ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stiff

S T IH1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stiff-, *stiff*
English-Thai: Longdo Dictionary
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, See also: stiffened, stiff

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stiff(sl) ศพ (ใช้เกี่ยวกับอาชญากรรม)
stiffy(sl) การตั้งชันของอวัยวะเพศชาย
stiffen(vi) แข็งทื่อ
stiffen(vt) ทำให้แข็งทื่อ
stiffen up(phrv) ทำให้แข็งทื่อ
stiff-necked(adj) ดื้อรั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stiff(สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด
stiffen(สทีฟ'เฟิน) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้แข็งทื่อ,ทำให้ตรง,ทำให้แน่น,ทำให้เหนียวหนืด vi. กลายเป็นแข็งทื่อ,แข็งแกร่ง,ดื้อรั้น., See also: stiffener n., Syn. harden, solidify, firm
stiffling(สไท'ฟลิง) adj. หายใจหอบ,หายใจไม่ออก,กลัดกลุ้ม,อึดอัด., See also: stifflingly adv.
big stiff n.คนหัวแข็ง
bull-mastiffn. สุนัขพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์dulldogกับ mastiff
mastiff(มาส'ทิฟ,แมส'ทิฟ) n. สุนัขขนาดใหญ่พันธ์หนึ่งที่มีขนสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
stiff(adj) ตึง,แข็ง,กระด้าง,ยาก,มีพิธีรีตอง,เข้มงวด,ฝืด
stiffen(vi) แข็งแกร่ง,แข็ง,แข็งทื่อ
stiffen(vt) ทำให้แข็ง,ทำให้แข็งตึง,ทำให้แน่น,ทำให้เหนียว
mastiff(n) สุนัขพันธุ์หนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stiffAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
stiffHe was out of shape when he took a long hike with his sons, and he was stiff and sore the next day.
stiffHe was stiff about it.
stiffHis bearing was stiff and military.
stiffI feel the tension in my neck, where it gets sore and stiff.
stiffIf it continues to be stimulated the skin's protective function causes thickening and it becomes stiff and hard with pores that stand out.
stiffI have a bad stiff neck.
stiffI have a stiff shoulder.
stiffI walked till my legs got stiff.
stiff"Might be a bit stiff..." "Stiff?" "I mean the viscosity is too high."
stiffMy shoulders feel stiff.
stiffShe gave me a stiff smile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็ง(adj) hard, See also: stiff, solid, rigid, rocklike, firm, Example: งานปั้นชนิดนี้ต้องเลือกดินแข็งจึงจะเหมาะสมกว่าดินเหลว, Thai Definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
แข็งกร้าว(adj) harsh, See also: stiff, tough, Syn. แข็งกระด้าง, Ant. อ่อนโยน, นุ่มนวล, Example: ทำไมเขาต้องพูดเสียงแข็งกร้าวกับเธออย่างนี้, Thai Definition: ที่มีเสียงไม่นุ่มนวลน่าฟัง
แข็ง(adj) strong, See also: stiff, Ant. อ่อน, Example: เขามีฝีมือที่แข็งเอามากๆ คนอื่นคงจะเอาชนะได้ยาก, Thai Definition: ที่เข้มแข็งทนทาน, ที่ไม่แพ้ง่ายๆ
มือแข็ง(adj) stiff in manner, See also: immodest, disrespectful, stubborn, Ant. มืออ่อน, Example: เขาเป็นคนมือแข็ง ไม่ค่อยจะยกมือไหว้ใคร, Thai Definition: ไม่ค่อยไหว้คนง่ายๆ
มือแข็ง(v) stiffen, See also: be disrespectful, lack of respect/salute, Ant. มืออ่อน, Example: เขามือแข็ง ไม่ค่อยจะไหว้ใคร, Thai Definition: ไม่ค่อยไหว้คนง่ายๆ
ความเมื่อย(n) stiffness, See also: weariness, Syn. ความเมื่อยล้า, ความอ่อนล้า, Example: เขาเอาสองมือประสานท้ายทอยบิดซ้ายขวาขับไล่ความเมื่อยขณะเขายังหลับตา, Thai Definition: อาการเพลียของกล้ามเนื้อ
ทื่อ(v) stiff, See also: harsh, rigid, Syn. แข็งทื่อ, Thai Definition: อาการที่กระดิก หรือเขยื้อนได้ด้วยความยากลำบาก
แข็ง(adj) stiff, See also: hard, solid, firm, unyielding, Example: งานปั้นชนิดนี้ต้องเลือกดินแข็งจึงจะเหมาะสมกว่าดินเหลว, Thai Definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืด[feūt] (adj) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff  FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
แข็ง[khaeng] (v) EN: stiffen ; harden  FR: rigidifier ; affermir
แข็งทื่อ[khaeng theū] (v) EN: be rigid ; be solid , be stiff  FR: raidir
แข็งทื่อ[khaeng theū] (adj) EN: stiff  FR: rigide
เข้มงวด[khem-ngūat] (adj) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe  FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เคร่งครัด[khrengkhrat] (adj) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere  FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
กระด้าง[kradāng] (adj) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude  FR: résistant ; coriace
เมื่อย[meūay] (v) EN: feel stiff ; have an ache ; be exhausted ; be tired  FR: être exténué
เมื่อย[meūay] (pp) EN: tired ; stiff  FR: courbatu ; courbaturé ; moulu ; rompu de fatigue ; brisé de fatigue
เมื่อย[meūay] (v) EN: have an ache ; feel stiff   FR: être courbatu ; être courbaturé

CMU English Pronouncing Dictionary
STIFF S T IH1 F
STIFFS S T IH1 F S
STIFFED S T IH1 F T
STIFFEL S T IH1 F AH0 L
STIFFEN S T IH1 F AH0 N
STIFFER S T IH1 F ER0
STIFFLY S T IH1 F L IY0
STIFFENS S T IH1 F AH0 N Z
STIFFLER S T IH1 F L ER0
STIFFEST S T IH1 F AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stiff (n) stˈɪf (s t i1 f)
stiffs (n) stˈɪfs (s t i1 f s)
stiffen (v) stˈɪfn (s t i1 f n)
stiffer (j) stˈɪfər (s t i1 f @ r)
stiffly (a) stˈɪfliː (s t i1 f l ii)
stiffens (v) stˈɪfnz (s t i1 f n z)
stiffest (j) stˈɪfɪst (s t i1 f i s t)
stiffened (v) stˈɪfnd (s t i1 f n d)
stiffener (n) stˈɪfnər (s t i1 f n @ r)
stiffness (n) stˈɪfnəs (s t i1 f n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāng, ㄐㄧㄤ, / ] stiff (corpse), #15,547 [Add to Longdo]
刚度[gāng dù, ㄍㄤ ㄉㄨˋ, / ] stiffness, #24,070 [Add to Longdo]
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing, #28,845 [Add to Longdo]
死硬[sǐ yìng, ㄙˇ ㄧㄥˋ, ] stiff; rigid; obstinate, #72,643 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] stiff, hard clay or rocky strata; crack in a jar, #314,455 [Add to Longdo]
板滞[bǎn zhì, ㄅㄢˇ ㄓˋ, / ] stiff; dull [Add to Longdo]
变硬[biàn yìng, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄥˋ, / ] stiffen [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genickstarre {f}stiff neck [Add to Longdo]
steif {adj} | steif gefroren; steif vor Kältestiff | frozen stiff; stiff with cold [Add to Longdo]
stocksteifstiff as a poker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
きりっと[kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりり[kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
こりこり[korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]
ごわごわ[gowagowa] (adj-na,adv,vs) (on-mim) stiff; starchy [Add to Longdo]
ごわつく;ゴワつく[gowatsuku ; gowa tsuku] (v5k,vi) (See ごわごわ) to be stiff; to be starchy [Add to Longdo]
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
カチンカチン[kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stiff
   adv 1: extremely; "bored stiff"; "frightened stiff"
   2: in a stiff manner; "his hands lay stiffly" [syn: {stiffly},
     {stiff}]
   adj 1: not moving or operating freely; "a stiff hinge"
   2: powerful; "a stiff current"; "a stiff breeze"
   3: rigidly formal; "a starchy manner"; "the letter was stiff and
     formal"; "his prose has a buckram quality" [syn: {starchy},
     {stiff}, {buckram}]
   4: having a strong physiological or chemical effect; "a potent
     toxin"; "potent liquor"; "a potent cup of tea", "a stiff
     drink" [syn: {potent}, {strong}, {stiff}] [ant: {impotent}]
   5: marked by firm determination or resolution; not shakable;
     "firm convictions"; "a firm mouth"; "steadfast resolve"; "a
     man of unbendable perseverence"; "unwavering loyalty" [syn:
     {firm}, {steadfast}, {steady}, {stiff}, {unbendable},
     {unfaltering}, {unshakable}, {unwavering}]
   6: incapable of or resistant to bending; "a rigid strip of
     metal"; "a table made of rigid plastic"; "a palace guardsman
     stiff as a poker"; "stiff hair"; "a stiff neck" [syn:
     {rigid}, {stiff}]
   7: very drunk [syn: {besotted}, {blind drunk}, {blotto},
     {crocked}, {cockeyed}, {fuddled}, {loaded}, {pie-eyed},
     {pissed}, {pixilated}, {plastered}, {slopped}, {sloshed},
     {smashed}, {soaked}, {soused}, {sozzled}, {squiffy}, {stiff},
     {tight}, {wet}]
   n 1: an ordinary man; "a lucky stiff"; "a working stiff"
   2: the dead body of a human being; "the cadaver was intended for
     dissection"; "the end of the police search was the discovery
     of a corpse"; "the murderer confessed that he threw the stiff
     in the river"; "honor comes to bless the turf that wraps
     their clay" [syn: {cadaver}, {corpse}, {stiff}, {clay},
     {remains}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top