ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strangeness

S T R EY1 N JH N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strangeness-, *strangeness*, strangenes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่ชอบมาพากล(n) suspiciousness, See also: strangeness, oddness, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดปกติ, Example: สื่อมวลชนนำเสนอความไม่ชอบมาพากลในการประมูลอย่างครึกโครม
ความผิดปกติ(n) strangeness, See also: abnormality, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดแผก, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: หัวหน้าพบความผิดปกติในเอกสารแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่ชอบมาพากล[khwām maichøpmāphākøn] (n) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity
ความผิดปกติ[khwām phitpakati = khwām phitpokkati] (n, exp) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder  FR: anomalie [f]
เภท[phēt] (n) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference  FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRANGENESS S T R EY1 N JH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strangeness (n) strˈɛɪnʤnəs (s t r ei1 n jh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレンジネス[sutorenjinesu] (n) strangeness (in nuclear physics) [Add to Longdo]
怪異[かいい, kaii] (adj-na,n) strangeness [Add to Longdo]
奇妙さ[きみょうさ, kimyousa] (n) (See ストレンジネス) strangeness [Add to Longdo]
見ず知らず[みずしらず, mizushirazu] (adj-no) (1) strange; unfamiliar; unknown; new; (n) (2) unfamiliarity; strangeness; stranger; (P) [Add to Longdo]
不審[ふしん, fushin] (adj-na,n) incomplete understanding; doubt; question; distrust; suspicion; strangeness; infidelity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strangeness
   n 1: unusualness as a consequence of not being well known [syn:
      {unfamiliarity}, {strangeness}] [ant: {familiarity}]
   2: (physics) one of the six flavors of quark
   3: the quality of being alien or not native; "the strangeness of
     a foreigner" [syn: {foreignness}, {strangeness},
     {curiousness}] [ant: {nativeness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top