ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stuck

S T AH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stuck-, *stuck*
English-Thai: Longdo Dictionary
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stuck(vi) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stick
stuck(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stick
stuck(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ
stuck-up(adj) อวดหยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โอหัง, Syn. proud

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stuck(สทัค) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stick stuck on vt. หลงรัก
stuck-up(สทัค'อัพ) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี., See also: stuck-upness n., Syn. snobbish

English-Thai: Nontri Dictionary
stuck(vt pt และ pp ของ) stick
STUCK-stuck-up(adj) หยิ่งยโส,ทะนงตัว,โอหัง,อวดดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stuckค้าง
stuck(adj) ติด , ค้าง , ไม่สามารถขยับได้ ex. I'm stuck in the elevator ex. They got stuck in a traffic jam.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stuckA big rock stuck out from the bank into the river.
stuckA bone stuck in my throat.
stuckA rock stuck out from the bank into the river.
stuckBill seems to be stuck on Mary.
stuckHe stuck a flower in his buttonhole.
stuckHe stuck a meatball with his fork.
stuckHe stuck his knife into the tree.
stuckHe stuck his neck out for that idea, and now he's getting all the blame.
stuckHe stuck his pencil behind his ear.
stuckHe stuck me with debts of 1,000,000 yen.
stuckHe stuck out his tongue at his teacher.
stuckHe stuck the book in his bag.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[cha-gnak] (v) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt
จมปลัก[jomplak] (v) EN: be stagnant ; be stuck ; be glued to one's place
จมอยู่กับ[jom yū kap] (v, exp) EN: be bogged down in ; be caught up in ; stuck
ก้างขวางคอ[kāngkhwāngkhø] (n) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way
เก๊ก[kek] (v) EN: put on airs ; be pretentious ; be stuck-up
คา[khā] (v) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; lodge in  FR: bloquer ; coincer
แค้นคอ[khaēn khø] (v, exp) EN: be stuck in the throat ; be lodged in the throat
เกาะติดกันหลายหน้า[kǿ tit kan lāi nā] (xp) EN: several pages have stuck together
ลงคอ[longkhø] (v, exp) EN: infect the throat ; get stuck in the throat  FR: infecter la gorge
ตัน[tan] (v) EN: clog ; block ; choke ; get stuck ; stuck ; become choked; become clogged  FR: boucher

CMU English Pronouncing Dictionary
STUCK S T AH1 K
STUCKE S T AH1 K
STUCKI S T AH1 K IY0
STUCKY S T AH1 K IY0
STUCKER S T AH1 K ER0
STUCKEY S T AH1 K IY0
STUCKERT S T AH1 K ER0 T
STUCKMAN S T AH1 K M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stuck (v) stˈʌk (s t uh1 k)
stuck-up (j) stˌʌk-ˈʌp (s t uh2 k - uh1 p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧贴[jǐn tiē, ㄐㄧㄣˇ ㄊㄧㄝ, / ] stuck to, #14,665 [Add to Longdo]
如胶似漆[rú jiāo sì qī, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄙˋ ㄑㄧ, / ] stuck together as by glue (of lovers); joined at the hip, #66,004 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Stück(n) |das, pl. Stücke| ชิ้น, ก้อน
Frühstück(n) |das, pl. Frühstücke| อาหารเช้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stuck {m}stucco [Add to Longdo]
Stuck {m}; Stuckverzierung {f}; Deckenfries {m}moulding [Add to Longdo]
Stuckarbeit {f}stuccowork [Add to Longdo]
Stuckateur {m}; Stukkateur {m} [alt]plasterer [Add to Longdo]
stuckieren | stuckiernd | stuckiert | stuckiert | stuckierteto stucco | stuccoing | stuccoed | stuccoes | stuccoed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
スタック[sutakku] (n) (1) stack; (2) {comp} pushdown list; pushdown stack; (n,vs) (3) stuck [Add to Longdo]
マンネリ化[マンネリか, manneri ka] (vs) (See マンネリ) getting stuck in a rut; becoming stereotyped [Add to Longdo]
引っ掛かる(P);引っ掛る(P);引っかかる[ひっかかる, hikkakaru] (v5r,vi) to be caught in; to be stuck in; to be cheated; (P) [Add to Longdo]
羽目になる[はめになる, hameninaru] (exp,v5r) to get stuck with (some job); to end up with (something unpleasant) [Add to Longdo]
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way [Add to Longdo]
気障っぽい[きざっぽい, kizappoi] (adj-i) affected (appearance, attitude); stuck up; self-loving [Add to Longdo]
喉に刺さった骨[のどにささったほね, nodonisasattahone] (n) bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
刺さる[ささる, sasaru] (v5r,vi) to stick; to be stuck; (P) [Add to Longdo]
自分中心[じぶんちゅうしん, jibunchuushin] (adj-no) self-centered; stuck on oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stuck
      adj 1: caught or fixed; "stuck in the mud" [ant: {unstuck}]
      2: baffled; "this problem has me completely stuck"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top