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับทางสายใหญ่, Count Unit: เขต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตชานเมือง[khēt chānmeūang] (n, exp) EN: suburban zone  FR: zone suburbaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBURBAN S AH0 B ER1 B AH0 N
SUBURBANS S AH0 B ER1 B AH0 N Z
SUBURBANITE S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 T
SUBURBANIZE S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 Z
SUBURBANITES S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 T S
SUBURBANIZATION S AH0 B ER2 B AH0 N IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suburban (j) sˈəbˈɜːʳbən (s @1 b @@1 b @ n)
suburbanites (n) səbˈɜːʳbənˈaɪtz (s @ b @@1 b @ n ai1 t z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郊区[jiāo qū, ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, / ] suburban district; outskirts; suburbs, #7,977 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadtrandsiedlung {f} | Stadtrandsiedlungen {pl}suburban settlement | suburban settlements [Add to Longdo]
Vorortszug {m} | Vorortszüge {pl}suburban train | suburban trains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下屋敷[しもやしき, shimoyashiki] (n) villa; daimyo's suburban residence [Add to Longdo]
近在[きんざい, kinzai] (n) neighboring villages; neighbouring villages; suburban districts [Add to Longdo]
群部[ぐんぶ, gunbu] (n) suburban districts [Add to Longdo]
郊外居住者[こうがいきょじゅうしゃ, kougaikyojuusha] (n) suburbanite; suburban resident [Add to Longdo]
郊外生活[こうがいせいかつ, kougaiseikatsu] (n) suburban life; life in the suburbs [Add to Longdo]
郊外電車[こうがいでんしゃ, kougaidensha] (n) suburban train [Add to Longdo]
郊野[こうの;こうや, kouno ; kouya] (n) suburban fields [Add to Longdo]
地方都市[ちほうとし, chihoutoshi] (n) provincial city; provincial town; suburban city; regional towns and cities [Add to Longdo]
府下[ふか, fuka] (n) suburban districts (of a metropolis); within an urban-prefecture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  suburban
      adj 1: relating to or characteristic of or situated in suburbs;
             "suburban population"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top