ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suburb

S AH1 B ER0 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suburb-, *suburb*
English-Thai: Longdo Dictionary
suburb(n) ชานเมือง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suburb(n) ชานเมือง, See also: รอบนอกเมือง, Syn. district, suburbia
suburban(adj) นอกเมือง, See also: รอบเมือง, ชานเมือง, Syn. provincial, rural, Ant. urban, metropolitan, cosmopolitan
suburbanite(n) คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง, Syn. commuter, resident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suburb(ซับ'เบิร์บ) n. ชานเมือง,รอบนอกเมือง,ส่วนที่อยู่รอบนอก., See also: suburbed adj.
suburban(ซะเบิร์น'เบิน) adj. ชานเมือง,รอบนอกเมือง,คับแคบ,ลูกทุ่ง,เกี่ยวกับบริ-เวณชานเมืองหรือรอบนอกเมือง. n. ผู้ที่อาศัยอยู่แถวชานเมือง. = station wagon (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
suburb(n) รอบนอกเมือง,ชานเมือง
suburban(adj) เกี่ยวกับรอบนอก,เกี่ยวกับชานเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suburbชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suburbชานเมือง [ดู urban fringe] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburbanแบบชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburban zoneเขตชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suburban zoneเขตชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburbanizationการทำให้เป็นชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suburban lifeการดำเนินชีวิตในชานเมือง [TU Subject Heading]
Suburbsชานเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suburbCars are indispensable to suburban life.
suburbCrows like Tokyo because it is warmer in the city than in the suburbs and bright at night.
suburbHe has bought a lot in the suburbs with a view to building a house.
suburbHelen and Kathy rented an apartment in a suburb of Tokyo.
suburbHe lives in the suburbs of London.
suburbHe lives in the suburbs of Tokyo.
suburbHer home is in the suburbs.
suburbHis family moved into a new house in the suburbs.
suburbI'd like to live in the suburbs of Kobe.
suburbI have to commute all the way from a distant suburb.
suburbIt being a fine day, I took a walk in the suburbs.
suburbLive in the suburbs of Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตชานเมือง(n) suburban zone, Example: มีทางรถไฟสายสั้นๆ ในบริเวณเขตชานเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับทางสายใหญ่, Count Unit: เขต
ชานเมือง(n) outskirts, See also: suburb, Syn. นอกเมือง, ปริมณฑล, Example: หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองรอบกรุงเทพมีบรรยากาศร่มรื่น, Thai Definition: พื้นที่นอกตัวเมือง หรือตัวกำแพงเป็นต้นออกไป
นอกเมือง(n) suburb, See also: outlying district, residential district, suburbia, outskirts, Syn. ชานเมือง, Ant. ในเมือง, Example: ในเมืองอุรุมชีไม่มีสิ่งใดน่าสนใจต้องออกไปนอกเมือง, Thai Definition: พื้นที่ที่ห่างออกไปจากตัวเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชานเมือง[chānmeūang] (n) EN: suburb ; outskirts  FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
เขตชานเมือง[khēt chānmeūang] (n, exp) EN: suburban zone  FR: zone suburbaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBURB S AH1 B ER0 B
SUBURBS S AH1 B ER0 B Z
SUBURBAN S AH0 B ER1 B AH0 N
SUBURB'S S AH1 B ER0 B Z
SUBURBIA S AH0 B ER1 B IY0 AH0
SUBURBANS S AH0 B ER1 B AH0 N Z
SUBURBANITE S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 T
SUBURBANIZE S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 Z
SUBURBANITES S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 T S
SUBURBANIZATION S AH0 B ER2 B AH0 N IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suburb (n) sˈʌbɜːʳb (s uh1 b @@ b)
suburbs (n) sˈʌbɜːʳbz (s uh1 b @@ b z)
suburban (j) sˈəbˈɜːʳbən (s @1 b @@1 b @ n)
suburbia (n) sˈəbˈɜːʳbɪəʳ (s @1 b @@1 b i@)
suburbanites (n) səbˈɜːʳbənˈaɪtz (s @ b @@1 b @ n ai1 t z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郊区[jiāo qū, ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, / ] suburban district; outskirts; suburbs, #7,977 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] suburb, #11,151 [Add to Longdo]
城郊[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, ] suburbs; outskirts of a city, #20,566 [Add to Longdo]
近郊[jìn jiāo, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburbs; outskirts, #23,703 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] suburbs, #115,399 [Add to Longdo]
四郊[sì jiāo, ㄙˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb; outskirts (of town), #139,840 [Add to Longdo]
北京近郊[Běi jīng jìn jiāo, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb of Beijing [Add to Longdo]
近郊区[jìn jiāo qū, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, / ] suburbs; city outskirts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下屋敷[しもやしき, shimoyashiki] (n) villa; daimyo's suburban residence [Add to Longdo]
近郊[きんこう, kinkou] (n) suburbs; outskirts; (P) [Add to Longdo]
近在[きんざい, kinzai] (n) neighboring villages; neighbouring villages; suburban districts [Add to Longdo]
群部[ぐんぶ, gunbu] (n) suburban districts [Add to Longdo]
郊外[こうがい, kougai] (n,adj-no) suburb; outskirts; (P) [Add to Longdo]
郊外居住者[こうがいきょじゅうしゃ, kougaikyojuusha] (n) suburbanite; suburban resident [Add to Longdo]
郊外生活[こうがいせいかつ, kougaiseikatsu] (n) suburban life; life in the suburbs [Add to Longdo]
郊外電車[こうがいでんしゃ, kougaidensha] (n) suburban train [Add to Longdo]
郊野[こうの;こうや, kouno ; kouya] (n) suburban fields [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  suburb
      n 1: a residential district located on the outskirts of a city
           [syn: {suburb}, {suburbia}, {suburban area}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top