ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

study

S T AH1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -study-, *study*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
study(vi) ศึกษา, See also: เรียน, เล่าเรียน, Syn. learn, read
study(vt) ศึกษา, See also: เรียน, เล่าเรียน, Syn. learn, read
study(vt) วิเคราะห์, See also: ตรวจสอบ, Syn. investigate, research
study(vt) พิจารณา, See also: พินิจพิจารณา, Syn. examine, consider
study(n) การศึกษา, See also: การเล่าเรียน, Syn. education, learning, reading
study(n) การวิเคราะห์, See also: การตรวจสอบ, Syn. investigation, inspection
study(n) รายงานการศึกษา, See also: รายงานการค้นคว้า, Syn. report
study(n) ห้องค้นคว้า, See also: ห้องศึกษาเล่าเรียน, ห้องเขียนหนังสือ, Syn. library, schoolroom
study for(phrv) ศึกษาอย่างหนัก, See also: เรียน, เล่าเรียน
study under(phrv) เป็นศิษย์ของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
study(สทัด'ดี) n. การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,การดูหนังสือ,การพิเคราะห์พิจารณา,การสืบสวนสอบสวน,การวิจัย,สิ่งที่ศึกษา,สิ่งที่ค้นคว้า,รายงานการค้นคว้า,สาขาวิชา,ความมานะบากบั่น,การทดลองวาดหรือประพันธ์,ห้องค้นคว้า,เพลงฝึกซ้อม,สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา
brown studyn. อยู่ในภวังค์,หมกมุ่นอยู่กับการดูหนังสืออย่างมาก
case studyn. การศึกษาเรื่องราวทีละราย,ประวัติคนไข้
understudy(อัน'เดอะสทัด'ดี) vt.,vi. ศึกษาบททดแทน,ศึกษาการแสดงแทน,ฝึกเข้าหน้าที่แทน n. ตัวสำรอง, Syn. underling

English-Thai: Nontri Dictionary
study(n) การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,ห้องค้นคว้า
study(vt) พิจารณา,เรียน,ศึกษา,ค้นคว้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
studyงานศึกษา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
study castชิ้นหล่อศึกษา [มีความหมายเหมือนกับ diagnostic cast และ study model] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
study modelแบบจำลองศึกษา [มีความหมายเหมือนกับ diagnostic cast และ study cast] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
study, caseกรณีศึกษา, คดีศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
study, cohort; study, prospectiveการศึกษาตามแผน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
study, doubled blind cross-overการศึกษาข้ามกลุ่มแบบอำพรางสองฝ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
study, prospective; study, cohortการศึกษาตามแผน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
study, retrospectiveการศึกษาย้อนหลัง [มีความหมายเหมือนกับ case control ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Study and teaching (Continuing education)การศึกษาและการสอน (การศึกษาต่อเนื่อง) [TU Subject Heading]
Study and teaching (Elementary)การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) [TU Subject Heading]
Study and teaching (Graduate)การศึกษาและการสอน (บัณฑิตศึกษา) [TU Subject Heading]
Study and teaching (Higher)การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) [TU Subject Heading]
Study and teaching (Internship)การศึกษาและการสอน (การฝึกงาน) [TU Subject Heading]
Study and teaching (Preschool)การศึกษาและการสอน (ก่อนวัยเรียน) [TU Subject Heading]
Study and teaching (Primary)การศึกษาและการสอน (พื้นฐาน) [TU Subject Heading]
Study and teaching (Secondary)การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]
Study and teaching ; Instruction and studyการศึกษาและการสอน [TU Subject Heading]
Study guidesคู่มือเตรียมสอบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
studyA bad cold has kept me from studying this week.
studyA ballet theater is a place in which I can study motion well.
studyAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
studyAccording to a study, big women are more prone to have twins.
studyAccording to what I heard, he went over to America to study biology.
studyA friend of mine is studying abroad.
studyAfter graduation he will engage himself in study.
studyAfter he had finished his work, he would read and study by the fireside.
studyAfter his father died, he had to study by himself.
studyAfter you have taken a rest, you must carry on your study.
studyAll the students are studying English.
studyAll the students study English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยเรียน(n) studying age, See also: education age, Syn. วัยศึกษา, Example: เมื่อนึกถึงวัยเรียนความทรงจำที่สนุกสนานก็ผุดขึ้นมามากมาย, Count Unit: วัย, Thai Definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังศึกษาเล่าเรียน
อ่านหนังสือ(v) read, See also: study, Example: ผู้ที่เป็นนักเขียนส่วนใหญ่จะชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก
ศึกษา(v) study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษาเล่าเรียน, เรียนรู้
ศึกษาเล่าเรียน(v) study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษา
เรือง(v) study deeply, Syn. แตกฉาน, Example: ท่านเป็นปรมาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมมากในสมัยนั้น
ร่ำเรียน(v) study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, Example: แม้เขาจะไม่ได้ร่ำเรียนเหมือนฉัน แต่ความช่างคิดช่างค้นคว้าของเขารุดหน้ากว่าฉันมาก, Thai Definition: เรียนให้ขึ้นใจ
เรียนหนังสือ(v) study, See also: learn, be in school, be educated, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังอย่างสูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนหนังสือให้เก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงเมื่อไม่สมความปรารถนา
เรียนรู้(v) study, See also: learn, read up, mug up, Syn. ศึกษา, ทำความเข้าใจ, Example: ผู้ซื้อควรเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กำลังจะซื้อ
วิจัย(n) research, See also: study, probe, Syn. การศึกษาค้นคว้า, Example: มหาวิทยาลัยไคโรเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไทยเดินทางไปทำวิจัยในระดับปริญญาเอกกันมาก, Thai Definition: การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
ศึกษา(v) study, See also: learn, read up, mug up, cram, Syn. เรียน, เล่าเรียน, Example: เจนเนอรัลมอเตอร์สได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าเกาหลีใต้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการซื้อกิจการบริษัทรถยนต์, Thai Definition: ฝึกฝนและอบรมเพื่อที่จะให้รู้หรือให้ประสบผลสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหนังสือ[ān nangseū] (v, exp) EN: read ; study  FR: lire ; étudier
ห้องหนังสือ[hǿng nangseū] (n) EN: study room  FR: bureau [m] ; bibliothèque [f]
ห้องสมุด[hǿngsamut] (n) EN: library ; study  FR: bibliothèque [f]
เจาะ[jǿ] (v, exp) EN: study intensively  FR: étudier en profondeur
การหาความรู้[kān hā khwāmrū] (n, exp) EN: study
การเรียน[kān rīen] (n) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies  FR: enseignement [m] ; éducation (scolaire) [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
การเรียนหนังสือ[kān rīen nangseū] (n) EN: study ; learning  FR: apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f]
การศึกษา[kānseuksā] (n) EN: study ; learning  FR: étude [f] ; apprentissage [m]
การศึกษาเฉพาะกรณี[kānseuksā chaphǿ karanī] (n, exp) EN: case study
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ[kānseuksā choēng prīepthīep] (n, exp) EN: comparative study

CMU English Pronouncing Dictionary
STUDY S T AH1 D IY0
STUDY'S S T AH1 D IY0 Z
STUDYING S T AH1 D IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
study (v) stˈʌdiː (s t uh1 d ii)
studying (v) stˈʌdɪɪŋ (s t uh1 d i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
读书[dú shū, ㄉㄨˊ ㄕㄨ, / ] study; read, #3,171 [Add to Longdo]
书房[shū fáng, ㄕㄨ ㄈㄤˊ, / ] study (i.e. the kind of room), #10,839 [Add to Longdo]
书斋[shū zhāi, ㄕㄨ ㄓㄞ, / ] study (room), #49,743 [Add to Longdo]
学如逆水行舟,不进则退[xué rú nì shuǐ xíng zhōu, bu4 jin4 ze2 tui4, ㄒㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄡ, bù jìn zé tuì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄗㄜˊ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] Study is like rowing upstream: no advance is to drop back [Add to Longdo]
无一事而不学,无一时而不学,无一处而不得[wú yī shì ér bù xué, wu2 yi1 shi2 er2 bu4 xue2 , wu2 yi1 chu3 er2 bu4 de2, ㄨˊ ㄧ ㄕˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, wú yī shí ér bù xué, ㄨˊ ㄧ ㄕˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, wu2 yi1 chu3 er2 bu4 de2, / ] Study everything, at all times, everywhere (Chu Xi 朱熹) [Add to Longdo]
稽古振今[jī gǔ zhèn jīn, ㄐㄧ ㄍㄨˇ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄣ, ] studying the old to promote the new (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
学び[まなび, manabi] TH: การเรียน  EN: Study

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktstudie {f} | Aktstudien {pl}study from the nude | studies from the nude [Add to Longdo]
Kulturwissenschaft {f} | Kulturwissenschaften {pl}study of civilization | cultural studies [Add to Longdo]
Philologie {f}study of language and literature; philology [Am.] [Add to Longdo]
Sprachstudium {n} | Sprachstudien {pl}study of languages | studies of languages [Add to Longdo]
Studie {f} | Studien {pl}study | studies [Add to Longdo]
Studienreise {f}; Studienaufenthalt {m} | Studienreisen {pl}study trip | study trips [Add to Longdo]
Studium {n}; Studieren {n}; Lernen {n} | Studium generale {n} | sein Studium beginnenstudy | general studies course; extracurricular studies | to start college [Add to Longdo]
Universitätsstudium {n} | Universitätsstudien {pl}study at a university | studies at universities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
よく学びよく遊べ[よくまなびよくあそべ, yokumanabiyokuasobe] (exp) study hard and play hard [Add to Longdo]
アリ学;蟻学[アリがく(アリ学);ありがく(蟻学), ari gaku ( ari gaku ); arigaku ( ari gaku )] (n) myrmecology (the study of ants) [Add to Longdo]
ケーススタディー(P);ケーススタディ[ke-susutadei-(P); ke-susutadei] (n) case study; (P) [Add to Longdo]
コースオブスタディー[ko-suobusutadei-] (n) course of study [Add to Longdo]
スタディー;スタディ[sutadei-; sutadei] (n) study [Add to Longdo]
スタディレポート[sutadeirepo-to] (n) {comp} study report [Add to Longdo]
フィージビリティースタディ[fi-jibiritei-sutadei] (n) feasibility study [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタディレポート[すたでいれぽーと, sutadeirepo-to] study report [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation [Add to Longdo]
実現可能性検討[じつげんかのうせいけんとう, jitsugenkanouseikentou] feasibility study [Add to Longdo]
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] feasibility study [Add to Longdo]
相互動作性試験[そうごどうさせいしけん, sougodousaseishiken] interoperability test, study [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]
調査期間[ちょうさきかん, chousakikan] study period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 study
   n 1: a detailed critical inspection [syn: {survey}, {study}]
   2: applying the mind to learning and understanding a subject
     (especially by reading); "mastering a second language
     requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in
     interior design" [syn: {study}, {work}]
   3: a written document describing the findings of some individual
     or group; "this accords with the recent study by Hill and
     Dale" [syn: {report}, {study}, {written report}]
   4: a state of deep mental absorption; "she is in a deep study"
   5: a room used for reading and writing and studying; "he knocked
     lightly on the closed door of the study"
   6: a branch of knowledge; "in what discipline is his
     doctorate?"; "teachers should be well trained in their
     subject"; "anthropology is the study of human beings" [syn:
     {discipline}, {subject}, {subject area}, {subject field},
     {field}, {field of study}, {study}, {bailiwick}]
   7: preliminary drawing for later elaboration; "he made several
     studies before starting to paint" [syn: {sketch}, {study}]
   8: attentive consideration and meditation; "after much
     cogitation he rejected the offer" [syn: {cogitation},
     {study}]
   9: someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a
     part in a play); "he is a quick study"
   10: a composition intended to develop one aspect of the
     performer's technique; "a study in spiccato bowing"
   v 1: consider in detail and subject to an analysis in order to
      discover essential features or meaning; "analyze a sonnet
      by Shakespeare"; "analyze the evidence in a criminal
      trial"; "analyze your real motives" [syn: {analyze},
      {analyse}, {study}, {examine}, {canvass}, {canvas}]
   2: be a student; follow a course of study; be enrolled at an
     institute of learning
   3: give careful consideration to; "consider the possibility of
     moving" [syn: {study}, {consider}]
   4: be a student of a certain subject; "She is reading for the
     bar exam" [syn: {learn}, {study}, {read}, {take}]
   5: learn by reading books; "He is studying geology in his room";
     "I have an exam next week; I must hit the books now" [syn:
     {study}, {hit the books}]
   6: think intently and at length, as for spiritual purposes; "He
     is meditating in his study" [syn: {study}, {meditate},
     {contemplate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top