ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subjective

S AH0 B JH EH1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subjective-, *subjective*
English-Thai: Longdo Dictionary
subjective(adj) แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน, แล้วแต่บุคคล เช่น Hall voting will always be subjective., Such players, in my subjective view, are above the steroid fray., See also: A. objective

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subjective(adj) ซึ่งเป็นความคิดส่วนตัว, See also: ซึ่งเป็นส่วนตัว, ซึ่งขึ้นกับบุคคล, Syn. personal, idiosyncratic, individual
subjective(adj) เกี่ยวกับนามธรรม, See also: ซึ่งอยู่ภายในจิตใจ, Syn. nonobjective, illusory, Ant. objective

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subjective(ซับเจค'ทิฟว) adj. อยู่ภายในใจ,จิตวิสัย,อัตวิสัย,ส่วนตัว,แต่ละบุคคล,เกี่ยวกับจิตใจของผู้ดู,เกี่ยวกับผู้ดู., See also: ness n., Syn. introspective

English-Thai: Nontri Dictionary
subjective(adj) ส่วนตัว,เกี่ยวกับผู้กระทำ,อยู่ในใจ,เกี่ยวกับจิตวิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subjective-ความรู้สึกแห่งตน, เชิงจิตวิสัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjectiveจิตวิสัย, อัตวิสัย, อัตนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective approachแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงจิตวิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjective idealismจิตนิยมอัตวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective knowledgeความรู้เชิงอัตวิสัย, ความรู้เชิงจิตวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective riskความเสี่ยงภัยเชิงจิตวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective soundเสียงรู้สึกเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjective symptomอาการบอกเล่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjective testการทดสอบแบบอัตนัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjective vertigo; vertigo, rotatory; vertigo, systematicอาการรู้สึกตนเองหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subjectiveHis writing is very subjective.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตนัย(adj) subjective, Syn. จิตวิสัย, Ant. ปรนัย, Example: ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบข้อสอบอัตนัย เพราะบังคับให้เขาต้องทำงานหนัก โดยต้องเตรียมเนื้อหา และแนวคิดมาล่วงหน้า, Thai Definition: ที่เปิดโอกาสให้แสดงความรู้ หรือความคิดเห็นส่วนตัวได้, Notes: (อังกฤษ)
กรรตุการก(n) nominative case, See also: subjective case, Ant. กรรมการก, Thai Definition: ผู้ทำ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งใน 3 ส่วน ของประโยค คือ กรรตการก กริยา และกรรมการก ถ้าต้องการให้ผู้ทำเด่น ก็เรียงเป็นบทประธานของประโยค เช่น ตำรวจยิงผู้ร้าย ตำรวจเป็นกรรตุการก
จิตวิสัย(n) subjective, Syn. อัตนัย, Ant. ปรนัย, Thai Definition: การสอบแบบที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตวิสัย[attawisai] (adj) EN: subjective

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBJECTIVE S AH0 B JH EH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subjective (j) sˈəbʤˈɛktɪv (s @1 b jh e1 k t i v)
subjectively (a) sˈəbʤˈɛktɪvliː (s @1 b jh e1 k t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主观[zhǔ guān, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢ, / ] subjective, #7,179 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... [Add to Longdo]
経験価値[けいけんかち, keikenkachi] (n) experienced value (marketing term used for valuing products on customer subjective basis) [Add to Longdo]
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice [Add to Longdo]
自覚症状[じかくしょうじょう, jikakushoujou] (n) subjective symptoms [Add to Longdo]
主観的観念論[しゅかんてきかんねんろん, shukantekikannenron] (n) (See 客観的観念論) subjective idealism [Add to Longdo]
唯識[ゆいしき, yuishiki] (n) {Buddh} vijnapti-matrata (theory that all existence is subjective and nothing exists outside of the mind) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subjective
   adj 1: taking place within the mind and modified by individual
       bias; "a subjective judgment" [ant: {nonsubjective},
       {objective}]
   2: of a mental act performed entirely within the mind; "a
     cognition is an immanent act of mind" [syn: {immanent},
     {subjective}] [ant: {transeunt}, {transient}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top