ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

submit

S AH0 B M IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submit-, *submit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submit(vt) เสนอ, See also: มอบ, ยื่น, Syn. hand in, present, tender
submit(vi) ยอม, See also: ยอมตาม, เชื่อฟัง, Syn. agree, comply, surrender
submit to(phrv) เสนอ, See also: ส่งมอบ
submit to(phrv) ยินยอมต่อ, See also: ยอมตาม, Syn. defer to
submit to(phrv) ทำให้เชื่อฟัง, See also: ทำให้ยอมตาม
submittal(adj) ซึ่งยอมจำนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
submit(ซับมิท') vt.,vi. ยอม,ยอมตาย,ยอมจำนน,อ่อนน้อม,เสนอ,เสนอให้พิจารณา,เข้าใจว่า. -submittable,submissible adj., See also: submittal n. submittingly adv., Syn. abide, defer, resign, surrender, yield, Ant. resist

English-Thai: Nontri Dictionary
submit(vt) ยอมจำนน,เสนอ,ยอมตาม,อ่อนน้อม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
submit a draft resolutionเสนอร่างข้อมติ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
submitter(n) ผู้ยื่น(คำขอ, เอกสาร ฯลฯ), ผู้สมัคร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submitAccepting the other's norms is submitting to the other's power.
submitApplicants were requested to submit their resumes.
submitEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
submitHe had to submit himself to their decision.
submitHe has submitted to an operation.
submitHe is the last man to submit to authority.
submitHe submitted his resignation in protest of the company's policy.
submitHe would not submit to his fate.
submitHis doctoral thesis must be submitted to the professor by the end of the month.
submitI don't know why the management submitted to the striker's demands so easily.
submitI don't think it's always right for local governments to submit to the central government.
submitIn accordance with your request we submit our final report.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยื่นเสนอ(v) submit, See also: offer, propose, present, Example: กองทุนต่างๆ ที่เขารวมเสนอมานั้น ไม่ยื่นเสนอว่าจะลงทุนอย่างไร
สามิภักดิ์(v) submit, See also: yield, Syn. สวามิภักดิ์, Example: ข้าศึกยังไม่ยอมสามิภักดิ์ต่อเรา, Thai Definition: ยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจด้วยความเต็มใจ
นำเสนอ(v) present, See also: submit, show, exhibit, display, Syn. เสนอ, Example: พรุ่งนี้ผมจะนำเสนอผลงานต่างๆ ที่ผมได้ทำมาในที่ประชุม, Thai Definition: บอกกล่าวหรือแสดงให้เห็น
ประมูล(v) bid, See also: submit a tender, make an offer, tender, Syn. เสนอราคา, แจ้งราคา, แข่งขัน, Example: เขาประมูลเอาบ้านที่ผมต้องการไปเสียแล้ว, Thai Definition: แข่งขันเสนอราคาหรือสิ่งอื่นเพิ่มเติม สู้กันในการซื้อหรือการขาย
ทู้(v) submit, See also: be submissive, surrender, yield, capitulate, resign, relinquish, obey, Thai Definition: ยอมอยู่ในอำนาจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[dīkā] (n) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition  FR: appel devant la Cour suprême
จำนน[jamnon] (v) EN: surrender ; yield ; submit  FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[jamnon tø hētphon] (v, exp) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason
ก้มกราน[kom krān] (v, exp) EN: submit to
นำเสนอ[namsanōe] (v) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display  FR: présenter ; montrer
อ่อนข้อ[ønkhø] (v) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession
เสนอ[sanōe] (v) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest  FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เสนอรายงาน[sanōe rāi-ngān] (v, exp) EN: submit a report
ทูลเกล้า ฯ ถวาย[thūn klāo thawāi] (v, exp) EN: present to a sovereign ; submit to the King
ยื่น[yeūn] (v) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise  FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMIT S AH0 B M IH1 T
SUBMITS S AH2 B M IH1 T S
SUBMITTED S AH0 B M IH1 T AH0 D
SUBMITTING S AH0 B M IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submit (v) sˈəbmˈɪt (s @1 b m i1 t)
submits (v) sˈəbmˈɪts (s @1 b m i1 t s)
submitted (v) sˈəbmˈɪtɪd (s @1 b m i1 t i d)
submitting (v) sˈəbmˈɪtɪŋ (s @1 b m i1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报销[bào xiāo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠ, / ] submit an expense account; apply for reimbursement; write-off; wipe out, #10,913 [Add to Longdo]
顺我者昌逆我者亡[shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng, ㄕㄨㄣˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄔㄤ ㄋㄧˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄨㄤˊ, / ] submit to me and prosper, or oppose me and perish, #196,859 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp,v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
供す[きょうす, kyousu] (v5s,vt) (See 供する) to offer; to present; to submit; to serve (a meal); to supply [Add to Longdo]
供する[きょうする, kyousuru] (vs-s,vt) to offer; to present; to submit; to serve (a meal); to supply [Add to Longdo]
軍門に降る[ぐんもんにくだる, gunmonnikudaru] (exp,v5r) to capitulate; to surrender; to submit to; to concede [Add to Longdo]
差し出す(P);差出す;さし出す[さしだす, sashidasu] (v5s,vt) to present; to submit; to tender; to hold out; (P) [Add to Longdo]
出す[だす, dasu] (v5s,vt) (1) to take out; to get out; (2) to put out; to reveal; to show; (3) to submit (e.g. thesis); to turn in; (4) to publish; to make public; (5) (See 手紙を出す) to send (e.g. letter); (6) (See 声を出す) to produce (a sound); to start (fire); (7) to serve (food); (suf) (8) to begin; (P) [Add to Longdo]
出陳[しゅっちん, shucchin] (n,vs) submitting (something) to an exhibition [Add to Longdo]
申し出る[もうしでる, moushideru] (v1,vt) to report to; to tell; to suggest; to submit; to request; to make an offer; to come forward with information; (P) [Add to Longdo]
折れる[おれる, oreru] (v1,vi) (1) to break; to be broken; to snap; to fracture; (2) to be folded; (3) to give in; to back down; to yield; to submit; (4) (See 曲がる・2) to turn (a corner); (P) [Add to Longdo]
提出(P);堤出(iK)[ていしゅつ, teishutsu] (vs) (1) to present; to submit (e.g. a report or a thesis); to hand in; to file; to turn in; (n) (2) presentation; submission; filing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submit
   v 1: refer for judgment or consideration; "The lawyers submitted
      the material to the court" [syn: {submit}, {subject}]
   2: put before; "I submit to you that the accused is guilty"
     [syn: {submit}, {state}, {put forward}, {posit}]
   3: yield to the control of another
   4: hand over formally [syn: {present}, {submit}]
   5: refer to another person for decision or judgment; "She likes
     to relegate difficult questions to her colleagues" [syn:
     {relegate}, {pass on}, {submit}]
   6: yield to another's wish or opinion; "The government bowed to
     the military pressure" [syn: {submit}, {bow}, {defer},
     {accede}, {give in}]
   7: accept or undergo, often unwillingly; "We took a pay cut"
     [syn: {take}, {submit}]
   8: make an application as for a job or funding; "We put in a
     grant to the NSF" [syn: {put in}, {submit}]
   9: make over as a return; "They had to render the estate" [syn:
     {render}, {submit}]
   10: accept as inevitable; "He resigned himself to his fate"
     [syn: {resign}, {reconcile}, {submit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top