ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subtract

S AH0 B T R AE1 K T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subtract-, *subtract*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subtract(vt) คำนวณด้วยการลบ, See also: ลบออก, หักออก, Syn. deduct, omit, take away
subtract(vi) ลบออกไป, See also: เอาออก, หักออก, Syn. deduct, omit, take away
subtracter(n) ผู้หักออก, See also: ผู้ลบออก
subtraction(n) การหักออก, See also: การลบออก, Syn. deduction, diminution, reduction
subtractive(adj) เป็นการลบ, See also: เป็นการหักออก, Syn. deducted, subtracted
subtractive(adj) ซึ่งมีเครื่องหมายลบ
subtractive(adj) ซึ่งเป็นสีที่เหลืออยู่หลังจากที่สีอื่นถูกดูดกลืนไปหมด (ทางฟิสิกส์)
subtract from(phrv) ลบออกจาก, Syn. take away, take away from, take from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subtract(ซับแทรคทฺ') vt.,vi. ถอนออก,ลบออก,ลบ,เอาออก,หัก,ชัก., See also: subtracter n., Syn. withdraw, deduct
subtraction(ซับแทรค'เชิน) n. การลบ,การถอน,การหัก,การชักออก

English-Thai: Nontri Dictionary
subtract(vt) ถอนออก,ลบออก,ชัก,หัก
subtraction(n) การถอน,การลบ,การชัก,การหัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subtractลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
subtracterวงจรลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subtractionการลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subtracter(n) ชิ้นส่วน/วงจรที่ใช้ในการลบเลข

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subtractCan you subtract six from ten?
subtractI like addition but not subtraction.
subtractOnce you go ahead and start, even the tiresome work of adding and subtracting figures is interesting in its way.
subtractSubtract three from eight and you get five.
subtractSubtract two from ten and you have eight.
subtractThe children are learning to add and subtract.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักลบ(v) deduct, See also: subtract, minus, Example: รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตจะถูกหักลบรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามูลนิธิไว้คอยช่วยเหลือเป็นทุนอาหารกลางวันแก่เด็กยากไร้
ลบ(v) subtract, See also: take away, deduct, remove, diminish, take off, Syn. หักออก, Ant. บวก, เพิ่ม, Example: เมื่อลบค่าใช้จ่ายแล้ว เรายังคงเหลือเงินพอจะจัดตั้งกองทุนได้
หัวคิว(v) take (an amount) off the top, See also: subtract, remove, deduct, Example: โมเดลลิ่งจะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าตัวนายแบบในสังกัด และหักหัวคิว 20 หรือ 30%
หักออก(v) deduct, See also: subtract, decrease by, knock off, remove, take off, reduce by, Syn. หัก, ลบ, ลบออก, Example: ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนั้นคุณจะต้องหักออกก่อนที่คุณจะไปเบิก, Thai Definition: หักออกจากจำนวนเต็ม
หักหัวคิว(v) take (an amount) off the top, See also: subtract, remove, Example: โมเดลลิ่งจะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าตัวนายแบบในสังกัด และหักหัวคิว 20 หรือ 30%

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัก[hak] (v) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount  FR: décompter ; déduire
หักออก[hak øk] (v, exp) EN: deduct ; subtract
หัวคิว[hūakhiū] (v) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct
การลบ[kānlop] (n) EN: subtraction  FR: soustraction [f]
ลบ[lop] (v) EN: subtract ; deduct ; take away ; remove ; diminish ; take off  FR: soustraire ; ôter ; déduire ; enlever ; retirer

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBTRACT S AH0 B T R AE1 K T
SUBTRACTED S AH0 B T R AE1 K T IH0 D
SUBTRACTING S AH0 B T R AE1 K T IH0 NG
SUBTRACTION S AH0 B T R AE1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subtract (v) sˈəbtrˈækt (s @1 b t r a1 k t)
subtracts (v) sˈəbtrˈækts (s @1 b t r a1 k t s)
subtracted (v) sˈəbtrˈæktɪd (s @1 b t r a1 k t i d)
subtracting (v) sˈəbtrˈæktɪŋ (s @1 b t r a1 k t i ng)
subtraction (n) sˈəbtrˈækʃən (s @1 b t r a1 k sh @ n)
subtractions (n) sˈəbtrˈækʃənz (s @1 b t r a1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
减掉[jiǎn diào, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, / ] subtract, #31,410 [Add to Longdo]
减法[jiǎn fǎ, ㄐㄧㄢˇ ㄈㄚˇ, / ] subtraction, #41,355 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き算(P);引算(P)[ひきざん, hikizan] (n) {math} subtraction; (P) [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P) [Add to Longdo]
加減算器[かげんさんき, kagensanki] (n) {comp} adder-subtracter [Add to Longdo]
加減算時間[かげんさんじかん, kagensanjikan] (n) {comp} add-subtract time [Add to Longdo]
加減乗除[かげんじょうじょ, kagenjoujo] (n) the four arithmetical operations (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
減じる[げんじる, genjiru] (v1,vi) (See 減ずる) to subtract; to deduct; to reduce; to decrease [Add to Longdo]
減ずる[げんずる, genzuru] (vz,vi) to decrease; to reduce; to subtract [Add to Longdo]
減算[げんざん, genzan] (n,vs) subtraction [Add to Longdo]
減算器[げんざんき, genzanki] (n) {comp} subtracter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加減算器[かげんさんき, kagensanki] adder-subtracter [Add to Longdo]
加減算時間[かげんさんじかん, kagensanjikan] add-subtract time [Add to Longdo]
減算[げんさん, gensan] subtraction (vs) [Add to Longdo]
減算器[げんさんき, gensanki] subtracter [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
全減算器[ぜんげんさんき, zengensanki] full subtracter [Add to Longdo]
半減算器[はんげんさんき, hangensanki] half subtracter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subtract
   v 1: make a subtraction; "subtract this amount from my paycheck"
      [syn: {subtract}, {deduct}, {take off}] [ant: {add}, {add
      together}]
   2: take off or away; "this prefix was subtracted when the word
     was borrowed from French"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top