ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subcontract

S AH0 B K AA1 N T R AE2 K T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subcontract-, *subcontract*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subcontract(n) สัญญารับช่วง, See also: สัญญารับเหมาช่วง
subcontract(vi) ทำสัญญารับช่วง, See also: ทำสัญญารับเหมาช่วง
subcontract(vi) รับเหมา, See also: รับเหมาช่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subcontract(ซับคอน'แทรคทฺ) n. สัญญารับช่วง,สัญญารับเหมาช่วง. vt.,vi. ทำสัญญารับช่วง,ทำสัญญารับเหมาช่วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subcontractสัญญาช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subcontractorผู้รับจ้างช่วง, ผู้ทำสัญญาช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subcontractingการทำสัญญารับช่วง [เศรษฐศาสตร์]
Subcontractingการรับจ้างช่วง [TU Subject Heading]
Subcontractorsผู้รับจ้างช่วง [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุสัญญา(n) convention, See also: subcontract, Example: ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้, Thai Definition: ความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่สำคัญเฉพาะเรื่องที่ทำเป็นตราสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับสนธิสัญญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับจ้างช่วง[kān rap jāng chūang] (n, exp) EN: subcontract
ผู้รับจ้างช่วง[phūrapjāng chūang] (n, exp) EN: subcontractor

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBCONTRACT S AH0 B K AA1 N T R AE2 K T
SUBCONTRACTS S AH0 B K AA1 N T R AE2 K T S
SUBCONTRACTED S AH0 B K AA1 N T R AE0 K T IH0 D
SUBCONTRACTOR S AH0 B K AA1 N T R AE2 K T ER0
SUBCONTRACTING S AH2 B K AH0 N T R AE1 K T IH0 NG
SUBCONTRACTORS S AH0 B K AA1 N T R AE0 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subcontract (n) sˌʌbkˈɒntrækt (s uh2 b k o1 n t r a k t)
subcontract (v) sˌʌbkəntrˈækt (s uh2 b k @ n t r a1 k t)
subcontracts (n) sˌʌbkˈɒntrækts (s uh2 b k o1 n t r a k t s)
subcontracts (v) sˌʌbkəntrˈækts (s uh2 b k @ n t r a1 k t s)
subcontracted (v) sˌʌbkəntrˈæktɪd (s uh2 b k @ n t r a1 k t i d)
subcontractor (n) sˌʌbkəntrˈæktər (s uh2 b k @ n t r a1 k t @ r)
subcontracting (v) sˌʌbkəntrˈæktɪŋ (s uh2 b k @ n t r a1 k t i ng)
subcontractors (n) sˌʌbkəntrˈæktəz (s uh2 b k @ n t r a1 k t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untervertrag {m}; Subunternehmervertrag {m}; Nachunternehmervertrag {m} | Unterverträge {pl}; Subunternehmerverträge {pl}subcontract | subcontracts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サブコン[sabukon] (n) (abbr) (See サブコントラクター) subcontractor [Add to Longdo]
サブコントラクター[sabukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to サブコン) subcontractor [Add to Longdo]
下仕事[したしごと, shitashigoto] (n) spade work; subcontract [Add to Longdo]
下職[したしょく, shitashoku] (n) subcontractor [Add to Longdo]
下請け(P);下請[したうけ, shitauke] (n,vs) subcontract; (P) [Add to Longdo]
下請け会社;下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] (n) subcontractor; subcontracting company [Add to Longdo]
下請け業者[したうけぎょうしゃ, shitaukegyousha] (n) subcontractor [Add to Longdo]
下請け工場[したうけこうじょう, shitaukekoujou] (n) a subcontracting factory [Add to Longdo]
下請負[したうけおい, shitaukeoi] (n) subcontract [Add to Longdo]
業務委託[ぎょうむいたく, gyoumuitaku] (n) outsourcing; subcontracting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subcontract
   n 1: a contract assigning to another party some obligations of a
      prior contract
   v 1: arranged for contracted work to be done by others [syn:
      {subcontract}, {farm out}, {job}]
   2: work under a subcontract; engage in a subcontract

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top