ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

submissive

S AH0 B M IH1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submissive-, *submissive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submissive(adj) อ่อนน้อม, See also: ว่าง่าย, ยอมทำตาม, Syn. meek, obedient, unresisting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
submissive(ซับมิส'ซิฟว) adj. ยอม,ยอม จำนน,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,ถ่อมตัว,สอนง่าย., See also: submissiveness n., Syn. docile, obedient

English-Thai: Nontri Dictionary
submissive(adj) อ่อนน้อม,ยอมจำนน,ยอมแพ้,ถ่อมตัว,ว่าง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submissiveThe idea that Japanese women are submissive and always obedient to their husbands is a lie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอวาท(n) obedience, See also: submissiveness, compliance, docility, subservience, Example: ผู้ใหญ่มักจะหลอกให้เด็กกลัว เพื่อที่ว่าเด็กจะได้อยู่ในโอวาท, Thai Definition: คำตักเตือน, คำกล่าวสอน, Notes: (บาลี)
ความอ่อนน้อม(n) submissiveness, See also: surrender, yield, Syn. การสวามิภักดิ์, การยอมแพ้, Example: ยุทธวิธีที่มีความแข็งกร้าวต่ออินโดจีน แต่มีความอ่อนน้อมต่อสหรัฐเป็นยุทธวิธีที่ดีต่อประเทศจีน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอ่อน[hūa-øn] (adj) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive  FR: docile ; complaisant
ใจอ่อน[jai-øn] (adj) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed  FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
อ่อนน้อม[ønnøm] (adj) EN: submissive ; respectful  FR: respectueux ; poli

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMISSIVE S AH0 B M IH1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submissive (j) sˈəbmˈɪsɪv (s @1 b m i1 s i v)
submissively (a) sˈəbmˈɪsɪvliː (s @1 b m i1 s i v l ii)
submissiveness (n) sˈəbmˈɪsɪvnəs (s @1 b m i1 s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弱受[ruò shòu, ㄖㄨㄛˋ ㄕㄡˋ, ] submissive; yielding; weak; opposite to 強攻|强攻 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
autoritätsgläubig {adj}submissive to authority [Add to Longdo]
gehorsam; unterwürfig {adj} (gegenüber)submissive (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い成り放題[いいなりほうだい, iinarihoudai] (adj-na) completely submissive to another person [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) [Add to Longdo]
柔順;従順[じゅうじゅん, juujun] (adj-na,n) obedient; gentle; meek; submissive; docile [Add to Longdo]
[じゅん(P);ずん(ok), jun (P); zun (ok)] (n,n-suf) (1) order; turn; (adj-na) (2) (じゅん only) obedient; docile; submissive; meek; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submissive
   adj 1: inclined or willing to submit to orders or wishes of
       others or showing such inclination; "submissive
       servants"; "a submissive reply"; "replacing troublemakers
       with more submissive people" [ant: {domineering}]
   2: abjectly submissive; characteristic of a slave or servant;
     "slavish devotion to her job ruled her life"; "a slavish yes-
     man to the party bosses"- S.H.Adams; "she has become
     submissive and subservient" [syn: {slavish}, {subservient},
     {submissive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top