ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

submarine

S AH1 B M ER0 IY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submarine-, *submarine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submarine(n) เรือดำน้ำ, See also: เรือใต้น้ำ, Syn. underwater craft
submarine(n) ขนมปังแซนด์วิชขนาดใหญ่, Syn. sandwich
submarine(adj) ซึ่งอยู่ใต้น้ำ, See also: ซึ่งอยู่ใต้ทะเล, Syn. deep-sea, undersea, underwater

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
submarine(ซับ'มะริน) n. เรือดำน้ำ,เรือใต้น้ำ,สิ่งที่อยู่ในน้ำ,สัตว์น้ำ,สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ผิวน้ำ. adj. ใต้น้ำ,ในน้ำ,ใต้ผิวน้ำ,เกี่ยวกับเรือใต้น้ำ
antisubmarine(แอนทีซับ' มะรีน) adj. ซี่งต่อต้านหรือทำลายเรือดำน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
submarine(adj) ในน้ำ,ใต้น้ำ
submarine(n) เรือดำน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submarine canyonหุบผาชันใต้ทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
submarine trench; oceanic trench; sea-floor trenchร่องลึกก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Submarine disastersภัยพิบัติทางเรือดำน้ำ [TU Subject Heading]
Submarines (ships)เรือดำน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submarineA submarine cable was laid between the two countries.
submarineI've never seen a yellow submarine in my life.
submarineThe submarine sank, never to rise again.
submarineThe submarine's periscope was sticking right out of the water.
submarineWe all live in a yellow submarine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือดำน้ำ(n) submarine, Example: สหรัฐประกาศเพียงแค่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ ที่ส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่บนเรือรบ และเรือดำน้ำ, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือรบที่แล่นได้น้ำได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือดำน้ำ[reūa damnām] (n, exp) EN: submarine  FR: sous-marin [m]
เรือใต้น้ำ[reūa tāinām] (n) EN: submarine  FR: sous-marin [m]
ใต้น้ำ[tāinām] (adj) EN: underwater ; submarine  FR: sous-marin

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMARINE S AH1 B M ER0 IY2 N
SUBMARINE S AH2 B M ER0 IY1 N
SUBMARINES S AH1 B M ER0 IY2 N Z
SUBMARINES S AH0 B M ER0 IY1 N Z
SUBMARINE'S S AH1 B M ER0 IY2 N Z
SUBMARINE'S S AH0 B M ER0 IY1 N Z
SUBMARINES'S S AH1 B M ER0 IY2 N Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submarine (n) sˌʌbmərˈiːn (s uh2 b m @ r ii1 n)
submariner (n) sˈʌbmˈærɪnər (s uh1 b m a1 r i n @ r)
submarines (n) sˌʌbmərˈiːnz (s uh2 b m @ r ii1 n z)
submariners (n) sˈʌbmˈærɪnəz (s uh1 b m a1 r i n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜艇[qián tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] submarine, #8,871 [Add to Longdo]
潜水艇[qián shuǐ tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄥˇ, / ] submarine, #43,116 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefenlinie {f} | Tiefenlinien {pl}submarine contour | submarine contours [Add to Longdo]
Tiefseekabel {n}submarine cable [Add to Longdo]
U-Boot-Bunker {m}submarine pen [Add to Longdo]
Unterwasserfahrzeug {n}submarine vehicle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
Uボート[ユーボート, yu-bo-to] (n) U-boat; submarine [Add to Longdo]
おやしお型潜水艦[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine [Add to Longdo]
はるしお型潜水艦[はるしおがたせんすいかん, harushiogatasensuikan] (n) Harushio class submarine [Add to Longdo]
アスロック[asurokku] (n) Anti-Submarine ROCket; ASROC [Add to Longdo]
アンダースロー[anda-suro-] (n) (abbr) underhand throw (baseball); submarine pitch [Add to Longdo]
サブマリン[sabumarin] (n) submarine; (P) [Add to Longdo]
サブマリンピッチャー[sabumarinpiccha-] (n) submarine pitcher [Add to Longdo]
サブロック[saburokku] (n) (abbr) submarine rocket; SUBROC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submarine
   adj 1: beneath the surface of the sea [syn: {submarine},
       {undersea}]
   n 1: a submersible warship usually armed with torpedoes [syn:
      {submarine}, {pigboat}, {sub}, {U-boat}]
   2: a large sandwich made of a long crusty roll split lengthwise
     and filled with meats and cheese (and tomato and onion and
     lettuce and condiments); different names are used in
     different sections of the United States [syn: {bomber},
     {grinder}, {hero}, {hero sandwich}, {hoagie}, {hoagy}, {Cuban
     sandwich}, {Italian sandwich}, {poor boy}, {sub},
     {submarine}, {submarine sandwich}, {torpedo}, {wedge}, {zep}]
   v 1: move forward or under in a sliding motion; "The child was
      injured when he submarined under the safety belt of the
      car"
   2: throw with an underhand motion
   3: bring down with a blow to the legs
   4: control a submarine
   5: attack by submarine; "The Germans submarined the Allies"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top