ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stick to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stick to-, *stick to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stick to(phrv) ติดกับ, See also: แปะกับ, Syn. adhere to, cleave to, cling to
stick together(phrv) ยึดไว้ด้วยกัน, See also: ติดไว้ด้วยกัน, Syn. cling together

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่ Rebecca (1940)
I'm getting rid of that nurse today. And from now on, you'll stick to your job.ฉะนั้นฉันจะเลิกจ้างพยาบาลตั้งเเต่วันนี้ แล้วเธอก็กลับมาทําหน้าที่ของเธอตามเดิม Rebecca (1940)
Wait. We decided to do this a certain way. I think we ought to stick to it.รอสักครู่ เราตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เป็นวิธีที่บาง ผมคิดว่าเราควรจะยึดติดอยู่กับมัน 12 Angry Men (1957)
Well, stick to it, Windows, stick to it.Well, stick to it, Windows. Stick to it. The Thing (1982)
I think we should stick to the tracks.ฉันคิดว่าเราควรจะเดินไปตามรางนะ Stand by Me (1986)
Why don't we stick to good, old-fashioned hand tools for now.ทำไมเราไม่หาอะไรอย่างอื่นทำ ให้พ้นจากพวกเครื่องมือเก่า ๆ พวกเนี้ย Mannequin (1987)
Miss O'Neil if you would stick to asking questions, there would be a lot...... ถ้าคุณจะยึดติดอยู่กับการถามคำถามจะมีมาก ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Let's stick to our agreement.มาทำข้อตกลงกัน Pola X (1999)
Huh! Stick to teaching, Mrs. Leonowens!ที่ กษัตริย์ ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ทุกคนยืนต่อหน้าพระพักตร์ได้ Anna and the King (1999)
That's dangerous thinking, Paul. You best stick to your work.นั่นเป็นความคิดที่อันตรายมาก พอล \ แกควรกลับไปงุ่นกับงานแกต่อเถอะ Death Has a Shadow (1999)
Here's your ticket. Stick to your ticket, that's very important.นี่ตั๋วของเธอ เก็บไว้ให้ดีเพราะมันสำคัญมาก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Stick to solving real crimes.คอยคลี่คลายอาชญกรรมจริงๆดีกว่า Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stick toAs long as you stick to one style, you can't hit upon a wonderful idea.
stick toHe can't stick to anything very long.
stick toHe will stick to his promise if he gives it.
stick toI stick to the point.
stick toI think you had better stick to your present job.
stick toIt's no use trying to stick to the old ways.
stick toLaugh as much as you like, I'll stick to my plan to the bitter end.
stick toLet the cobbler stick to his last.
stick toMake a few good friends and stick to then.
stick toOnce you have decided to do something stick to it.
stick toShe will not stick to her word.
stick toStick to it!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดติด(v) adhere to, See also: stick to, cleave, cling to, Ant. ปล่อยวาง, Example: การตั้งคำถามต่อสาธารณะเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าเขากำลังยึดติดกับอดีต, Thai Definition: ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆ ตลอด
พูดไม่ออก(v) stick to one's throat, Syn. อ้ำอึ้ง, อึ้ง, พูดไม่ถูก, Example: เขาพูดไม่ออกเพราะคอหอยมันตีบขึ้นมาเฉยๆ แต่รู้สึกตื้นตันในหัวใจ, Thai Definition: อาการที่ใจรู้สึกแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้
ติดกัน(v) stick together, See also: adhere together, cling, Syn. เกาะกัน, Example: มะม่วงกวนติดกันเป็นก้อน ต้องแยกกันก่อนเอาใส่ถุง, Thai Definition: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
ติดผม(v) stick to the hair, See also: fastened with the hair, Example: ช่างทำผมเอาดอกลิลลี่ดอกใหญ่มาติดผมเจ้าสาว, Thai Definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากลัดหรือเสียบไว้ที่เส้นผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือพรรคถือพวก[theū phak theū phūak] (v, exp) EN: stick together
ถือพวก[theū phūak] (v, exp) EN: have a strong party spirit ; be partisan ; stick together
ติดกัน[tit kan] (v, exp) EN: adjoin ; stick together ; be contiguous  FR: adhérer ; s'agglutiner
ยึดติด[yeuttit] (v) EN: adhere to ; stick to ; cleave; cling to  FR: adhérer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bleiben Sie sachlich!Stick to facts! [Add to Longdo]
Seien Sie sachlich.Stick to facts. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
引っ付く(P);引っつく[ひっつく, hittsuku] (v5k) to stick to; to flirt with; (P) [Add to Longdo]
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P) [Add to Longdo]
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P) [Add to Longdo]
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r,vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious [Add to Longdo]
吸い付く;吸いつく;吸付く[すいつく, suitsuku] (v5k) to stick to [Add to Longdo]
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stick to
   v 1: stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
      [syn: {adhere}, {hold fast}, {bond}, {bind}, {stick},
      {stick to}]
   2: keep to; "Stick to your principles"; "stick to the diet"
     [syn: {stick to}, {stick with}, {follow}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top