ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stream

S T R IY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stream-, *stream*
English-Thai: Longdo Dictionary
upstream steel(n) เหล็กต้นน้ำ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stream(n) ลำธาร, See also: ธารน้ำ, สายน้ำ, Syn. brook, river, rivulet
stream(n) กระแส (น้ำ, อากาศ), Syn. current, flow, tide
stream(n) การไหลต่อเนื่อง, Syn. continuous series, succession
stream(n) แนวโน้ม, Syn. drift, trend
stream(n) ลำแสง, Syn. beam of light, ray
stream(vi) ไหล, See also: หลั่งไหล, Syn. gush, flow, spout
stream(vt) ไหล, See also: หลั่งไหล, Syn. gush, flow, spout
streamy(adj) ซึ่งมีลำธารมาก, See also: ซึ่งมีสายน้ำหลายสาย, เต็มไปด้วยสายน้ำ
streamer(n) ธงยาว, Syn. banner, flag
streamer(n) สายรุ้งประดับ, Syn. decorations

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stream(สทรีม) n. ลำธาร,สายน้ำ,แม่น้ำเล็ก ๆ ,กระแส,กระแสน้ำ,ลำแสง,การไหลที่ต่อเนื่อง,on stream ในกระบวนการผลิต. vi.,vt. ไหล,ไหลเวียน,พุ่ง,ปลิวเป็นทาง,หลั่งไหล,สะบัดพริ้ว., Syn. creek, brook, river
streamer(สทรีม'เมอะ) n. 1. สิ่งที่ไหล,สิ่งที่ปลิวเป็นทาง,ธง,ชายธง,สายที่สะบัดพริ้ว,ลำแสง,การพาดหัวข่าวเต็มหน้า, 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลจากฮารด์ดดิสก์ลงในตลับแถบบันทึก (casette tape) ซึ่งทำได้เร็วมาก และวางใจได้ว่าข้อมูลไม่ศูนย์หาย มีหลายชนิด ตั้งแต่ 20-50 เมกะไบต์ ราคาถูกกว่าฮาร์ดดิสก์, Syn. long
streamlet(สทรีม'ลิท) n. ลำธารหรีอสายน้ำเล็ก ๆ
streamline(สทรีม'ไลนฺ) n. รูปเพรียวลม,ทางเพรียวลม. vt. ทำให้เพรียวลม,ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
streamlined(สทรีม'ไลนดฺ) adj. เพรียวลม,ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด,ทันสมัย
downstreamadv. ตามทิศทางของกระแสน้ำ,ตามน้ำ,ตามกระแสน้ำ
headstreamn. ลำธานที่เป็นแหล่งหรือต้นน้ำ
mainstream(เมน'สทรีม) n. ทางสำคัญ,ทางหลัก,แนวโน้มที่สำคัญ,แม่น้ำที่มีสาขา
midstream(มิด'สทรีม) n. กลางลำน้ำ
milstream(มิล'สทรีม) n. กระแสน้ำที่ไหลเข้าหากังหันน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
stream(n) กระแส,ลำธาร,ลำแสง,สายน้ำ
stream(vi) ไหลหลั่ง,ปลิวสะบัด,พริ้ว,พุ่ง,ไหลเวียน
streamer(n) สายยาว,ธงชาย,ลำแสง
streamlet(n) ห้วย,ละหาน,ลำธารเล็กๆ
streamline(adj) เพรียวลม
bloodstream(n) กระแสเลือด
downstream(adv) ตามน้ำ
mainstream(n) ทางสำคัญ,ทางหลัก,หลักสำคัญ
upstream(adv, adj) ทวนน้ำ,เหนือน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
streamธารน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
streamกระแส(ข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stream capture; beheaded stream; piracyธารหลงแม่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stream loadวัตถุน้ำพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stream of consciousnessกระแสสำนึก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
stream orderลำดับทางน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stream sinkธารน้ำมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
streamline flowการไหลแบบเส้นกระแส [มีความหมายเหมือนกับ laminar flow] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
streamliningการทำให้เพรียวลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stream ecologyนิเววิทยาลำน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stream ecologyนิเวศวิทยาลำน้ำ [TU Subject Heading]
Stream Erosionการกัดกร่อนโดยธารน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
stream gaugingstream gauging, การวัดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Stream measurementsการวัดปริมาณการไหลในลำน้ำ [TU Subject Heading]
stream powerstream power, พลังกระแสน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Streamflowการไหลของน้ำ [TU Subject Heading]
Streamlineเส้นทางลม [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
streamline(adj) ที่เพรียวลม, หัวท้ายมน, Syn. simplify

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
streamA girl came running, with her hair streaming in the wind.
streamAn office machine is cranking out a stream of documents.
streamAs he crossed the bridge, he looked down at the stream.
streamA small bridge arched the stream.
streamA small stream ran down among the rocks.
streamA small stream runs by my house.
streamA stream flows into the lake.
streamA stream of people came out of the theater.
streamDrink water from a stream.
streamEvery spring, the winter ice melts into the streams and rivers and lakes.
streamHeat changes water into stream.
streamHe flung a stream of abuse at me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายน้ำ(n) current, See also: stream, tide, undertow, course, Example: เกาะแก่งของแต่ละสายน้ำไม่อำนวยต่อการสัญจรขนส่งสินค้า, Count Unit: สาย, Thai Definition: กระแสน้ำที่ไหลเห็นเป็นสายยาวไป
ห้วย(n) brook, See also: stream, creek, Example: วันนี้หล่อนจะไปเก็บผักกูดตามริมห้วยมาไว้ทำกับข้าวมื้อเย็น, Count Unit: ห้วย, Thai Definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา
ขุนน้ำ(n) stream from a top of mountain, Example: แม่น้ำสายนี้ไหลมาจากขุนน้ำที่เราเห็นอยู่บนยอดเขานั่นเอง, Count Unit: สาย, Thai Definition: สายน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขา
เพรียวลม(adj) streamlined, Syn. เพรียว, Example: อีเก้งเป็นสัตว์ที่สวยงาม มีรูปร่างเพรียวลม สีน้ำตาลแกมแดง สีสวยสด สะดุดตา, Thai Definition: มีรูปร่างสูงโปร่ง สะโอดสะอง, มีรูปร่างเรียวบาง เคลื่อนไหวได้ว่องไว
ศิรา(n) river, See also: stream, canal, Syn. แม่น้ำ, ลำธาร, คลอง, Count Unit: สาย, คลอง
สายธาร(n) stream, See also: flow, current, water course, Syn. ลำธาร, สายน้ำ, Example: ภูเขาเป็นที่กำเนิดของสายธารที่สำคัญหลายสาย, Count Unit: สาย, Thai Definition: ทางน้ำเล็กที่ไหลจากเขาเป็นสาย
กระแส(n) current, See also: stream of water, tide, flow, Syn. กระแสน้ำ, สายน้ำ, Example: มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านชายฝั่งทะเลแถบอเมริกาใต้, Count Unit: สาย, Thai Definition: น้ำหรือลมที่ไหลหรือพัดเรื่อยเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาดสาย
ธาร(n) stream, See also: watercourse, brook, rivulet, flow, Syn. น้ำ, ลำธาร, ห้วย, สายธาร, ธารา, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธารา(n) stream, See also: water, watercourse, brook, rivulet, flow, current, Syn. น้ำ, ลำธาร, ห้วย, สายธาร, ธาร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นที(n) river, See also: stream, flow, course, current, tributary, branch, estuary, rivulet, Syn. แม่น้ำ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้วย[hūay] (n) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet  FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
ห้วยหนอง[hūay nøng] (n, exp) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet
แคว[khwāe] (n) EN: tributary ; river ; stream  FR: affluent [m]
กบดานอยู่ที่ก้นลำธาร[kopdān yū thī kon lamthān] (xp) EN: keep to the bottom of the stream
กระแส[krasaē] (n) EN: current ; stream ; flow ; tide   FR: courant [m] ; cours [m] ; flux [m]
กระแส[krasaē] (n) EN: river ; stream of water ; course of water
กระแสข่าว[krasaē khāo] (n, exp) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour
กระแสลม[krasaē lom] (n, exp) EN: wind ; airstream ; wind current ; airflow  FR: courant d'air [m]
กระแสน้ำ[krasaēnām] (n, exp) EN: current ; tide ; stream ; course ; flow  FR: courant d'eau [m] ; débit d'eau [m] ; courant marin [m] ; flux [m]
ลมกรด[lomkrot] (n) EN: jet stream ; strong wind in the high

CMU English Pronouncing Dictionary
STREAM S T R IY1 M
STREAMS S T R IY1 M Z
STREAMED S T R IY1 M D
STREAMER S T R IY1 M ER0
STREAMERS S T R IY1 M ER0 Z
STREAMING S T R IY1 M IH0 NG
STREAMLINE S T R IY1 M L AY2 N
STREAMLINED S T R IY1 M L AY2 N D
STREAMLINING S T R IY1 M L AY2 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stream (v) strˈiːm (s t r ii1 m)
streams (v) strˈiːmz (s t r ii1 m z)
streamed (v) strˈiːmd (s t r ii1 m d)
streamer (n) strˈiːmər (s t r ii1 m @ r)
streamers (n) strˈiːməz (s t r ii1 m @ z)
streaming (v) strˈiːmɪŋ (s t r ii1 m i ng)
streamlet (n) strˈiːmlɪt (s t r ii1 m l i t)
streamlets (n) strˈiːmlɪts (s t r ii1 m l i t s)
streamline (v) strˈiːmlaɪn (s t r ii1 m l ai n)
streamlined (v) strˈiːmlaɪnd (s t r ii1 m l ai n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气流[qì liú, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] stream of air; airflow; slipstream; draft; breath; turbulence (of aircraft), #14,886 [Add to Longdo]
[bāng, ㄅㄤ, ] stream; creek, #24,180 [Add to Longdo]
溪流[xī liú, ㄒㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] stream, #29,423 [Add to Longdo]
流线型[liú xiàn xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 线 / ] streamline, #35,666 [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] stream which returns after branching, #45,865 [Add to Longdo]
意识流[yì shí liú, ㄧˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] stream of consciousness (in literature), #56,518 [Add to Longdo]
飘带[piāo dài, ㄆㄧㄠ ㄉㄞˋ, / ] streamer; pennant, #58,112 [Add to Longdo]
溪涧[xī jiàn, ㄒㄧ ㄐㄧㄢˋ, / 谿] stream; mountain gorge, #78,224 [Add to Longdo]
粒子流[lì zǐ liú, ㄌㄧˋ ㄗˇ ㄌㄧㄡˊ, ] stream of particles; particle flow [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streamer {m} [comp.]tape streamer [Add to Longdo]
Strom {m}; Fluss {m} | gegen den Strom; entgegen der Strömungsrichtung | mit dem Stromstream | upstream | downstream [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
せせらぎ[seseragi] (n) (1) small stream; brooklet; (2) murmuring (as of a stream) [Add to Longdo]
せせらぐ[seseragu] (v5g) to babble (stream) [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
どくどく[dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]
アップストリーム[appusutori-mu] (adj-no) (See ダウンストリーム) upstream [Add to Longdo]
ジェットストリーム[jiettosutori-mu] (n) jet stream [Add to Longdo]
ジェット気流[ジェットきりゅう, jietto kiryuu] (n) jet stream [Add to Longdo]
ジョブの流れ[ジョブのながれ, jobu nonagare] (n) {comp} job stream; run stream; input stream [Add to Longdo]
ジョブストリーム[jobusutori-mu] (n) {comp} job stream [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
ジョブストリーム[じょぶすとりーむ, jobusutori-mu] job stream [Add to Longdo]
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーム[すとりーむ, sutori-mu] stream [Add to Longdo]
テープストリーマ[てーぷすとりーま, te-pusutori-ma] tape streamer [Add to Longdo]
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string) [Add to Longdo]
ビットストリーム[びっとすとりーむ, bittosutori-mu] bitstream [Add to Longdo]
ビット列[ビットれつ, bitto retsu] bit stream, binary digit string [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stream
   n 1: a natural body of running water flowing on or under the
      earth [syn: {stream}, {watercourse}]
   2: dominant course (suggestive of running water) of successive
     events or ideas; "two streams of development run through
     American history"; "stream of consciousness"; "the flow of
     thought"; "the current of history" [syn: {stream}, {flow},
     {current}]
   3: the act of flowing or streaming; continuous progression [syn:
     {flow}, {stream}]
   4: something that resembles a flowing stream in moving
     continuously; "a stream of people emptied from the terminal";
     "the museum had planned carefully for the flow of visitors"
     [syn: {stream}, {flow}]
   5: a steady flow of a fluid (usually from natural causes); "the
     raft floated downstream on the current"; "he felt a stream of
     air"; "the hose ejected a stream of water" [syn: {current},
     {stream}]
   v 1: to extend, wave or float outward, as if in the wind; "their
      manes streamed like stiff black pennants in the wind"
   2: exude profusely; "She was streaming with sweat"; "His nose
     streamed blood"
   3: move in large numbers; "people were pouring out of the
     theater"; "beggars pullulated in the plaza" [syn: {pour},
     {swarm}, {stream}, {teem}, {pullulate}]
   4: rain heavily; "Put on your rain coat-- it's pouring outside!"
     [syn: {pour}, {pelt}, {stream}, {rain cats and dogs}, {rain
     buckets}]
   5: flow freely and abundantly; "Tears streamed down her face"
     [syn: {stream}, {well out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top