ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stupid

S T UW1 P AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupid-, *stupid*, stupi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupid(adj) โง่, See also: ไร้สมอง, ไร้หัวคิด, บัดซบ, Syn. brainless, slow-witted, unintelligent
stupid(adj) น่าเบื่อหน่าย, See also: เชื่องช้า, ไร้สาระ, Syn. foolish, nonsensical, senseless
stupid(adj) มึนงง, See also: งงงวย, กึ่งสลบ, Syn. dazed, groggy, semiconscious
stupidity(n) ความโง่, See also: ความน่าเบื่อ, Syn. stupor, apathy, Ant. wisdom, intelligence
stupidity(n) ความน่าเบื่อ, Syn. idiocy, imbecility, witlessness, Ant. shrewdness, canniness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
stupidity(สทิวพิด'ดิที) n. ความโง่,ความเง่า,ความเซ่อ,ความทึ่ม,ความโฉดเขลา,การกระทำหรือการพูดที่โง่หรือโฉดเขลา,ความคิดที่โฉดเขลา

English-Thai: Nontri Dictionary
stupid(adj) เซ่อ,โง่,โง่เขลา,มึนงง,เหงาหงอย,น่าเบื่อ
stupidity(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเขลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์ The Great Dictator (1940)
What would this stupid world be without--สิ่งที่โลกนี้โง่จะไม่มี Pinocchio (1940)
I'm collecting stupid little boys.ฉันเก็บรวบรวมชายน้อยโง่ Pinocchio (1940)
- Stupid little boys?ชายน้อยโง่? Pinocchio (1940)
Mr. De Winter is having some coffee with me. Go and ask that stupid waiter for another cup.คุณเดอ วินเทอร์จะดื่มกาแฟกับฉัน ไปบอกไอ้บ๋อยนั่นให้เอาถ้วยมาอีกใบ Rebecca (1940)
What a stupid thing to do. Oh, I'm so sorry. Please don't bother.ฉันขอโทษด้วย อย่าลําบากเลยค่ะ มันไม่สําคัญอะไร Rebecca (1940)
If that stupid coroner hadn't been as much of a snob as you are, he'd have seen that half-wit was hiding something.ถ้าไม่เพราะความยโสของหมอชันสูตรศพ ก็คงรู้แล้วว่าไอ้คนไม่เต็มบาทนั่นปิดบังอะไรอยู่ Rebecca (1940)
That's a damn stupid thing to do.นั่นเป็นสิ่งที่โง่แช่งที่จะทำ 12 Angry Men (1957)
Stupid useless bridge.สะพานงี่เง่าไร้ประโยชน์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I should have shot that stupid little bleeder a long time ago.ตกเลือดน้อยโง่เป็นเวลานาน แล้ว ฉันอยากจะที่คุณรู้ว่า How I Won the War (1967)
Stupid animals!เจ้าพวกสัตว์สมองทึบ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Stupid jerk!โง่กระตุก! The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stupidAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
stupidAre people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of how you live?
stupidBetween ourselves, he is rather stupid.
stupidBetween ourselves, I think he is rather stupid.
stupidBetween you and me, he is rather stupid.
stupidBetween you and me, I think our boss is stupid.
stupidEven if something stupid happens, I won't give up.
stupidFor one thing he thinks she is stupid, for another he doesn't like her.
stupidHe asked his teacher stupid questions.
stupidHe called me a stupid boy.
stupidHe did something stupid and was sneered at.
stupidHe had the stupidity to try to help Carlo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เลื่อย(adj) dull, See also: stupid, blunt, foolish, Syn. ปัญญาทึบ, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมต้องหนีในตอนแรก เพราะตำรวจหัวขี้เลื่อยมันจะยิงผมน่ะสิ
เบื๊อก(adj) foolish, See also: stupid, idiotic, silly, dim-witted, Syn. เซ่อ, ทึ่ม, Example: เขาถูกเพื่อนด่าว่าไอ้เบื๊อกเป็นประจำ, Notes: (ปาก)
ปัญญานิ่ม(adj) stupid, See also: foolish, dull, silly, dim-witted, Syn. โง่, เซ่อ, Ant. ฉลาด, Example: เด็กคนนี้เป็นคนสมองทึบปัญญานิ่ม สั่งให้ทำอะไรมักจะไม่ได้ความ, Notes: (ปาก)
โฉดเขลา(adj) foolish, See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: พวกนี้เป็นคนโฉดเขลา มักถูกคนอื่นหลอกลวงเอาง่ายๆ, Thai Definition: ที่ขาดไหวพริบ, ที่รู้ไม่เท่าทัน
ขี้เท่อ(adj) dull, See also: stupid, foolish, blunt, dim-witted, thick, unintelligent, dozy, Syn. โง่, เซ่อ, Example: ฉันไม่เอาคนหัวขี้เท่อมาร่วมทำงานด้วยหรอก, Thai Definition: ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน
คนโง่เง่า(n) stupid, See also: block head, stupid person, doltish person, dunce, idiot, Syn. คนโง่, Ant. คนฉลาด, Example: อย่าคิดว่าชาวป่าชาวดอยเป็นคนโง่เง่า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทันอย่างมาก
เป๋อเหลอ(adj) stupid, See also: foolish, vacant, blank, Syn. เซ่อ, ไม่รู้เรื่องรู้ราว, Ant. ฉลาด, Example: คนท่าทางเป๋อเหลอคนนั้นแท้จริงเป็นจารบุรุษ
เป๋อเหลอ(adj) stupid, See also: foolish, idiotic, Syn. เซ่อ, โง่, เซ่อเซอะ, Ant. ฉลาด, Example: ชายท่าทางเป๋อเหลอคนนั้นแท้จริงเป็นจารบุรุษ, Thai Definition: ไม่รู้เรื่องรู้ราว, ไม่คมคาย
เปิ่น(adj) awkward, See also: stupid, silly, embarrassed, gawky, clumsy, gauche, Syn. เก้อ, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: ใครจะรู้ว่า ชายชราท่าทางเปิ่นคนนั้นจะเคยเป็นทหารที่ผ่านการศึกมานับไม่ถ้วน, Thai Definition: ที่มีกิริยาอาการผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
อันธการ(n) ignorance, See also: stupidity, foolishness, Syn. ความเขลา, Ant. ความฉลาด, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดซบ[batsop] (adj) EN: stupid ; idiotic ; silly  FR: stupide ; idiot
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเฉา[chōtchao] (adj) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane  FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
หัวทึบ[hūatheup] (adj) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish  FR: stupide ; idiot
เขลา[khlao] (adj) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull  FR: idiot ; stupide ; borné
ไม่ได้ความ[mai dāikhwām] (adj) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid
งั่ง[ngang] (adj) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull  FR: idiot ; stupide

CMU English Pronouncing Dictionary
STUPID S T UW1 P AH0 D
STUPID S T UW1 P IH0 D
STUPIDER S T UW1 P IH0 D ER0
STUPIDLY S T UW1 P AH0 D L IY2
STUPIDEST S T UW1 P IH0 D AH0 S T
STUPIDITY S T UW0 P IH1 D IH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupid (n) stjˈuːpɪd (s t y uu1 p i d)
stupidly (a) stjˈuːpɪdliː (s t y uu1 p i d l ii)
stupidity (n) stjˈuːpˈɪdɪtiː (s t y uu1 p i1 d i t ii)
stupidities (n) stjˈuːpˈɪdɪtɪz (s t y uu1 p i1 d i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèn, ㄅㄣˋ, ] stupid; foolish; silly; slow-witted; clumsy, #5,752 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] stupid, #14,701 [Add to Longdo]
[měng, ㄇㄥˇ, ] stupid, #18,906 [Add to Longdo]
愚笨[yú bèn, ㄩˊ ㄅㄣˋ, ] stupid, #48,534 [Add to Longdo]
愚人[yú rén, ㄩˊ ㄖㄣˊ, ] stupid person; ignoramus, #50,442 [Add to Longdo]
傻蛋[shǎ dàn, ㄕㄚˇ ㄉㄢˋ, ] stupid young fellow; idiot, #53,775 [Add to Longdo]
愚昧无知[yú mèi wú zhī, ㄩˊ ㄇㄟˋ ㄨˊ ㄓ, / ] stupid and ignorant (成语 saw), #64,295 [Add to Longdo]
蠢笨[chǔn bèn, ㄔㄨㄣˇ ㄅㄣˋ, ] stupid, #93,110 [Add to Longdo]
糊糊涂涂[hú hu tū tū, ㄏㄨˊ ㄏㄨ˙ ㄊㄨ ㄊㄨ, ] stupid; dumb, #120,724 [Add to Longdo]
鲁钝[lǔ dùn, ㄌㄨˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] stupid; slow on the uptake, #148,924 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
下らない[くだらない, kudaranai] TH: งี่เง่า  EN: stupid

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blödmann {m}; Dummkopf {m}stupid idiot; stupid [Add to Longdo]
dumm {adj} | dümmer | am dümmstenstupid | more stupid | most stupid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ... [Add to Longdo]
すっとこどっこい[suttokodokkoi] (n,adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity [Add to Longdo]
とろい[toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid [Add to Longdo]
とろくさい;トロくさい[torokusai ; toro kusai] (adj-i) (derog) (See とろい) dull; slow; stupid [Add to Longdo]
ぱあ[paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
アーパー[a-pa-] (n) (sl) stupid person; dummy; dolt [Add to Longdo]
ズッコケ;ずっこけ[zukkoke ; zukkoke] (n,adj-f) (1) not the norm; (2) foolish; (3) stupid [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
バカが移る;馬鹿が移る[バカがうつる(バカが移る);ばかがうつる(馬鹿が移る), baka gautsuru ( baka ga utsuru ); bakagautsuru ( baka ga utsuru )] (exp,v5r) (col) to catch 'the stupid' (e.g. from talking to stupid people, watching mindless TV, etc.) [Add to Longdo]
マジボケ[majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupid
   adj 1: lacking or marked by lack of intellectual acuity [ant:
       {smart}]
   2: in a state of mental numbness especially as resulting from
     shock; "he had a dazed expression on his face"; "lay
     semiconscious, stunned (or stupefied) by the blow"; "was
     stupid from fatigue" [syn: {dazed}, {stunned}, {stupefied},
     {stupid(p)}]
   3: lacking intelligence; "a dull job with lazy and unintelligent
     co-workers" [syn: {unintelligent}, {stupid}] [ant:
     {intelligent}]
   n 1: a person who is not very bright; "The economy, stupid!"
      [syn: {stupid}, {stupid person}, {stupe}, {dullard},
      {dolt}, {pudding head}, {pudden-head}, {poor fish},
      {pillock}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top