ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sublime

S AH0 B L AY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sublime-, *sublime*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sublime(adj) สูงส่ง, See also: สูงค่า, ประเสริฐ, Syn. exalted, noble, majestic
sublime(adj) ล้ำเลิศ, See also: เป็นเลิศ, ยิ่งยวด, Syn. magnificent, supreme, outstanding
sublime(n) สิ่งที่สูงส่ง, See also: สิ่งที่ล้ำเลิศ
sublime(vi) เปลี่ยนจากของแข็งเป็นก๊าซ, See also: ระเหิด, Syn. distill, vaporize, volatilize
sublime(vt) ทำให้บริสุทธิ์, Syn. make pure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
sublime(adj) ดีเลิศ,สูงสุด,ประเสริฐ,สง่าผ่าเผย,น่าศรัทธา
sublime(vt) ทำให้สูงสุด,ระเหิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sublimeภาวะเลอเลิศ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sublimeHis death was a sublime self-sacrifice.
sublimeIt was a sublime scenery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรหมวิหาร(n) four principles virtuous existence, See also: sublime states of mind, Example: ผู้บังคับบัญชาควรใช้หลักพรหมวิหารสี่ในการปกครองคน, Thai Definition: ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ มี 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
ระเหิด(v) vaporize, See also: sublime, sublimate, Thai Definition: อาการที่ของแข็งกลายเป็นไอ
อริยมรรค(n) noble path (which has eight factors or eightfold noble path), See also: sublime paths of the holy life, Syn. พระอริยมรรค, Example: คนที่ต้องการดับทุกข์จึงได้เดินตามทางแห่งพระอริยมรรค, Thai Definition: ทางอันประเสริฐอันเป็นทางแห่งความดับทุกข์ มีองค์ 8 มี สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น, ทางดำเนินของพระอริยะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บวร[bøwøn = bøwøra] (n) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme  FR: suprême ; supérieur ; sublime ; glorieux
ดีเลิศ[dīloēt] (adj) EN: excellent ; fine ; fantastic  FR: excellent ; fantastique ; sublime
เลิศลอย[loētløi] (adj) EN: sky-high  FR: sublime ; divin
เมตตา[mēttā] (n) EN: loving-kindness ; Sublime state of mind ; Buddhist practice of loving-kindness  FR: amour inconditionnel [m]
พรหมวิหาร[phrommawihān = phromwihān] (n) EN: four principles of virtuous existence ; sublime states of mind  FR: les quatre vertus [fpl]
ทดเทิด[thotthoēt] (v) FR: sublimer
ยิ่ง[ying] (x) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many  FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งยวด[yingyūat] (adv) EN: supremely ; sublimely ; superbly ; extremely  FR: extrêmement

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBLIME S AH0 B L AY1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sublime (n) sˈəblˈaɪm (s @1 b l ai1 m)
sublimely (a) sˈəblˈaɪmliː (s @1 b l ai1 m l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眇眇[miǎo miǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, ] sublime; solitary; distant or remote; to gaze off into the distance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気高い[けだかい, kedakai] (adj-i) sublime; noble; high-minded [Add to Longdo]
神韻縹渺[しんいんひょうびょう(uK), shin'inhyoubyou (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) (a work of art being) sublime; transcendent [Add to Longdo]
神神しい;神々しい[こうごうしい, kougoushii] (adj-i) divine; sublime; solemn [Add to Longdo]
壮絶[そうぜつ, souzetsu] (adj-na,n) grand; heroic; sublime [Add to Longdo]
壮美[そうび, soubi] (n) sublime, magnificent beauty [Add to Longdo]
目許千両[めもとせんりょう, memotosenryou] (n) beautiful eyes; bright-eyed; there being a sublime charm about one's eyes [Add to Longdo]
雄渾[ゆうこん, yuukon] (adj-na,n) magnificent; sublime; vigorous; bold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sublime
   adj 1: inspiring awe; "well-meaning ineptitude that rises to
       empyreal absurdity"- M.S.Dworkin; "empyrean aplomb"-
       Hamilton Basso; "the sublime beauty of the night" [syn:
       {empyreal}, {empyrean}, {sublime}]
   2: worthy of adoration or reverence [syn: {reverend}, {sublime}]
   3: lifted up or set high; "their hearts were jocund and
     sublime"- Milton
   4: of high moral or intellectual value; elevated in nature or
     style; "an exalted ideal"; "argue in terms of high-flown
     ideals"- Oliver Franks; "a noble and lofty concept"; "a grand
     purpose" [syn: {exalted}, {elevated}, {sublime}, {grand},
     {high-flown}, {high-minded}, {lofty}, {rarefied}, {rarified},
     {idealistic}, {noble-minded}]
   v 1: vaporize and then condense right back again [syn:
      {sublime}, {sublimate}]
   2: change or cause to change directly from a solid into a vapor
     without first melting; "sublime iodine"; "some salts sublime
     when heated" [syn: {sublime}, {sublimate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top