ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

story

S T AO1 R IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -story-, *story*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
story(n) เรื่องราว, See also: เรื่องเล่า, การบรรยาย, Syn. account, narrative
story(n) เรื่องแต่ง, See also: นิยาย, นิทาน, Syn. fiction, tale
story(n) เรื่องโกหก (คำไม่เป็นทางการ), See also: การโกหก, Syn. falsehood
story(n) ข่าว, See also: การรายงานข่าว, Syn. news, report, scoop
story(vt) เล่าเรื่อง, See also: บรรยาย, Syn. narrate, tell
story(n) ชั้นของอาคาร, Syn. floor, layer
story(n) ห้องที่อยู่ชั้นเดียวกันของอาคาร
storybook(n) หนังสือนิทาน, Syn. fairy tale
storyboard(n) แผ่นป้ายที่เขียนเรียบเรียงฉากหรือเรื่องราวที่จะถ่ายทำ
storyteller(n) คนเขียนหรือเล่านิทาน, Syn. narrator, relator, teller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative
storytelling(สทอรีเทล'ลิง) n. การเล่า (หรือเขียน) นิยายหรือนิทาน,การโกหก
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
case historyn. ประวัติคนไข้,ประวัติเฉพาะราย
cock-and-bull storyn. เรื่องเหลวไหล,เรื่องโกหก
consistory(คันซิส'ทะรี) n. ศาลศาสนา,คณะสงฆ์,การชุมนุม., See also: consistorial, consistorian adj.
history(ฮิล'ทรี) n. ประวัติศาสตร์, Syn. record, chronicle, annals, past
life historyn. ชีวประวัติ,วงจรชีวิต,วัฏจักรชีวิต
prehistory(พรีฮิส'ทะรี) n. ยุคก่อนประวัติศาสตร์, See also: prehistorian n.
revision historyประวัติการปรับปรุงโปรแกรมหมายถึง ประวัติการปรับปรุงโปรแกรมแต่ละรุ่นตามลำดับ เช่น ประวัติการปรับปรุงโปรแกรม Adobe Illustrator จากฉบับ 1.0 ถึงฉบับ 3.2 ว่า ฉบับใดปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง อย่างนี้เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
story(n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน,นิทานกล่อมเด็ก
CASE case history(n) ประวัติคนไข้,ประวัติผู้ป่วย,ประวัติอาชญากร
consistory(n) สภาศาสนา,ศาลศาสนา,คณะสงฆ์
FISH fish story(n) เรื่องเหลือเชื่อ,เรื่องโกหก,เรื่องโม้
history(n) ประวัติศาสตร์,พงศาวดาร,เรื่องราว,เหตุการณ์ในอดีต
SHORT short story(n) เรื่องสั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
story within a storyเรื่องซ้อนเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Story tellingการเล่าเรื่อง, Example: การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่

การเล่าเรื่อง ควรมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตั้งหัวข้อหรือความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือแบ่งปันให้กับผู้ฟังในองค์กร

2. หาบุคคลที่เหมาะสมกับหังข้อนั้นๆ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากและสามารถร้องขอให้มาเล่าเรื่องได้ ความกระตือรือร้นและความสามารถในการพูดดี คล่องแคล่วจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เล่าเรื่องประสบผลสำเร็จในการเล่าเรื่อง ดังนั้น หัวข้อและผู้พูดจะต้องสัมพันธ์กัน

3. กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่องเพื่อจะได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมฟัง

4. ดำเนินการเล่าเรื่อง บรรยากาศไม่ต้องมีพิธีการมาก อาจมีการเปลี่ยนฉาก บริการของว่าง เป็นต้น ผู้เล่าเรื่องต้องจับกลุ่มผู้ฟังกลุ่มเล็กๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากจบการเล่าเรื่องแล้วเพื่อก่อให้เกิดเป็นสังคมเครือข่าย ระหว่างผู้เล่าเรื่องและผู้เข้าฟัง

5. ผลลัพธ์ของการเล่าเรื่อง อาจมีการนำการเล่าเรื่องออกเผยแพร่ทางวิดีโอหรือโพสต์ขึ้นเผยแพร่ทางอินทรา เน็ตเพื่อแบ่งปันให้กับพนักงานทั้งหมด จัดกลุ่มผู้ฟังที่มีความสนใจในหัวข้อนั้นเป็นพิเศษ โดยมีผู้เล่าเรื่องเป็นผู้นำกลุ่ม

การเล่าเรื่องนั้น อาจจะกระตุ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องหรือในการ สนทนาด้วย การตั้งคำถามที่ดีจะช่วยเป็นการดึงประสบการณ์ของผู้เล่าออกมาได้มาก และได้ดีตรงกับประสบการณ์ของผู้เล่าอย่างแท้จริง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธาน อาจจะสรุปเป็นระยะๆ และผู้ฟังสามารถช่วยกันกรั่นกรองเรื่องเล่าที่เป็น tacit ให้เป็น explicit บันทึก และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไป [การจัดการความรู้]

Storyboardsบทภาพ [TU Subject Heading]
Storytellingการเล่านิทาน [TU Subject Heading]
Storytellingการเล่านิทาน, Example: การเล่านิทาน (Storytelling) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง ฝึกผู้ฟังให้มีจินตนาการไปตามเรื่องที่ฟัง การสอดแทรกข้อคิด คติธรรม หรือเรื่องราวใด ๆ แฝงเข้าไปในเรื่อง จะทำให้ผู้ฟังซึมซับไปโดยไม่รู้ตัว การเล่านิทานจึงเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบมาก จึงเป็นการกระตุ้นเร้าให้เด็กรักการอ่าน และเป็นการปลูกฝังความรัก ความซาบซึ้งในวรรณกรรมและวรรณคดีต่าง ๆ การเล่านิทานบางครั้งจะใช้การเชิดหุ่น ประกอบกับการเล่านิทานด้วย องค์ประกอบสำคัญของนิทานและการเล่านิทานประกอบด้วยโครงเรื่อง ตัวละคร และแง่คิดที่ได้จากการเล่าเรื่อง กิจกรรมการเล่านิทานในห้องสมุดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในห้องสมุดประชาชนฮาร์ตฟอร์ดที่รัฐคอนเน็คติกัต สหรัฐอเมริกา โดยแคโรไลน์ เฮวินส์ (Caroline Hewins) เมื่อปี 2425 ในปัจจุบันการเล่านิทานเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหนึ่งที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจในหนังสือและการอ่านหนังสือ และเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยรักการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
story lineแนวเรื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
storyAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.
storyA friend told me that story.
storyAfter all I couldn't make heads or tails of her story.
storyAgain, there is another side to the story.
storyAll of you are familiar with the truth of the story.
storyAll the events described in this story are imaginary.
storyAll the people laughed at the story.
storyA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
storyAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
storyAny child can enjoy the story.
storyAny paper you read will tell the same story.
storyAs I heard the story secondhand, I can't ascertain the truth of it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เล่าเรื่อง(n) narrator, See also: storyteller, Syn. คนเล่าเรื่อง, ผู้เล่า, คนเล่า, Ant. ผู้ฟัง, คนฟัง, Example: เพื่อนๆ ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผมเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูทราบ, Count Unit: คน
เรื่องเล่า(n) story, See also: narration, narrative, Example: นิทานเรื่องบ้านเราแสนจน เป็นเรื่องเล่าที่ให้แง่คิดดีมาก, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องที่เกิดจากการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพูดให้ผู้อื่นฟัง
เรื่องราว(n) story, See also: tale, account, narrative, yarn, Example: ไม่นานเกินรอ คุณๆ ก็จะได้อ่านเรื่องราวของ จอมทรหด รายนี้แน่นอน, Count Unit: เรื่อง
เค้าเรื่อง(n) plot, See also: storyline, plotline, Syn. โครงเรื่อง, เค้าโครง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับเอาเค้าเรื่องมาจากเรื่องจริง, Count Unit: เรื่อง
โครงเรื่อง(n) plot, See also: story line, Syn. เค้าเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์หลายคนชอบโครงเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้มาก, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เค้าเรื่องที่กำหนดขึ้น
ผู้บรรยาย(n) narrator, See also: storyteller, lecturer, Syn. วิทยากร, ผู้พูด, Ant. ผู้ฟัง, Example: ผู้บรรยายบางคนออกเสียง ร ควบกล้ำไม่ได้เลย, Count Unit: คน, ท่าน, Notes: (สันสกฤต)
ผู้เล่า(n) narrator, See also: storyteller, commentator, Syn. คนเล่าเรื่อง, ผู้บรรยาย, นักเล่า, Ant. ผู้ฟัง, คนฟัง, Example: ผู้เล่าเรื่องนี้เป็นชายชราชาวกะเหรี่ยง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
อาขยาน(n) tale, See also: story, legend, Syn. นิทาน, เรื่อง, Count Unit: บท
ระบิ(n) story, See also: matter, affair, Syn. ระบิล, เรื่อง, ความ
ปกรณัม(n) story, See also: book, literary composition, dissertation, exposition, treatise, Syn. ปกรณ์, ปูรกรณ์, เรื่องราว, ตำรา, Example: เทพปกรณัมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดา, Count Unit: เรื่อง, เล่ม, Thai Definition: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบือนเรื่อง[beūoen reūang] (v, exp) EN: twist a story  FR: déformer une histoire
ชั้น[chan] (n) EN: floor ; storey ; story (Am.)  FR: étage [m] ; niveau [m]
ชีวประวัติ[chīwaprawat] (n) EN: biography ; life story  FR: biographie [f]
ชวนหัว[chūanhūa] (n) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ดึกดำบรรพ์[deukdamban] (n) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period
อิงประวัติศาสตร์[ing prawattisāt] (v, exp) EN: historical ; based on history
การเล่าเรื่อง[kān lao reūang] (n) EN: storytelling
การแต่งเรื่อง[kān taeng reūang] (n, exp) EN: writing a story ; making a story ; inventing a story
คดี[khadī] (n) EN: story ; account
คติชาวบ้าน[khatichāobān] (n) EN: folklore ; folk story

CMU English Pronouncing Dictionary
STORY S T AO1 R IY0
STORY'S S T AO1 R IY0 Z
STORYLINE S T AO1 R IY0 L AY2 N
STORYBOOK S T AO1 R IY0 B UH2 K
STORYBOOKS S T AO1 R IY0 B UH2 K S
STORYBOARD S T AO1 R IY0 B AO2 R D
STORYLINES S T AO1 R IY0 L AY2 N Z
STORYTELLER S T AO1 R IY0 T EH2 L ER0
STORYTELLERS S T AO1 R IY0 T EH2 L ER0 Z
STORYTELLING S T AO1 R IY0 T EH2 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
story (n) stˈɔːriː (s t oo1 r ii)
storyteller (n) stˈɔːrɪtɛlər (s t oo1 r i t e l @ r)
storytellers (n) stˈɔːrɪtɛləz (s t oo1 r i t e l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧情[jù qíng, ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] story line; plot, #6,062 [Add to Longdo]
评话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary, #90,340 [Add to Longdo]
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary, #91,734 [Add to Longdo]
柳毅传[Liǔ Yì zhuàn, ㄌㄧㄡˇ ㄧˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] story of Liu Yi, Tang fantasy fiction by Li Chaowei 李朝威, popular with dramatist of subsequent dynasties, #162,170 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschichte {f}; Story {f}; Schwank {m} | Geschichten {pl} | rührselige Geschichte | eine Geschichte erfindenstory | stories | sob story | to cook up a story [Add to Longdo]
Lebensgeschichte {f}story of someone's life [Add to Longdo]
Storyboard {n}(Film) storyboard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
お笑い;御笑い[おわらい, owarai] (n) comical (story, song); comic [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
お話;お話し;御話[おはなし, ohanashi] (n) story; tale [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
ほら話;法螺話[ほらばなし, horabanashi] (n) (See 法螺) tall story; cock-and-bull story [Add to Longdo]
アマルナ時代[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution [Add to Longdo]
ヒストリリスト[ひすとりりすと, hisutoririsuto] history list [Add to Longdo]
改訂履歴[かいていりれき, kaiteirireki] revision history [Add to Longdo]
動作記録[どうさきろく, dousakiroku] audit trail, history [Add to Longdo]
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] log, record, history [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 story
   n 1: a message that tells the particulars of an act or
      occurrence or course of events; presented in writing or
      drama or cinema or as a radio or television program; "his
      narrative was interesting"; "Disney's stories entertain
      adults as well as children" [syn: {narrative}, {narration},
      {story}, {tale}]
   2: a piece of fiction that narrates a chain of related events;
     "he writes stories for the magazines"
   3: a structure consisting of a room or set of rooms at a single
     position along a vertical scale; "what level is the office
     on?" [syn: {floor}, {level}, {storey}, {story}]
   4: a record or narrative description of past events; "a history
     of France"; "he gave an inaccurate account of the plot to
     kill the president"; "the story of exposure to lead" [syn:
     {history}, {account}, {chronicle}, {story}]
   5: a short account of the news; "the report of his speech"; "the
     story was on the 11 o'clock news"; "the account of his speech
     that was given on the evening news made the governor furious"
     [syn: {report}, {news report}, {story}, {account}, {write
     up}]
   6: a trivial lie; "he told a fib about eating his spinach"; "how
     can I stop my child from telling stories?" [syn: {fib},
     {story}, {tale}, {tarradiddle}, {taradiddle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top