ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stir up

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stir up-, *stir up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stir up[PHRV] คนให้เข้ากัน, See also: ผสมให้เข้ากัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pale and dappled skin of the redhead calls for the lust of a wave... crashing to shore... so we may stir up what lies beneath... and bring the foamy delight of love to the surface.ผมสีแดงซีดและตกกระ ร้องหาคลื่นตัณหาให้ถาโถมเข้าฝั่ง ให้เราปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ภายใน Don Juan DeMarco (1994)
You come all the way to stir up my shit because you have a bad memory?You come all the way back here to stir up my shit just because you have a bad memory? The Butterfly Effect (2004)
But you don't wanna stir up any bad feelings with him.แตุ่คุณไม่ต้องการ ผิดใจกับเขา Crash (2004)
Now, don't stir up the brothers, now. Come on.อย่าราดน้ำมันลงกองไฟ ขอร้อง The Longest Yard (2005)
That guy, after going to Namwon how much more trouble would he stir up?ไอ้ลูกคนนี้ ยังไม่ได้ไปนัมวอนก็คิดจะก่อเรื่องไม่เลิกใช่มั้ย? Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
You'll stir up more shit than anything.ก็คงแค่ก่อความไม่สงบ ก็เท่านั้น The City of Violence (2006)
It can stir up some dust.มันอาจกวนน้ำให้ขุ่นได้ That Night, a Forest Grew (2007)
But why stir up the hornet's nest?แต่จะปั่นให้ยุ่งเข้าไปอีกทำไม? I Had a Dream (2008)
We don't stir up another shit storm to bite us in the ass.เราต้องสร้างข่าวอื่นเพื่อกลบข่าวของเรา Seeds (2008)
Whatever shit you stir up, make sure the Nords stay clear of it.ไม่ว่าเหี้ยอะไรก็ตามที่นายกำลังยั่วยุ ทำให้แน่ใจว่าพวกนอร์ดจะอยู่ห่าง Fun Town (2008)
So why must you stir up a man like that?แล้วทำไม คุณถึงไปแหย่ คนแบบนั้นได้? Episode #1.7 (2008)
What you wanna do, is stir up the table.อะไรที่คุณต้องทำ การจัด งาน Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stir upHe's here trying to stir up trouble.
stir upThere's no telling what kind of trouble this proposal might stir up. The result is certainly going to be something to see.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่วโมโห[V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
ก่อ[V] cause, See also: stir up, arouse, evoke, provoke, Example: ชุติมาชอบก่อเรื่องให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสมอๆ
จุดชนวน[V] stir up the troubles, See also: ignite, arouse, Example: การรถไฟฯ ยังไม่ทราบถึงเบื้องหลังของคนที่พยายามจุดชนวนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเหตุผลอะไร, Thai definition: ทำให้เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดชนวน[v. exp.] (jut chanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse   
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass   
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathopkratheūoenjai) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt   FR: être affecté ; être touché
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment   FR: provoquer ; exciter
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment   FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑起[tiǎo qǐ, ㄊㄧㄠˇ ㄑㄧˇ, ] stir up; incite, #13,153 [Add to Longdo]
惹火烧身[rě huǒ shāo shēn, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄕㄣ, / ] stir up fire and get burnt (expr.); get one's fingers burnt, #129,548 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment [Add to Longdo]
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up [Add to Longdo]
事を構える[ことをかまえる, kotowokamaeru] (exp,v1) to take an aggressive position; to stir up trouble [Add to Longdo]
振り起こす;振り起す;振起こす;振起す[ふりおこす, furiokosu] (v5s,vt) to stir up; to stimulate [Add to Longdo]
盛り上げる(P);盛りあげる[もりあげる, moriageru] (v1,vt) (1) to pile up; to heap up; (2) to stir up; to enliven; to bring to a climax; (P) [Add to Longdo]
煽てる[おだてる, odateru] (v1,vt) (1) to flatter; to soft-soap; (2) to instigate; to stir up; (P) [Add to Longdo]
煽り立てる;あおり立てる[あおりたてる, aoritateru] (v1,vt) to flap strongly; to stir up fiercely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stir up
   v 1: try to stir up public opinion [syn: {agitate}, {foment},
      {stir up}]
   2: arouse or excite feelings and passions; "The ostentatious way
     of living of the rich ignites the hatred of the poor"; "The
     refugees' fate stirred up compassion around the world"; "Wake
     old feelings of hatred" [syn: {inflame}, {stir up}, {wake},
     {ignite}, {heat}, {fire up}]
   3: change the arrangement or position of [syn: {agitate}, {vex},
     {disturb}, {commove}, {shake up}, {stir up}, {raise up}]
   4: provoke or stir up; "incite a riot"; "set off great unrest
     among the people" [syn: {incite}, {instigate}, {set off},
     {stir up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top