ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

submerge

S AH0 B M ER1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submerge-, *submerge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submerge(vt) จุ่มลงในน้ำ, See also: แช่ลงในน้ำ, Syn. immerse, engulf, sink
submerge(vi) จมลงใต้น้ำ, Syn. plunge, sink, swamp
submerge(vt) อดกลั้น, See also: ระงับ, เก็บกด, ปิดบัง, Syn. hide, suppress
submerge in(phrv) จมอยู่ใต้, See also: ลอยอยู่ใต้, ดำอยู่ใต้, Syn. immerse in, soak in, steep in
submerge in(phrv) จมจ่อมอยู่กับ, See also: หมกมุ่นกับ, Syn. absorb in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
submerge(ซับเมิร์จฺ') vt.,vi. จมลงใต้น้ำ,ดำน้ำ,จุ่ม,แช่., See also: submergence n.

English-Thai: Nontri Dictionary
submerge(vi, vt) ดำน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,จมน้ำ
submergence(n) การจมน้ำ,การจุ่มน้ำ,การดำน้ำ,การแช่น้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submerged-arc weldingการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
submerged; demersal; submersedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
submergenceการจมตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
submerged flowsubmerged flow, การไหลแบบจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged intakesubmerged intake, อาคารรับน้ำแบบจมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged orificesubmerged orifice, ออริฟิซแบบจมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Submerged Plantsพืชใต้น้ำ, Example: พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เปล่า และขึ้นใน แหล่งน้ำจืด เป็นพรรณไม้น้ำที่มีส่วนของราก ลำต้น และใบอยู่ใต้น้ำ ทั้งหมด อาจมีรากยึดติดกับพื้นดินใต้น้ำหรือไม่ก็ได้ บางชนิดเมื่อโต เต็มที่ก็จะส่งดอกขึ้นมาเจริญที่ผิวน้ำหรือเหนือน้ำ เช่น สาหร่าย และสันตะวาชนิดต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
submerged unit weightsubmerged unit weight, น้ำหนักจำเพาะในน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged weirsubmerged weir, ฝายจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submergeHundreds of fields were submerged in the flood.
submergeWhales can remain submerged for a long time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำ(v) dive, See also: submerge, remain under water, Syn. ดำน้ำ, มุดน้ำ, Example: นักดำน้ำชอบดำดูปะการังแถบทะเลตอนใต้
ดำน้ำ(v) dive, See also: submerge, remain under water, Syn. มุดน้ำ, Example: เขาชอบดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจ
หินโสโครก(n) submerged rocks, See also: submerged reefs, Example: การเดินเรือบริเวณนี้ต้องระวังหินโสโครกด้วย, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: หินใต้น้ำที่เป็นอันตรายแก่การเดินเรือ
จม(v) sink, See also: submerge, Ant. ลอย, Example: เมื่อเหลียวมองรอบข้างจึงรู้ว่าเรือยังไม่จม แต่ระดับน้ำในเรือสูงเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้ว, Thai Definition: หายลงไปหรืออยู่ใต้พื้นผิว
จมดิ่ง(v) submerge, See also: sink, Syn. จม, Ant. ลอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำ[dam] (v) EN: dive ; submerge ; remain under water  FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[damnām] (v) EN: dive ; submerge ; remain under water  FR: plonger ; immerger
หินโสโครก[hinsōkhrōk] (n, exp) EN: submerged rocks ; submerged reefs  FR: récif [m]
จม[jom] (v) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed  FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมดิ่ง[jomding] (v) EN: submerge ; sink
จมน้ำ[jom nām] (v, exp) EN: drown ; be drowned ; get drowned  FR: submerger ; couler ; noyer ; se noyer ; sombrer
ล่ม[lom] (v) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder  FR: couler ; sombrer
ล้นมือ[lonmeū] (v) EN: be overloaded ; be swamped  FR: être submergé de travail ; être surchargé
มิด[mit] (adj) EN: concealed ; covered ; tight ; close  FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
ท่วม[thūam] (v) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate  FR: déborder ; inonder ; submerger

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMERGE S AH0 B M ER1 JH
SUBMERGED S AH0 B M ER1 JH D
SUBMERGENCE S AH0 B M ER1 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submerge (v) sˈəbmˈɜːʳʤ (s @1 b m @@1 jh)
submerged (v) sˈəbmˈɜːʳʤd (s @1 b m @@1 jh d)
submerges (v) sˈəbmˈɜːʳʤɪz (s @1 b m @@1 jh i z)
submergence (n) sˈəbmˈɜːʳʤəns (s @1 b m @@1 jh @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chén, ㄔㄣˊ, ] submerge; immerse; sink; deep; profound; to lower; to drop, #4,081 [Add to Longdo]
暗礁[àn jiāo, ㄢˋ ㄐㄧㄠ, ] submerged reef (rock), #52,399 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] submerge; swim under water, #58,835 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっぷりと漬かる[どっぷりとつかる, doppuritotsukaru] (exp,v5r) (See どっぷり) to be deeply submerged [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding [Add to Longdo]
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness) [Add to Longdo]
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P) [Add to Longdo]
水没[すいぼつ, suibotsu] (n,vs) submerge [Add to Longdo]
潜水中[せんすいちゅう, sensuichuu] (adv) while diving; while submerged [Add to Longdo]
沈める[しずめる, shizumeru] (v1,vt) (1) to sink; to submerge; (2) to floor (an opponent); (P) [Add to Longdo]
沈降海岸[ちんこうかいがん, chinkoukaigan] (n) submerged shoreline [Add to Longdo]
沈水海岸[ちんすいかいがん, chinsuikaigan] (n) (See 沈降海岸) submergent coastline; submerged coast; submerged shoreline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submerge
   v 1: sink below the surface; go under or as if under water [syn:
      {submerge}, {submerse}]
   2: cover completely or make imperceptible; "I was drowned in
     work"; "The noise drowned out her speech" [syn: {submerge},
     {drown}, {overwhelm}]
   3: put under water; "submerge your head completely" [syn:
     {submerge}, {submerse}]
   4: fill or cover completely, usually with water [syn:
     {inundate}, {deluge}, {submerge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top