ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strait

S T R EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strait-, *strait*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strait(n) ช่องแคบ, Syn. channel, gut
strait(n) ความทุกข์ยากลำบาก, See also: สภาพที่ลำบาก, Syn. difficulty, distress, hardship
strait(adj) ทุกข์ยากลำบาก, Syn. distressed, difficult
strait(adj) แคบ, Syn. confined, narrow
strait(adj) เคร่งครัด, See also: เข้มงวด, Syn. rigid, strict
straiten(vt) ทำให้ลำบาก, Syn. confuse, perplex
strait-laced(adj) พิถีพิถันมากไป, Syn. strict, stiff, prudish
straitjacket(n) เสื้อผ้าสำหรับให้คนไข้ป่วยทางจิตที่คลุ้มคลั่งใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strait(สเทรท) n. ช่องแคบ,ทางผ่านที่แคบ,ที่คับแคบ,สภาพที่ลำบาก,ความเคร่งเครียด,ภาวะจนตรอก,ความคับแค้น. adj. แคบ,คับ-แค้น,เคร่งครัดในระเบียบ., See also: straitness n.
straiten(สเทรท'เทิน) vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้เคร่งเครียด,จำกัด,ทำให้คับแคบ,เคร่งครัดในระเบียบ, Syn. restrict
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)

English-Thai: Nontri Dictionary
strait(adj) เคร่งครัด,แคบ,เคร่งเครียด,คับแค้น
strait(n) ความเคร่งเครียด,ช่องแคบ,ความคับแค้น
straiten(vt) ทำให้แคบ,จำกัด,ทำให้เคร่งเครียด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Straitsช่องแคบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
straitAt this point the sea narrows into a strait.
straitThe ancestors of Native Americans went to the continent from Asia by way of the Bering Straits.
straitThe rail-line was carried under the Tsugaru Strait to Hokkaido.
straitThis boat sails through the Strait of Gibraltar.
straitThursday Island is situated in the Torres Strait between Australia's northernmost Cape York and New Guinea.
straitYou're always there for me so if you're ever in dire straits just let me know and I'll come running (to help).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องแคบ(n) straits, See also: channel

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ช่องแคบ[chǿngkhaēp] (n) EN: straits ; channel  FR: détroit [m] ; défilé [m]
ใจลอย[jailøi] (adj) EN: absent-minded  FR: distrait ; absent ; rêveur
ขี้ลืม[khīleūm] (adj) EN: forgetful ; absent-minded  FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[khīlong] (adj) EN: forgetful; absent-minded  FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[khīlong-khīleūm] (adj) EN: forgetful ; absent-mionded  FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
หลงลืม[longleūm] (v) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect  FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
ไม่มีตัวฅน[mai mī tūaton] (adj) EN: immaterial ; abstract  FR: immatériel ; abstrait
นามธรรม[manōthat nāmmatham] (n, exp) EN: abstract concept  FR: concept abstrait [m]
เหม่อ[møe] (adj) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant  FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi

CMU English Pronouncing Dictionary
STRAIT S T R EY1 T
STRAITS S T R EY1 T S
STRAITJACKET S T R EY1 T JH AE2 K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strait (n) strˈɛɪt (s t r ei1 t)
straits (n) strˈɛɪts (s t r ei1 t s)
straiten (v) strˈɛɪtn (s t r ei1 t n)
straitens (v) strˈɛɪtnz (s t r ei1 t n z)
straitened (v) strˈɛɪtnd (s t r ei1 t n d)
straitening (v) strˈɛɪtnɪŋ (s t r ei1 t n i ng)
strait-laced (j) strˈɛɪt-lˈɛɪst (s t r ei1 t - l ei1 s t)
straitjacket (n) strˈɛɪtʤækɪt (s t r ei1 t jh a k i t)
straitjackets (n) strˈɛɪtʤækɪts (s t r ei1 t jh a k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霍尔木兹海峡[Huò ěr mù zī Hǎi xiá, ㄏㄨㄛˋ ㄦˇ ㄇㄨˋ ㄗ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Strait of Hormuz, #52,033 [Add to Longdo]
直布罗陀海峡[Zhí bù luó tuó Hǎi xiá, ㄓˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Strait of Gibraltar, #104,734 [Add to Longdo]
对马海峡[Duì mǎ hǎi xiá, ㄉㄨㄟˋ ㄇㄚˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Strait of Tsushima, between Japan and South Korea [Add to Longdo]
柔佛海峡[Róu fó hǎi xiá, ㄖㄡˊ ㄈㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Straits of Johor between the Malaysian peninsula and Singapore [Add to Longdo]
鞑靼海[Dá dá hǎi, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄏㄞˇ, / ] Straits of Tartary between Sakhalin and Russian mainland [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwangsjacke {f} | Zwangsjacken {pl}strait jacket; straitjacket | strait jackets; straitjackets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプストレー[apusutore-] (adj-no) abstrait (fre [Add to Longdo]
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river) [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
海峡[かいきょう, kaikyou] (n) channel (e.g. between two land masses); strait; (P) [Add to Longdo]
海門[かいもん, kaimon] (n) strait; channel [Add to Longdo]
間宮海峡[まみやかいきょう, mamiyakaikyou] (n) strait between Sakhalin and the east coast of Siberia [Add to Longdo]
関門海峡[かんもんかいきょう, kanmonkaikyou] (n) Kanmon Straits (between Honshu and Kyushu) [Add to Longdo]
狭き門より入れ[せまきもんよりいれ, semakimonyoriire] (exp) (id) Enter ye in at the strait gate [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
拘束衣[こうそくい, kousokui] (n) straitjacket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strait
   adj 1: narrow; "strait is the gate"
   n 1: a narrow channel of the sea joining two larger bodies of
      water [syn: {strait}, {sound}]
   2: a bad or difficult situation or state of affairs [syn:
     {pass}, {strait}, {straits}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top