ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stoop

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stoop-, *stoop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stoop(vi) ก้มตัวลง, See also: ก้มลง, โค้งตัว, Syn. bend, bow
stoop(vt) ก้มตัวลง, See also: ก้มลง, โค้งตัว, Syn. bend, bow
stoop(vi) ถ่อมตัว, See also: ลดตัว, Syn. condescend, deign
stoop(vi) บินโฉบลง, See also: บินถลาลง, Syn. swoop down, pounce
stoop(vt) ยอมให้, See also: ยอมแพ้, ยอม
stoop(n) การก้มตัวลง, See also: การโค้งตัวลง, Syn. bend, slouch
stoop(n) การบินโฉบลงของนก, Syn. swoop
stoop(n) ระเบียงเล็กๆ, See also: เฉลียงเล็กๆ, Syn. porch, veranda
stoop(n) อ่างน้ำมนต์, Syn. stoup
stoop to(phrv) ก้มไปหา, See also: โค้งตัวหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stoop(สทูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้ม,ก้มลง,โค้ง,โก้งโค้ง,ห่อตัว,ยืนย่อตัว,ถ่อมตัว, (เหยี่ยว) ถลาลง,โฉบลง,ลดลง,ยอม,ยินยอม,ท่าก้ม,ท่าโค้งลง,การถ่อมตัว,การโฉบลง., See also: stooper n. stoopingly adv., Syn. nod, bend, kneel, bow

English-Thai: Nontri Dictionary
stoop(n) การโค้งลง,การก้มลง,การถ่อมตัว,การถลาลง,การโฉบลง
stoop(vi) โค้งลง,ก้มลง,ถ่อมตัว,ถลาลง,ลดลง,โฉบลง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stoopI had to stoop to go into the room.
stoopMy Grandma stooped down and picked up a needle and thread.
stoopShe put her knitting aside and stoop up.
stoopShe stooped to pick up a pebble.
stoopShe was stooping to take something out of the oven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดตัวลงมา(v) lower oneself, See also: stoop to hanging around with, Ant. ถีบตัวสูงขึ้น, Example: คนอย่างเธอคงไม่ยอมลดตัวลงมาคบหากับผมหรอก, Thai Definition: ยอมสมาคมกับผู้ที่ต้อยต่ำกว่าตนโดยไม่ถือตัว
ก้มตัว(v) bend down/over, See also: stoop, bow, duck, lean, Syn. ก้มลง, โน้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: ช้างก้มตัวลงเพื่อรับนายของมัน, Thai Definition: โค้งตัวลง
ก้มลง(v) bend down/over, See also: stoop, bow, duck, lean, Syn. ก้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กสาวก้มลงเก็บไข่ที่ตกอยู่บนพื้นใส่กะละมังใบเล็กๆ, Thai Definition: โค้งตัวลง
ค้อมตัว(v) bend, See also: stoop down, bow, Example: สารถียิ้มให้ก่อนปล่อยมือซ้ายขึ้นกระชับปีกหมวกกระดกก้นขึ้นจากอานค้อมตัวไปข้างหน้าแข้งขาปั่นขึ้นลงอย่างรีบเร่ง, Thai Definition: น้อมตัวลง, ก้มตัวลง
ยอบ(v) stoop, See also: crouch, bend, lower, hunch, Syn. ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ, Example: สาวใช้ยอบตัวหลบออกไป
ยอบ(v) stoop, See also: crouch, bend, lower, hunch, Syn. ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ, Example: สาวใช้ยอบตัวหลบออกไป
โน้มตัว(v) bend down, See also: stoop, crook, curve, Syn. น้อมตัว, ก้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: เราให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วยืดแขนออกช้าๆ, Thai Definition: ค้อมตัวต่ำลง
ก้ม(v) bend down, See also: stoop, bow, bend over, Syn. น้อม, โค้ง, โน้ม, Example: หลานๆ ก้มลงกราบคุณย่าแทบเท้า, Thai Definition: ทำให้ต่ำลงโดยอาการนอบน้อม (ใช้เฉพาะหัว หน้า และหลัง) เช่น ก้มหัว ก้มหน้า ก้มหลัง
การย่อ(n) stoop, See also: crouch, Syn. การย่อตัว, Example: เธอฝึกการย่อตัวถวายความเคารพ เนื่องจากต้องเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสัปดาห์หน้า, Thai Definition: การทำให้ต่ำ เช่น การย่อตัว
โก้งโค้ง(v) stoop, See also: bend down, Syn. ก้งโค้ง, โน้มตัว, ค้อมตัว, Example: ฉันกำลังโก้งโค้งตัวงออยู่กลางแดด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินย่อตัว[doēn yø tūa] (v, exp) EN: walk stoopingly  FR: marcher le dos courbé
โค้ง[khōng] (v) EN: bow ; bend ; curve ; arch ; incline ; stoop  FR: courber ; arquer
ก้ม[kom] (v) EN: bend over ; bend down, ; stoop  FR: incliner ; baisser
ก้มลงหยิบของ[kom long yip khøng] (v, exp) EN: stoop down to pick sth.
ก้งโค้ง[kongkhōng] (v) EN: bend down ; bend over ; stoop down/over
กงโก้[kongkō] (x) EN: bent ; stooped  FR: courbé ; voûté
ลดตัวลง[lot tūa long] (v, exp) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with  FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité
ย่อ[yø] (v) EN: bend ; stoop ; drop ; round ; make something round  FR: se baisser ; se pencher ; se courber

CMU English Pronouncing Dictionary
STOOP S T UW1 P
STOOPS S T UW1 P S
STOOPED S T UW1 P T
STOOPING S T UW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stoop (v) stˈuːp (s t uu1 p)
stoops (v) stˈuːps (s t uu1 p s)
stooped (v) stˈuːpt (s t uu1 p t)
stooping (v) stˈuːpɪŋ (s t uu1 p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弯腰[wān yāo, ㄨㄢ ㄧㄠ, / ] stoop, #18,655 [Add to Longdo]
门廊[mén láng, ㄇㄣˊ ㄌㄤˊ, / ] stoop, #66,196 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海老腰[えびごし, ebigoshi] (n) stooped over [Add to Longdo]
屈む[かがむ;こごむ, kagamu ; kogomu] (v5m) to stoop; to lean over; to bend down; to crouch [Add to Longdo]
屈める[かがめる;こごめる, kagameru ; kogomeru] (v1,vt) (uk) to stoop; to bend [Add to Longdo]
腰折れ;腰折[こしおれ, koshiore] (n) (1) (pol) bad poem; my humble poem; (2) stooped over (e.g. old people); bowed; (3) stalling; having a relapse [Add to Longdo]
身をかがめる;身を屈める[みをかがめる, miwokagameru] (exp,v1) to stoop; to bend over [Add to Longdo]
身を落とす[みをおとす, miwootosu] (exp,v5s) to descend; to stoop; to degrade oneself; to be reduced to [Add to Longdo]
二重腰[ふたえごし, futaegoshi] (n) bent back; stooping back [Add to Longdo]
猫背(P);猫脊[ねこぜ, nekoze] (n,adj-no) bent back; hunchback; stoop; (P) [Add to Longdo]
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stoop
   n 1: an inclination of the top half of the body forward and
      downward
   2: basin for holy water [syn: {stoup}, {stoop}]
   3: small porch or set of steps at the front entrance of a house
     [syn: {stoop}, {stoep}]
   v 1: bend one's back forward from the waist on down; "he
      crouched down"; "She bowed before the Queen"; "The young
      man stooped to pick up the girl's purse" [syn: {crouch},
      {stoop}, {bend}, {bow}]
   2: debase oneself morally, act in an undignified, unworthy, or
     dishonorable way; "I won't stoop to reading other people's
     mail" [syn: {condescend}, {stoop}, {lower oneself}]
   3: descend swiftly, as if on prey; "The eagle stooped on the
     mice in the field"
   4: sag, bend, bend over or down; "the rocks stooped down over
     the hiking path"
   5: carry oneself, often habitually, with head, shoulders, and
     upper back bent forward; "The old man was stooping but he
     could walk around without a cane"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top