ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

straightforward

S T R EY1 T F AO1 R W ER0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -straightforward-, *straightforward*, straightforwar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
straightforward(adj) ตรงไปตรงมา, See also: เปิดเผย, ซื่อตรง, Syn. frank, honest, truthful
straightforward(adj) ง่ายๆ, See also: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน, Syn. easy, simple, uncomplicated
straightforward(adj) โดยตรง, Syn. direct, forthright
straightforward(adv) ตรงไปข้างหน้า, See also: ตรงไปเรื่อยๆ, Syn. directly
straightforwardly(adv) ตรงไปข้างหน้า, See also: ตรงไปเรื่อยๆ, Syn. directly
straightforwardly(adv) ตรงไปตรงมา, See also: ไม่อ้อมค้อม, Syn. frankly, honestly, truthfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
straightforward(สเทรทฟอร์'เวิร์ด) adj.,adv. ตรงไปข้างหน้า,โดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ไม่คดโกง, See also: straightforwardly adv. straightforwardness n., Syn. honest, candid

English-Thai: Nontri Dictionary
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า,ซื่อตรง,ไม่อ้อมค้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
straightforwardWe have to be ready not only for a straightforward test of strength but also for a struggle in which every strategy comes into play.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างตรงไปตรงมา(adv) straightforwardly, See also: simple and direct, bluntly, Syn. อย่างไม่อ้อมค้อม, Ant. วกวน, อ้อมค้อม, Example: นักวิจารณ์แสดงข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
เถนตรง(adj) honest, See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid, Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป, ตรงเกินไป, Example: ถ้าข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเหตุผลพวกเถนตรงก็จะทำลืมข้อเท็จจริงเสีย, Thai Definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา, Notes: (สำนวน)
โผงผาง(adv) outspokenly, See also: straightforwardly, frankly, bluntly, Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย, Example: ท่านมีนิสัยพูดจาโผงผางตรงไปตรงมาเพราะท่านเคยเป็นทหารมาก่อน, Thai Definition: ลักษณะการพูดตรงๆ ไม่เกรงใจ
ตามตรง(adv) straightforwardly, See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not b, Syn. ตามจริง, Example: เขาบอกเธอตามตรงว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้ว, Thai Definition: พูดตามความเป็นจริง, ไม่อ้อมค้อม
เถรตรง(adj) honest, See also: straightforward, forthright, candid, Syn. ซื่อ, ตรงไปตรงมา, Example: อย่าเป็นคนเถรตรงเกินไปนัก ต้องหัดผ่อนปรนบ้าง, Thai Definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา
ความตรง(n) frankness, See also: straightforwardness, openness, Syn. การไม่ปิดบัง, การไม่อ้อมค้อม, Ant. การปิดบัง, การไม่เปิดเผย, Thai Definition: การเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน
ตรงไปตรงมา(adv) frankly, See also: straightforwardly, openly, Syn. เปิดเผย, Ant. ปิดบัง, Example: บางครั้งการพูดเรื่องบางเรื่องตรงไปตรงมาก็ไม่ดีนักเพราะอาจจะทำร้ายน้ำใจของผู้ฟัง
ตรง(adv) straightforwardly, Syn. โพล่ง, โผงผาง, เปิดเผย, Ant. อ้อมค้อม, Example: เธอเป็นคนพูดตรง ฉะนั้นอย่าไปถือสาอะไรเลย, Thai Definition: เปิดเผยไม่มีลับลมคมใน, ไม่ปิดบังอำพราง, ไม่อ้อมค้อม,

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซื่อ[seū] (adj) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward  FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ตามตรง[tāmtrong] (adv) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush  FR: directement ; franchement
ตรง[trong] (adj) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial  FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial
ตรงไปตรงมา[trongpaitrongmā] (adv) EN: frankly ; straightforwardly ; openly  FR: franchement ; ouvertement ; directement ; sans détour

CMU English Pronouncing Dictionary
STRAIGHTFORWARD S T R EY1 T F AO1 R W ER0 D
STRAIGHTFORWARDL S T R EY2 T F AO1 R W ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
straightforward (j) strˌɛɪtfˈɔːwəd (s t r ei2 t f oo1 w @ d)
straightforwardl (a) strˌɛɪtfˈɔːwədliː (s t r ei2 t f oo1 w @ d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply, #5,378 [Add to Longdo]
直爽[zhí shuǎng, ㄓˊ ㄕㄨㄤˇ, ] straightforward; outspoken, #35,145 [Add to Longdo]
爽直[shuǎng zhí, ㄕㄨㄤˇ ㄓˊ, ] straightforward, #76,935 [Add to Longdo]
直截[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, ] straightforward, #123,322 [Add to Longdo]
直情径行[zhí qíng jìng xíng, ㄓˊ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] straightforward and honest in one's actions (成语 saw) [Add to Longdo]
直捷[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, ] straightforward [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずい;ずいっ[zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation [Add to Longdo]
ずばずば[zubazuba] (adv) (on-mim) straightforwardly [Add to Longdo]
ストレート[sutore-to] (adj-na,n) (1) straight; (2) straightforward; direct; straight out; blunt; (P) [Add to Longdo]
ナイーブ[nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
簡明直截[かんめいちょくせつ, kanmeichokusetsu] (n,adj-na) simple and plain; frank, direct and unambivalent; straightforward [Add to Longdo]
常識人[じょうしきじん, joushikijin] (n) straightforward (plain) common-sense man [Add to Longdo]
真っ直ぐ(P);真っ直;真っすぐ;真直ぐ(io);真すぐ(io)[まっすぐ, massugu] (adj-na,adv,n) (1) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank; (P) [Add to Longdo]
真直ぐ;真すぐ;真直(io)[ますぐ, masugu] (adj-na,adv,n) (1) (See 真っ直ぐ) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) [Add to Longdo]
正直一途[しょうじきいちず, shoujikiichizu] (n,adj-na,adj-no) (of) straightforward honesty; steadfastly honest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 straightforward
   adj 1: free from ambiguity; "a straightforward set of
       instructions"
   2: without evasion or compromise; "a square contradiction"; "he
     is not being as straightforward as it appears" [syn:
     {square(a)}, {straightforward}, {straight}]
   3: without concealment or deception; honest; "their business was
     open and aboveboard"; "straightforward in all his business
     affairs" [syn: {aboveboard}, {straightforward}]
   4: pointed directly ahead; "a straightforward gaze"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top