ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steamer

S T IY1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steamer-, *steamer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steamer(n) สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steamer(สที'เมอะ) n. สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ,ผู้โกรธเคือง vi. เคลื่อนที่ด้วยเรือกลไฟ
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน

English-Thai: Nontri Dictionary
steamer(n) หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steamerAs good luck would have it, a steamer passed by and they were saved.
steamerThe steamer is now out of sight.
steamerThe steamer wound in and out among the islands.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือไฟ(n) steamer, See also: steam launch, steamboat, Example: เรือไฟจูงเรือเอี้ยมจุ้นไปตามลำน้ำแคว, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือโดยสารที่ใช้ฟืนเป็นต้นเป็นเชื้อเพลิง
กลไฟ(n) steamer, See also: steamship, Syn. เรือกลไฟ, เรือไฟ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงพระที่นั่งเรือกลไฟ, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือที่แล่นไปด้วยเครื่องจักรที่ใช้กำลังไอน้ำ
หวด(n) earthen steamer, See also: steamer, Example: ข้าวนึ่งใหม่ที่เพิ่งเอาออกจากหวดส่งกลิ่นหอมกรุ่น, Thai Definition: ภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับนึ่งอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำปั่น[kampan] (n) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship  FR: bateau à vapeur [m]
ลังถึง[langtheung] (n) EN: steamer ; steam box  FR: cuiseur à vapeur [m]
เรือประมง[reūa pramong] (n, exp) EN: fishing steamer ; fishing vessel ; fishing boat  FR: bateau de pêche [m]
หวูด[wūt] (n) EN: whistle ; steamer's whistle ; train's whistle ; factory's whistle   FR: sifflet d'un train [m] ; sirène d'un bateau [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEAMER S T IY1 M ER0
STEAMERS S T IY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steamer (n) stˈiːmər (s t ii1 m @ r)
steamers (n) stˈiːməz (s t ii1 m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒸笼[zhēng lóng, ㄓㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] steamer basket (e.g. for dimsum), #47,316 [Add to Longdo]
蒸汽机[zhēng qì jī, ㄓㄥ ㄑㄧˋ ㄐㄧ, / ] steamer, #51,665 [Add to Longdo]
汽锅[qì guō, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄛ, / ] steamer (for cooking), #122,771 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dampfer {m} | Dampfer {pl}steamer | steamers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外車船[がいしゃせん, gaishasen] (n) paddle steamer [Add to Longdo]
外輪船[がいりんせん, gairinsen] (n) paddle steamer [Add to Longdo]
汽船[きせん, kisen] (n) steamship; steamboat; steamer; (P) [Add to Longdo]
汽船積み[きせんずみ, kisenzumi] (n) shipment by steamer [Add to Longdo]
御飯蒸し;ご飯蒸し[ごはんむし, gohanmushi] (n) a rice steamer [Add to Longdo]
蒸し器;蒸器[むしき, mushiki] (n) steamer [Add to Longdo]
蒸し鍋[むしなべ, mushinabe] (n) steamer; casserole dish [Add to Longdo]
蒸気(P);蒸汽[じょうき, jouki] (n) (1) steam; vapour; vapor; (2) (abbr) (See 蒸気船) steamship; steamboat; steamer; (P) [Add to Longdo]
蒸気船;蒸汽船[じょうきせん, joukisen] (n) (See 汽船) steamship; steamboat; steamer [Add to Longdo]
発着所[はっちゃくじょ, hacchakujo] (n) landing place for steamers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steamer
   n 1: a clam that is usually steamed in the shell [syn: {soft-
      shell clam}, {steamer}, {steamer clam}, {long-neck clam}]
   2: a cooking utensil that can be used to cook food by steaming
     it
   3: a ship powered by one or more steam engines [syn: {steamer},
     {steamship}]
   4: an edible clam with thin oval-shaped shell found in coastal
     regions of the United States and Europe [syn: {soft-shell
     clam}, {steamer}, {steamer clam}, {long-neck clam}, {Mya
     arenaria}]
   v 1: travel by means of steam power; "The ship steamed off into
      the Pacific" [syn: {steamer}, {steam}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top