ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subjugate

S AH1 B JH AH0 G EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subjugate-, *subjugate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subjugate(vt) ปราบปราม, See also: เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้า, Syn. conquer, overcome, suppress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subjugate(ซับ'จะเกท) vt. เอาชนะ,พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เป็นข้า,ทำให้เชื่อฟัง. -subjugable adj., See also: subjugation n. subjugator n., Syn. conquer, master, vanquish

English-Thai: Nontri Dictionary
subjugate(vt) พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เชื่อฟัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subjugateThey subjugate the meek.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำราบ(v) overcome, See also: subjugate, subdue, suppress, Syn. ปราบ, Example: พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำราบทุกข์ของราษฎรที่ห่างไกลทุกที่, Thai Definition: ทำให้ราบคาบสิ้นไป
ปราบ(v) subdue, See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out, Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ, Example: รัฐบาลจีนได้ปราบนักศึกษาที่มาชุมนุมกัน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี 2532

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิชิตข้าศึก[phichit khāseuk] (v, exp) EN: subdue the enemy ; subjugate the enemy
ปราบ[prāp] (v) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out  FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
ปราบปราม[prāpprām] (v) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish  FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
วิชิต[wichit] (v) EN: conquer ; subdue ; subjugate

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBJUGATE S AH1 B JH AH0 G EY2 T
SUBJUGATED S AH1 B JH AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subjugate (v) sˈʌbʤugɛɪt (s uh1 b jh u g ei t)
subjugated (v) sˈʌbʤugɛɪtɪd (s uh1 b jh u g ei t i d)
subjugates (v) sˈʌbʤugɛɪts (s uh1 b jh u g ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愚民政策[ぐみんせいさく, guminseisaku] (n) policy of keeping the people ignorant and easily subjugated [Add to Longdo]
征く[ゆく, yuku] (v5k) to conquer; to subjugate [Add to Longdo]
平らげる[たいらげる, tairageru] (v1,vt) to subjugate; to put down (trouble); to consume (food); to eat up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subjugate
   v 1: put down by force or intimidation; "The government quashes
      any attempt of an uprising"; "China keeps down her
      dissidents very efficiently"; "The rich landowners
      subjugated the peasants working the land" [syn: {repress},
      {quash}, {keep down}, {subdue}, {subjugate}, {reduce}]
   2: make subservient; force to submit or subdue [syn:
     {subjugate}, {subject}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top