ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subdued

S AH0 B D UW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subdued-, *subdued*, subdu, subdue
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subdued(ซับดูด',ซับดิวดฺ') adj. เงียบ,เงียบสงบ,ลดน้อยลง,อ่อนลง,ถูกพิชิต,บรรเทาลง,ข่มอารมณ์,ลดเสียงลง, Syn. quiet, inhibited

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subduedHe subdued his passions.
subduedWe danced in the subdued lighting.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซบเซา[sopsao] (v) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBDUED S AH0 B D UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subdued (v) sˈəbdjˈuːd (s @1 b d y uu1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
ぼそぼそ[bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
ボソリ;ぼそり[bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued [Add to Longdo]
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
声を忍ばせて[こえをしのばせて, koewoshinobasete] (exp) in a subdued voice [Add to Longdo]
地味[ちみ, chimi] (adj-na,n) plain; simple; subdued; sober; (P) [Add to Longdo]
軟らか(P);柔らか(P)[やわらか, yawaraka] (adj-na,n) soft; tender; limp; subdued (colour or light) (color); gentle; meek; (P) [Add to Longdo]
俳味[はいみ, haimi] (n) subdued taste; refined taste; haiku (poetic) flavor (flavour) [Add to Longdo]
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subdued
   adj 1: in a softened tone; "hushed voices"; "muted trumpets"; "a
       subdued whisper"; "a quiet reprimand" [syn: {hushed},
       {muted}, {subdued}, {quiet}]
   2: restrained in style or quality; "a little masterpiece of low-
     keyed eloquence" [syn: {low-key}, {low-keyed}, {subdued}]
   3: quieted and brought under control; "children were subdued and
     silent"
   4: not brilliant or glaring; "the moon cast soft shadows"; "soft
     pastel colors"; "subdued lighting" [syn: {soft}, {subdued}]
   5: lacking in light; not bright or harsh; "a dim light beside
     the bed"; "subdued lights and soft music" [syn: {dim},
     {subdued}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top