ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stocky

S T AA1 K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stocky-, *stocky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stocky(adj) กำยำล่ำสัน, See also: แข็งแรง, Syn. sturdy, thickset
stocky(adj) อ้วนเตี้ย, See also: ม่อต้อ, Syn. chunky, dumpy
stockyard(n) คอกปศุสัตว์ชั่วคราว, Syn. paddock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stocky(สทอค'คี) adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,ล่ำสันกำยำ,แข็งแรง., See also: stockiness n., Syn. pudgy

English-Thai: Nontri Dictionary
stockyard(n) คอกปศุสัตว์,ที่ซื้อขายพันธบัตร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อั้นตั้น(adj) stocky, See also: chubby, plump, Syn. อ้วนเตี้ย, Ant. ชะลูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้นตั้น[antan] (adj) EN: stocky ; chubby ; plump
ม่อต้อ[møtø] (v) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky
มอเตอร์[møtø] (adj) EN: dumpy ; short and plump ; squat ; stocky ; fat  FR: trapu ; râblé

CMU English Pronouncing Dictionary
STOCKY S T AA1 K IY0
STOCKYARD S T AA1 K Y AA2 R D
STOCKYARDS S T AA1 K Y AA2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stocky (j) stˈɒkiː (s t o1 k ii)
stockyard (n) stˈɒkjaːd (s t o1 k y aa d)
stockyards (n) stˈɒkjaːdz (s t o1 k y aa d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短粗[duǎn cū, ㄉㄨㄢˇ ㄘㄨ, ] stocky (short and robust), #94,266 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストックヤード[sutokkuya-do] (n) stockyard [Add to Longdo]
横太り[よこぶとり, yokobutori] (n,vs) short and fat; pudgy; stocky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stocky
   adj 1: having a short and solid form or stature; "a wrestler of
       compact build"; "he was tall and heavyset"; "stocky
       legs"; "a thickset young man" [syn: {compact},
       {heavyset}, {stocky}, {thick}, {thickset}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top