ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sturdy

S T ER1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sturdy-, *sturdy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sturdy(adj) แข็งแกร่ง, See also: มั่นคง, แข็งแรง, Syn. durable, hardy, robust
sturdy(adj) เด็ดเดี่ยว, See also: หนักแน่น, มุ่งมั่น, Syn. firm, resolute, unyielding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sturdy(สเทอ'ดี) adj. แข็งแรง,แข็งแกร่ง,มั่นคง,ทนทาน,เหนียว,ถาวร,หนักแน่น,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,งอกงาม., See also: sturdily adv. sturdiness n., Syn. robust, stalwart, stout

English-Thai: Nontri Dictionary
sturdy(adj) มั่นคง,แข็งแรง,หนักแน่น,แข็งแกร่ง,เหนียว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sturdyThis is a very sturdy chair to sit in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ำสัน(adj) sturdy, See also: stout, stalwart, muscular, robust, brawny, athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: เจ้าพ่อยืนอยู่กับลูกน้องหนุ่มล่ำสันอีกสองคน, Thai Definition: ที่มีลักษณะใหญ่โตแข็งแรง
ฉกรรจ์(adj) sturdy, See also: able-bodied, strong, robust, bold, brave, fearless, daring, muscular, Syn. ฉกาจ, แข็งแรง, ห้าวหาญ, แกล้วกล้า, องอาจ, Example: ผิวของเขาหย่อนยานไปตามวัย แต่ก็ยังมีร่องรอยของความเข้มแข็งบึกบึนเมื่อครั้งวัยฉกรรจ์หลงเหลืออยู่ให้เห็น
กำยำ(adj) sturdy, See also: strong, stout, stalwart, robust, Syn. ล่ำ, ล่ำสัน, ใหญ่โต, แข็งแรง, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
กำยำ[kamyam] (adj) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular  FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
ล่ำ[lam] (adj) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong  FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[lamsan] (adj) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic  FR: robuste ; musclé ; athlétique
มั่น[man] (x) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast  FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[mankhong] (v) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable
อกตัน[ok tan] (adj) EN: tough ; sturdy

CMU English Pronouncing Dictionary
STURDY S T ER1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sturdy (j) stˈɜːʳdiː (s t @@1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强健[qiáng jiàn, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] sturdy, #26,180 [Add to Longdo]
硬实[yìng shí, ㄧㄥˋ ㄕˊ, / ] sturdy; robust, #64,879 [Add to Longdo]
茁壯[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, ] sturdy; thriving; vigorous; robust; flourishing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fest; stämmig; stabil {adj} | fester; stämmiger; stabiler | am festesten; am stämmigsten; am stabilstensturdy | sturdier | sturdiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簡明強固[かんめいきょうこ, kanmeikyouko] (n) plain and sturdy [Add to Longdo]
頑丈(P);岩乗(oK)[がんじょう, ganjou] (adj-na,n) solid; firm; stout; burly; strong; sturdy; (P) [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
強壮[きょうそう, kyousou] (adj-na,n,adj-no) able-bodied; robust; sturdy; strong; (P) [Add to Longdo]
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
屈強;倔強[くっきょう, kukkyou] (adj-na,n,adj-no) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
豪気[ごうき, gouki] (adj-na,n) sturdy spirit [Add to Longdo]
逞しい[たくましい, takumashii] (adj-i) (1) (uk) burly; strong; sturdy; (2) (uk) indomitable; indefatigable; strong-willed; resolute; bold; (3) (uk) robust (vitality, appetite, economic growth, etc.); strong; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sturdy
   adj 1: having rugged physical strength; inured to fatigue or
       hardships; "hardy explorers of northern Canada"; "proud
       of her tall stalwart son"; "stout seamen"; "sturdy young
       athletes" [syn: {hardy}, {stalwart}, {stout}, {sturdy}]
   2: not making concessions; "took an uncompromising stance in the
     peace talks"; "uncompromising honesty" [syn:
     {uncompromising}, {sturdy}, {inflexible}] [ant:
     {compromising}, {conciliatory}, {flexible}]
   3: substantially made or constructed; "sturdy steel shelves";
     "sturdy canvas"; "a tough all-weather fabric"; "some plastics
     are as tough as metal" [syn: {sturdy}, {tough}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top