ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subscribe

S AH0 B S K R AY1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subscribe-, *subscribe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subscribe(vi) จ่ายค่าเป็นสมาชิก, See also: จ่ายค่าสั่งซื้อ
subscribe(vt) บริจาค, Syn. contribute, donate
subscribe(vt) ลงนาม, See also: เซ็นชื่อข้างท้าย, Syn. endorse, undersign
subscriber(n) ผู้บอกรับเป็นสมาชิกสิ่งตีพิมพ์, Syn. paying member
subscriber(n) ผู้บริจาค, See also: ผู้ออกเงินช่วยเหลือ, Syn. contributor, donor
subscriber(n) ผู้ลงนามข้างท้าย, See also: ผู้เซ็นชื่อข้างท้าย, Syn. endorser, signer
subscribe to(phrv) ให้เงินสนับสนุน
subscribe to(phrv) เป็นสมาชิกของ (โดยจ่ายเงินประจำ)
subscribe to(phrv) ลงชื่อ, See also: เซ็นสัญญา
subscribe to(phrv) เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subscribe(ซับสไครบฺ') vt.,vi. ลงนามเป็นสมาชิก,บอกรับเป็นสมาชิก,บริจาค,ออกค่าบำรุง,เซ็นชื่อข้างท้าย,เซ็นชื่อเห็นด้วย,ช่วยเหลือ,เห็นด้วย., See also: subscriber n., Syn. agree

English-Thai: Nontri Dictionary
subscribe(vi) เห็นด้วย,อุดหนุน,บริจาค,ลงชื่อเป็นสมาชิก
subscriber(n) ผู้บริจาค,ผู้อุดหนุน,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สั่งจอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subscribed capitalจำนวนหุ้นที่มีผู้เข้าชื่อซื้อแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subscriberผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น, ผู้จองซื้อหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subscriberผู้เช่า, ผู้รับบริการ, สมาชิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subscriber identity module (SIM)มอดูลระบุผู้เช่า (ซิม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subscribeDo you subscribe to any magazines?
subscribeDo you subscribe to any monthly magazine?
subscribeHave you ever subscribed to any English language newspaper?
subscribeHe subscribed to Time magazine.
subscribeHow many subscribers does this magazine have?
subscribeI certainly don't subscribe to the view that women are necessarily more moral than men.
subscribeI decided to subscribe to the magazine.
subscribeI do not expect you to subscribe to my opinion.
subscribeI don't subscribe to your idea.
subscribeI subscribe to two newspapers.
subscribeThe Premier subscribed his name to the charter.
subscribeWhat magazines do you subscribe to?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกรับเป็นสมาชิก(v) subscribe, Syn. เป็นสมาชิก, Example: สำนักหอสมุดบอกรับเป็นสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับทางการแพทย์มานานกว่า 50 ปี, Thai Definition: เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมหรือองค์กร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกรับเป็นสมาชิก[bøkrap pen samāchik] (v, exp) EN: subscribe
ผู้บอกรับ[phūbøkrap] (n) EN: subscriber  FR: abonné [m]
ผู้ใช้บริการ[phūchai børikān] (n, exp) EN: subscriber
สมัครสมาชิก[samak samāchik] (v, exp) EN: apply for a membership ; sign up for ; subscribe (to)  FR: s'abonner
สั่งจอง[sang jøng] EN: order ; place an order (for) ; reserve ; book ; subscribe (to)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBSCRIBE S AH0 B S K R AY1 B
SUBSCRIBED S AH0 B S K R AY1 B D
SUBSCRIBER S AH0 B S K R AY1 B ER0
SUBSCRIBES S AH0 B S K R AY1 B Z
SUBSCRIBERS S AH0 B S K R AY1 B ER0 Z
SUBSCRIBER'S S AH0 B S K R AY1 B ER0 Z
SUBSCRIBERS' S AH0 B S K R AY1 B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subscribe (v) sˈəbskrˈaɪb (s @1 b s k r ai1 b)
subscribed (v) sˈəbskrˈaɪbd (s @1 b s k r ai1 b d)
subscriber (n) sˈəbskrˈaɪbər (s @1 b s k r ai1 b @ r)
subscribes (v) sˈəbskrˈaɪbz (s @1 b s k r ai1 b z)
subscribers (n) sˈəbskrˈaɪbəz (s @1 b s k r ai1 b @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
订户[dìng hù, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] subscriber (to a newspaper or periodical), #40,105 [Add to Longdo]
订购者[dìng gòu zhě, ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ ㄓㄜˇ, / ] subscriber, #151,323 [Add to Longdo]
用户线[yòng hù xiàn, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] subscriber line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
アンサブスクライブ[ansabusukuraibu] (n) {comp} unsubscribe [Add to Longdo]
サブスクライバ[sabusukuraiba] (n) {comp} subscriber [Add to Longdo]
サブスクライバー[sabusukuraiba-] (n) {comp} subscriber [Add to Longdo]
サブスクライブ[sabusukuraibu] (n) {comp} subscribe [Add to Longdo]
愛読者[あいどくしゃ, aidokusha] (n) subscriber; reader; admirer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber [Add to Longdo]
加入者アドレス[かにゅうしゃアドレス, kanyuusha adoresu] subscriber address [Add to Longdo]
加入者データ[かにゅうしゃデータ, kanyuusha de-ta] subscriber data [Add to Longdo]
加入者回線[かにゅうしゃかいせん, kanyuushakaisen] subscriber line [Add to Longdo]
加入者番号[かにゅうしゃばんごう, kanyuushabangou] subscriber number [Add to Longdo]
契約者[けいやくしゃ, keiyakusha] subscriber [Add to Longdo]
契約者回線[けいやくしゃかいせ, keiyakushakaise] subscriber line [Add to Longdo]
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] subscriber (to a newsgroup) [Add to Longdo]
着加入者[ちゃかにゅうしゃ, chakanyuusha] called party, called subscriber [Add to Longdo]
電話加入者[でんわかにゅうしゃ, denwakanyuusha] (telephone) subscriber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subscribe
   v 1: offer to buy, as of stocks and shares; "The broker
      subscribed 500 shares"
   2: mark with one's signature; write one's name (on); "She signed
     the letter and sent it off"; "Please sign here" [syn: {sign},
     {subscribe}]
   3: adopt as a belief; "I subscribe to your view on abortion"
     [syn: {subscribe}, {support}]
   4: pay (an amount of money) as a contribution to a charity or
     service, especially at regular intervals; "I pledged $10 a
     month to my favorite radio station" [syn: {pledge},
     {subscribe}]
   5: receive or obtain regularly; "We take the Times every day"
     [syn: {subscribe}, {subscribe to}, {take}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top