ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stubbly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stubbly-, *stubbly*, stubb
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stubbly (j) stˈʌbliː (s t uh1 b l ii)
stubby (j) stˈʌbiː (s t uh1 b ii)
stubbed (v) stˈʌbd (s t uh1 b d)
stubble (n) stˈʌbl (s t uh1 b l)
stubbier (j) stˈʌbɪəʳr (s t uh1 b i@ r)
stubbing (v) stˈʌbɪŋ (s t uh1 b i ng)
stubborn (j) stˈʌbən (s t uh1 b @ n)
stubbiest (j) stˈʌbɪɪst (s t uh1 b i i s t)
stubblier (j) stˈʌblɪəʳr (s t uh1 b l i@ r)
stubbliest (j) stˈʌblɪɪst (s t uh1 b l i i s t)
stubbornly (a) stˈʌbənliː (s t uh1 b @ n l ii)
stubbornness (n) stˈʌbən-nəs (s t uh1 b @ n - n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stoppelbart {m}stubbly beard [Add to Longdo]
Eigensinn {m}stubbornness [Add to Longdo]
Stoppel {m} | Stoppeln {pl}stubble | stubbles [Add to Longdo]
Stoppelfeld {n} | Stoppelfelder {pl}stubble field | stubble fields [Add to Longdo]
Stummelflügel {pl}stubby wings [Add to Longdo]
Wurstfinger {pl}stubby fingers [Add to Longdo]
eigensinnig {adj} | eigensinniger | am eigensinnigstenstubborn | more stubborn | most stubborn [Add to Longdo]
hartnäckig {adv}stubbornly [Add to Longdo]
kurz; stummelig {adj} | kürzer | am kürzestenstubby | stubbier | stubbiest [Add to Longdo]
roden (Land) | rodend | rodet | rodeteto clear; to stub | clearing; stubbing | clears; stubs | cleared; stubbed [Add to Longdo]
stämmig; untersetzt; gedrungen {adj}stubby [Add to Longdo]
starrköpfig; stur {adj}stubborn; obstinate; pigheaded [Add to Longdo]
stoppelig; stopplig {adj}stubbly; scrubby [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stubby(adj) อ้วนเตี้ย, See also: ม่อต้อ, Syn. dumpy, stocky, squabby
stubby(adj) สั้นหนา, See also: สั้นทู่, Syn. blunt, thickset
stubby(adj) มีขนแข็ง, See also: เต็มไปด้วยขนแข็งๆ, Syn. covered with bristles
stubby(adj) เต็มไปด้วยตอไม้, Syn. stumpy
stubble(n) โคนหนวดเคราที่ไม่ได้โกน, Syn. beard, bristle
stubble(n) โคนต้นที่เหลืออยู่หลังเก็บเกี่ยว
stubborn(adj) ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง, Syn. dogged, headstrong, obstinate
stubborn(adj) รับมือยาก, See also: ว่ายาก, ควบคุมยาก, Syn. intractable, uncontrollable, unyielding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stubbed(สทับ'เบด) adj. เป็นตอ,เหมือนตอไม้,สั้นและใหญ่,มีตอมาก, Syn. short and thick
stubble(สทับ'เบิล) n. ตอ,ตอที่เหลืออยู่,โคนต้นที่เหลืออยู่,ส่วนงอกที่สั้นแต่หนา. -stubbled,stubbly adv.
stubborn(สทับ'เบิร์น) adj. ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งกระด้าง,ควบคุมยาก,ว่ายาก,รับมือยาก,แน่วแน่, See also: stubbornly adv. stubbornness n., Syn. adamant, dogged, Ant. flexible
stubby(สทับ'บี) adj. เหมือนตอ,เหมือนตอไม้,มีตอไม้,อ้วนเตี้ย,สั้นหนา,สั้นใหญ่,มีขนแข็ง. -stubbiness n., Syn. stiff, stubbly

English-Thai: Nontri Dictionary
stubble(n) ขนสั้นๆ,โคนต้นข้าว,ตอ
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด
stubby(adj) สั้นแข็ง,อ้วนเตี้ย,ม่อต้อ,มีขนแข็ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stubbron(adj) ปากแข็ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stubbI thought our boss was stubborn as a mule but actually he has his cute side.
stubbMary is too stubborn to apologize.
stubbThey made a stubborn resistance.
stubbYour argument is not any more convincing than that of my stubborn father.
stubbThe man held on to his job stubbornly and would not retire.
stubbShe's really persistent, Shinobu is. I think I might be out-stubborned.
stubbI never thought he was so all that stubborn.
stubbThe more stubborn you are, the more isolated you become.
stubbOppose stubbornly; persist in one's opposition.
stubbIf it becomes stubborn indeed it stands alone.
stubbHe stubbornly persisted in his opinion.
stubbHe stubbed out his cigar in the ashtray and stood up to leave.
stubbHe is stubborn though honest.
stubbI have never come across such a stubborn person.
stubbMy father is too stubborn to admit his faults.
stubbYou must not be stubborn and should be friendly.
stubbI've got my stubbornness from my father.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากแข็ง(adj) stubborn, See also: obstinate, tight-lipped, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: ผู้หญิงวันพฤหัสบางครั้งทำตัวเหมือนผู้ร้ายปากแข็ง วิตกกังวลเกินเหตุ, Thai Definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
มือแข็ง(adj) stiff in manner, See also: immodest, disrespectful, stubborn, Ant. มืออ่อน, Example: เขาเป็นคนมือแข็ง ไม่ค่อยจะยกมือไหว้ใคร, Thai Definition: ไม่ค่อยไหว้คนง่ายๆ
ว่ายาก(adj) stubborn, See also: obstinate, disobedient, obdurate, Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Ant. ว่าง่าย, Example: เขาเป็นเด็กว่ายาก พูดสอนอะไรก็ไม่เชื่อฟัง, Thai Definition: ที่ไม่อยู่ในโอวาท
ว่ายาก(v) be stubborn, See also: be obstinate, be disobedient, be obdurate, Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Ant. ว่าง่าย, Example: ลูกชายคนโตของเขาว่ายากสอนยากไม่อยากมีใครเลี้ยงให้หรอก, Thai Definition: ไม่อยู่ในโอวาท
ตะแบง(adv) stubbornly, See also: awry, obstinately, turned toward one side, Syn. ดึงดัน, เถียงข้างๆ คูๆ, เฉไฉ, Example: เขาเถียงตะแบงไปโดยไม่มีเหตุผล, Thai Definition: อาการที่พูดหรือเถียงเฉไฉหรือดันไปข้างๆ คูๆ
ตะบัน(v) be persistent, See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, Example: แกตะบันสวมเสื้อตัวเดียวกันตั้งเดือน
ตอ(n) stump, See also: stub, stubble, butt, end, Syn. โคน, Example: ต้นไม้ในป่าถูกขุดเอาตอและรากไม้ที่อยู่ในดินขึ้นมาตัดทอนแล้วเผาเป็นถ่าน, Count Unit: ตอ, Thai Definition: โคนของต้นไม้ที่ลำต้นถูกตัดหรือหักลงแล้ว
ถลัน(v) dash, See also: rush, force one's way, push one's way in, enter stubbornly enter or intrude regardless of, Syn. พรวดพราด, Example: ผมผุดลุกขึ้นและถลันไปยืนประจันหน้าเขา, Thai Definition: พรวดพราดเข้ามาหรือออกมาโดยไม่รั้งรอ
ทิฐิ(n) conviction, See also: pride, stubbornness, obstinacy, Syn. ความถือดี, ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี, Example: เขาเป็นคนแข็งกร้าว ไม่ยอมลดทิฐิของตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นาฟางลอย(n) fallow field, See also: area of stubble, Count Unit: แปลง, Thai Definition: นาที่เปิดขึ้นใหม่ มีผลไม่แน่นอน
รั้น(adj) stubborn, See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดื้อ, ดื้อด้าน, Ant. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย
ไม่ฟังเสียง(v) disobey, See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be d, Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อดัน, ดื้อด้าน, Example: เขาไม่ฟังเสียงใครเลย, Thai Definition: ไม่ยอมเชื่อฟัง
ซังข้าว(n) rice stubble, See also: paddy stubble (left after harvesting), Syn. ซัง, Example: ข้าวที่เกี่ยวมาจะถูกรวบมัดด้วยตอซังข้าว, Count Unit: ซัง, Thai Definition: ตอข้าวที่เกี่ยวรวงแล้ว
กระด้างกระเดื่อง(v) disobey, See also: resist, defy, refuse, be rebellious, be insubordinate, be stubborn, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ขณะนี้มีประชาชนบางกลุ่มกระด้างกระเดื่อง และก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง, Thai Definition: ไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย
กระด้างกระเดื่อง(adj) rebellious, See also: stubborn, mutinous, obstinate, disobeyed, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ระบบการปกครองแบบเผด็จการจะมีการปราบปรามผู้ที่กระด้างกระเดื่องด้วยวิธีการรุนแรงเสมอ, Thai Definition: ที่มีลักษณะไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย
การดื้อแพ่ง(n) obstinateness, See also: stubbornness, disobedience, intransigence, Thai Definition: การขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตาม, การขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือ
ความดื้อ(n) obstinacy, See also: stubbornness, mulishness, persistence, Syn. ความดื้อรั้น, ความรั้น, Example: การลาออกของเขายิ่งแสดงให้เห็นชัดถึงความดื้อและไม่ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ความไม่ยอมเชื่อฟังหรือทำตาม
ความรั้น(n) stubbornness, See also: obstinacy, pertinacity, doggedness, Syn. ความดื้อรั้น, ความดื้อ, Example: ความรั้นของเขาทำให้เกิดข้อผิดพลาดในงาน
นอกครู(adj) recalcitrant, See also: willful, refractory, unconventional, resistant, stubborn, unmanageable, refractory, Syn. ผิดครู, Example: เขาเป็นศิษย์นอกครู, Thai Definition: ที่ปฏิบัติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือไม่ตรงตามธรรมเนียมนิยม
หัวแข็ง(v) be stubborn, See also: be obstinate, be obdurate, be headstrong, Syn. หัวดื้อ, หัวรั้น, Example: เด็กคนนี้หัวแข็งใครพูดอะไรก็ไม่ฟัง
หัวชนฝา(adv) stubbornly, See also: obstinately, uncompromisingly, Syn. หัวชนกำแพง, Example: นักการเมืองคัดค้านหัวชนฝาไม่มีใครยอมใคร, Thai Definition: มีลักษณะที่สู้ไม่ยอมถอย, Notes: (สำนวน)
หัวเห็ด(adj) stubborn, See also: unyielding, headstrong, intransigent, obstinate, Syn. ดื้อด้าน, ทนทาน, ดื้อ, Example: คนหัวเห็ดอย่างคุณไม่เป็นอะไรง่ายๆ หรอก
ปากแข็ง(v) refuse to admit mistakes, See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด, Thai Definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ดื้อแพ่ง(v) be stubborn, See also: be disobedient, be resist, be intransigent, be obstinate, be obdurate, be contumacious, Syn. ขัดขืน, ขืน, ดื้อ, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, รั้น, Ant. ยินยอม, Example: ไม่ว่าเธอจะไล่เขายังไงเขาก็ยังคงดื้อแพ่งอยู่ต่อ, Thai Definition: ขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตาม, ขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือ
หัวดื้อ(adj) obstinate, See also: stubborn, disobedient, obdurate, Syn. ดื้อรั้น, หัวแข็ง, ว่ายากสอนยาก, Ant. ว่าง่าย, Example: ผู้จัดการคนใหม่เป็นคนหัวดื้อมากไม่เคยฟังคำเตือนของใครเลย
หัวรั้น(adj) stubborn, See also: obstinate, obdurate, disobedient, Syn. หัวแข็ง, หัวดื้อ, Ant. หัวอ่อน, Example: ความเป็นคนหัวรั้นของเขาทำให้เข้ากับคนอื่นได้ยาก, Thai Definition: ว่ายากสอนยาก, ไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆ
ปากแข็ง(v) refuse to admit mistakes, See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด, Thai Definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
การสะดุด(n) trip, See also: stumble, stubbing, Thai Definition: การเดินหรือวิ่งเอาปลายเท้าไปกระทบสิ่งที่ขวางหน้า ทำให้ก้าวผิดจังหวะหรือหกล้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื้อ[deū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty  FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[deūdeung] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
หัวชนฝา[hūa chon fā] (adv) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly  FR: obstinément
หัวดื้อ[hūadeū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate  FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[hūakhaeng] (v) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong
หัวแข็ง[hūakhaeng] (adj) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn  FR: obstiné ; têtu
หัวรั้น[hūaran] (adj) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient  FR: obstiné
ควาย[khwāi] (n) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce  FR: imbécile [m] ; simplet [m]
รั้น[ran] (adj) EN: stubborn ; be dogmatic  FR: têtu ; obstiné ; dogmatique
ถลัน[thalan] (v) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences  FR: se précipiter ; faire irruption
ตอ[tø] (n) EN: stump ; stub ; stubble ; butt ; end ; snag  FR: souche [f] ; chicot [m] ; moignon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STUBBE S T AH1 B
STUBBS S T AH1 B Z
STUBBY S T AH1 B IY0
STUBBLE S T AH1 B AH0 L
STUBBED S T AH1 B D
STUBBINS S T AH1 B IH0 N Z
STUBBORN S T AH1 B ER0 N
STUBBORNLY S T AH1 B ER0 N L IY0
STUBBLEFIELD S T AH1 B AH0 L F IY2 L D
STUBBORNNESS S T AH1 B ER0 N N AH0 S
STUBBORNNESS S T AH1 B ER0 N AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / ] stubborn; unyielding, #391 [Add to Longdo]
追求[zhuī qiú, ㄓㄨㄟ ㄑㄧㄡˊ, ] to pursue (a goal etc) stubbornly; to seek after; to woo, #1,670 [Add to Longdo]
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering, #6,329 [Add to Longdo]
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, / ] stubborn, #8,167 [Add to Longdo]
固执[gù zhí, ㄍㄨˋ ㄓˊ, / ] persistent; stubborn, #10,346 [Add to Longdo]
倔强[jué jiàng, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] stubborn; obstinate; unbending, #13,132 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] stubble land after crop has been taken; a second crop obtained by rotation of land; an opportunity, #15,696 [Add to Longdo]
顽固[wán gù, ㄨㄢˊ ㄍㄨˋ, / ] stubborn; obstinate, #16,376 [Add to Longdo]
[niù, ㄋㄧㄡˋ, ] stubborn; contrary, #21,848 [Add to Longdo]
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing, #28,845 [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic, #33,501 [Add to Longdo]
[wán, ㄨㄢˊ, / ] mischievous; obstinate; to play; stupid; stubborn; naughty, #36,265 [Add to Longdo]
顽症[wán zhèng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] stubborn illness; disease that is difficult to treat, #37,845 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] stubborn, #59,198 [Add to Longdo]
顽劣[wán liè, ㄨㄢˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] stubborn and obstreperous; naughty and mischievous, #64,724 [Add to Longdo]
刚愎自用[gāng bì zì yòng, ㄍㄤ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄩㄥˋ, / ] stubborn, #67,488 [Add to Longdo]
认死理[rèn sǐ lǐ, ㄖㄣˋ ㄙˇ ㄌㄧˇ, / ] stubborn, #90,107 [Add to Longdo]
坚执[jiān zhí, ㄐㄧㄢ ㄓˊ, / ] to persist; to continue upholding; to persevere; to stick to sth; stubborn, #130,755 [Add to Longdo]
泥古[nì gǔ, ㄋㄧˋ ㄍㄨˇ, ] stick-in-the-mud; to stick to old ways; stubbornly conservative, #139,611 [Add to Longdo]
愚顽[yú wán, ㄩˊ ㄨㄢˊ, / ] ignorant and stubborn, #146,636 [Add to Longdo]
死心眼儿[sǐ xīn yǎn r, ㄙˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] stubborn; obstinate; having a one-track mind, #155,834 [Add to Longdo]
拘守[jū shǒu, ㄐㄩ ㄕㄡˇ, ] to hold tight; to cling to; to adhere; stubborn; to detain sb as prisoner, #192,464 [Add to Longdo]
迂执[yū zhí, ㄩ ㄓˊ, / ] pedantic and stubborn, #501,344 [Add to Longdo]
深闭固拒[shēn bì gù jù, ㄕㄣ ㄅㄧˋ ㄍㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] deep, closed and refusing (成语 saw); obstinate; stubborn and perverse, #571,851 [Add to Longdo]
泥守[nì shǒu, ㄋㄧˋ ㄕㄡˇ, ] stubborn and conservative, #835,158 [Add to Longdo]
一意[yī yì, ㄧ ㄧˋ, ] focus; with complete devotion; stubbornly [Add to Longdo]
一把死拿[yī bǎ sǐ ná, ㄧ ㄅㄚˇ ㄙˇ ㄋㄚˊ, ] stubborn; inflexible [Add to Longdo]
抱定[bào dìng, ㄅㄠˋ ㄉㄧㄥˋ, ] to hold on firmly; to cling (to a belief); stubbornly [Add to Longdo]
拘迂[jū yū, ㄐㄩ ㄩ, ] inflexible; stubborn [Add to Longdo]
株守[zhū shǒu, ㄓㄨ ㄕㄡˇ, ] to stick to sth stubbornly; never let go [Add to Longdo]
榆木脑壳[yú mù nǎo ké, ㄩˊ ㄇㄨˋ ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, / ] bullet-headed; stubborn [Add to Longdo]
残株[cán zhū, ㄘㄢˊ ㄓㄨ, / ] stubble [Add to Longdo]
残茎[cán jīng, ㄘㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] stubble (the stems of plants after harvest) [Add to Longdo]
茬地[chá di, ㄔㄚˊ ㄉㄧ˙, ] stubble land after crop has been taken [Add to Longdo]
茬子[chá zi, ㄔㄚˊ ㄗ˙, ] stubble [Add to Longdo]
认死扣儿[rèn sǐ kòu r, ㄖㄣˋ ㄙˇ ㄎㄡˋ ㄖ˙, / ] stubborn [Add to Longdo]
认死理儿[rèn sǐ lǐ r, ㄖㄣˋ ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 認死理|认死理, stubborn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
しぶとい[shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
ねちっこい;ねちこい[nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse [Add to Longdo]
意地ずく;意地尽く;意地づく;意地尽(io)[いじずく(意地ずく;意地尽く;意地尽);いじづく(意地尽く;意地づく;意地尽), ijizuku ( iji zuku ; iji kotogotoku ; iji jin ); ijiduku ( iji kotogotoku ; iji duk] (n,adj-na) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse [Add to Longdo]
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in [Add to Longdo]
一刻[いっこく, ikkoku] (adj-na,n-adv,n-t) (1) minute; moment; an instant; (2) stubborn; hot-headed; (P) [Add to Longdo]
一国[いっこく, ikkoku] (adj-na,n-adv,n-t) (1) whole country; (2) (See 一刻) hotheaded; stubborn; (P) [Add to Longdo]
一国者[いっこくもの, ikkokumono] (n) ultra-nationalist; hot-tempered person; stubborn person [Add to Longdo]
一徹[いってつ, ittetsu] (adj-na,n,adj-no) obstinate; stubborn; inflexible [Add to Longdo]
一徹者[いってつもの, ittetsumono] (n) stubborn person [Add to Longdo]
一徹短慮[いってつたんりょ, ittetsutanryo] (n,adj-na) stubborn and short-tempered [Add to Longdo]
飲み付ける;飲付ける[のみつける, nomitsukeru] (v1,vt) to drink regularly; to drink stubbornly [Add to Longdo]
往生際の悪い[おうじょうぎわのわるい, oujougiwanowarui] (adj-i) (See 往生際が悪い) unreasonably stubborn; not knowing when to give up [Add to Longdo]
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
刈り株[かりかぶ, karikabu] (n) stubble [Add to Longdo]
刈り根[かりね, karine] (n) stubble [Add to Longdo]
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn [Add to Longdo]
頑として[がんとして, gantoshite] (exp,adv) firmly, stubbornly [Add to Longdo]
頑強[がんきょう, gankyou] (adj-na,n) dogged; tenacious; stubborn; (P) [Add to Longdo]
頑固[がんこ, ganko] (adj-na,n) stubbornness; obstinacy; (P) [Add to Longdo]
頑固一徹[がんこいってつ, gankoittetsu] (n,adj-na) stubborn; obstinate; sticking to one's views or decisions [Add to Longdo]
頑固者[がんこもの, gankomono] (n) stubborn person; bonehead; bullethead; pig-headed person [Add to Longdo]
頑固親父[がんこおやじ, gankooyaji] (n) stubborn (obstinate) father; pig-headed old man [Add to Longdo]
頑冥;頑迷[がんめい, ganmei] (adj-na,n) bigotry; stubbornness; obstinacy [Add to Longdo]
頑冥不霊[がんめいふれい, ganmeifurei] (n,adj-na) stubborn and ignorant [Add to Longdo]
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
頑陋[がんろう, ganrou] (adj-na,n) stubborn and mean; obstinate and bigoted [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) tough; stiff; hard; (2) inflexible; obstinate; stubborn [Add to Longdo]
強か;健か[したたか, shitataka] (adj-na,adv) determined; stubborn; hearty; severe [Add to Longdo]
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P) [Add to Longdo]
強情(P);剛情[ごうじょう, goujou] (adj-na,n) obstinacy; stubbornness; (P) [Add to Longdo]
強情っ張り;強情っぱり[ごうじょうっぱり, goujouppari] (n,adj-na) stubborn person; obstinate person [Add to Longdo]
業突張り;強突張り[ごうつくばり, goutsukubari] (adj-na,n) (1) stubbornness; pigheaded person; (2) miser [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
金槌頭[かなづちあたま, kanaduchiatama] (n) hard-headed; stubborn [Add to Longdo]
堅物[かたぶつ, katabutsu] (n,adj-no) straight-laced or stubborn person [Add to Longdo]
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P) [Add to Longdo]
固陋[ころう, korou] (adj-na,n) stubbornly sticking to old ways; dislike of new things; narrow-mindedness [Add to Longdo]
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant [Add to Longdo]
剛腹;豪腹[ごうふく, goufuku] (adj-na,n) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
豪儀;豪気;強気[ごうぎ;ごうき, gougi ; gouki] (adj-na,adj-no) (1) great; grand; (2) (ごうぎ only) (arch) obstinate; stubborn [Add to Longdo]
執念い[しゅうねい, shuunei] (adj-i) stubborn; persistent [Add to Longdo]
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn [Add to Longdo]
手ごわい(P);手強い[てごわい, tegowai] (adj-i) difficult; tough; stubborn; redoubtable; (P) [Add to Longdo]
情が強い[じょうがこわい, jougakowai] (exp) (obsc) stubborn; hardheaded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stubbly
      adj 1: having a short growth of beard; "his stubbled chin" [syn:
             {bestubbled}, {stubbled}, {stubbly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top