ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stupefy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupefy-, *stupefy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupefy(vt) ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้ตะลึงงัน, Syn. amaze, astonish, daze
stupefy(vt) ทำให้มึนงง, See also: ทำให้กึ่งสลบ, Syn. dull, fuddle, numb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupefy(สทู'พะไฟ) vt. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจที่สุด,ทำให้ตะลึงงัน., See also: stupefyingly adv., Syn. stun

English-Thai: Nontri Dictionary
stupefy(vt) ทำให้มึนงง,ทำให้งง,ทำให้ไม่รู้สึกตัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึม(v) dull, See also: stupefy, be listless, Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: เพราะเมื่อเช้าพวกเราถูกตำหนิ จึงต้องซึมไปตามๆ กัน, Thai Definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupefy (v) stjˈuːpɪfaɪ (s t y uu1 p i f ai)
stupefying (v) stjˈuːpɪfaɪɪŋ (s t y uu1 p i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupefy
   v 1: make dull or stupid or muddle with drunkenness or
      infatuation [syn: {besot}, {stupefy}]
   2: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I
     don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question
     really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get},
     {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder},
     {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze},
     {dumbfound}]
   3: make senseless or dizzy by or as if by a blow; "stun fish"
     [syn: {stun}, {stupefy}]

Are you satisfied with the result?Discussions