ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steal

S T IY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steal-, *steal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steal(vi) ขโมย
steal(vt) ขโมย
stealth(n) การทำลับๆ
stealthy(adj) ซึ่งแอบทำลับๆ
steal away(phrv) แอบหลบออกไป, See also: แอบออกไป, แอบหนีไป
steal from(phrv) ขโมยจาก
steal over(phrv) ค่อยๆ แผ่กระจาย, See also: ค่อยๆ แผ่ปกคลุม
steal up on(phrv) ค่อยๆ เคลื่อนเข้าใกล้, See also: ค่อยๆ แอบเข้าใกล้, Syn. creep up on, sneak up on
steal a march on(idm) ชิงกระทำบางสิ่งก่อน (คนอื่น) เพื่อความได้เปรียบ, See also: ชิงลงมือก่อน
steal a glance at(idm) แอบชำเลืองมอง, See also: แวบมอง, มองแวบหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steal(สทีล) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลักลอบ,ชิง,แอบเอาไป,แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย,สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง,การต่อรอง -stealer n., Syn. pilfer, rob, take, filch
stealing(สทีล'ลิง) n. การขโมย,ของโจร,การแอบทำ, Syn. theft, embezzlement
stealth(สเทลธฺ) n. วิธีการลับ ๆ ,พฤติการณ์ลับ,การแอบทำ., See also: stealthful adj. stealthly adv. stealthless adj. -S.subterfuge, furtiveness
stealthy(สเทล'ธี) adj. ลึกลับ,แอบทำ,แอบ ๆ ซ่อน ๆ, See also: stealthily adv. stealthiness n., Syn. covert, sly, sneak, furtive

English-Thai: Nontri Dictionary
steal(vt) ขโมย,ฉกชิง,แอบ,หลบซ่อน
stealth(n) การลอบทำ,พฤติการณ์ลับ,การลักลอบ
stealthy(adj) หลบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลึกลับ,ลักลอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stealing childrenการลักพาเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stealA man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.
stealA moral person doesn't lie, cheat, or steal.
stealAn honest man never steals money.
stealA person who steals deserves punishment.
stealA stranger was seen to steal into his house.
stealA thief broke into the house to steal the money.
stealGuys, what are you talking about? Are you gonna steal my date!?
stealHe accused the man of stealing.
stealHe blamed the man for stealing.
stealHe caught a boy stealing his watch.
stealHe caught them stealing apples.
stealHe descended to stealing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขโมย(v) steal, See also: thieve, pinch, burglar, filch, pilfer, plagiarize, Syn. ลัก, ลักขโมย, Example: เรื่องที่ 2 ของข้าพเจ้าเป็นเรื่องยาวที่แต่งขึ้นเอง ไม่ได้ขโมยมาจากหนังสือฝรั่งอย่างเล่มแรก
ลักทรัพย์(v) steal, See also: pilfer, thieve, commit larceny, pinch, lift, nick, Syn. ขโมย, ลักขโมย, Example: เขาติดคุกเพราะลักทรัพย์
ผลุบโผล่(adv) furtively, See also: stealthily, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, กะผลุบกะโผล่, Example: ฉันเห็นเขาชะเง้อผลุบโผล่ลับๆ ล่อๆ อยู่ตั้งนานแล้ว, Thai Definition: อย่างทําบ้างไม่ทําบ้างไม่สม่ำเสมอ
ลับๆ ล่อๆ(adj) furtive, See also: stealthy, secret, sneaky, clandestine, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, Example: ชายคนนั้นมีท่าทางลับๆ ล่อๆ ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจ, Thai Definition: ที่ไม่น่าไว้วางใจ
ยกเค้า(v) burgle, See also: steal, ransack, rob, thieve, loot, Syn. ขโมย, Example: ข้างบ้านถูกโจรยกเค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว, Thai Definition: ขโมยทรัพย์สินไปหมด, Notes: (ปาก)
มลัก(v) steal, Syn. ลัก, ลอบ, ขโมย
ชิง(v) rob, See also: steal, pilfer, plunder, loot, Syn. ชิงทรัพย์, ปล้น, Example: โจรบุกเข้าชิงทรัพย์เศรษฐีร้านทองในตอนกลางวันโดยไม่กลัวกฎหมาย
ชิงทรัพย์(n) robbery, See also: stealth, theft, piracy, larceny, Syn. การปล้น, การโจรกรรม, Example: ชายคนนี้ถูกจับในข้อหาชิงทรัพย์, Thai Definition: ชื่อความผิดอาญาฐานลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย
การลัก(n) stealing, See also: theft, pilferage, robbery, Syn. การขโมย, การลักขโมย, Example: การลักของของผู้อื่นเป็นบาป, Thai Definition: การลอบทำในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น เด็กลักสูบบุหรี่, การทำด้วยอาการเช่นนั้นโดยทุจริตผิดกฎหมาย เช่น การลักทรัพย์
การขโมย(n) stealing, See also: theft, Syn. การลักขโมย, Example: การขโมยสิ่งของเป็นการทำผิดทางกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
เชิด[choēt] (v) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with
ช่วงชิง[chūangching] (v) EN: forestall ; steal a march on
ดอด[døt] (v) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away  FR: se glisser ; se faufiler
โจรกรรม[jōrakam] (v) EN: steal ; rob
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
STEAL S T IY1 L
STEALS S T IY1 L Z
STEALTH S T EH1 L TH
STEALEY S T IY1 L IY0
STEALER S T IY1 L ER0
STEALING S T IY1 L IH0 NG
STEALTHY S T EH1 L TH IY0
STEALTHIER S T EH1 L TH IY0 ER0
STEALTHIES S T EH1 L TH IY0 Z
STEALTHIEST S T EH1 L TH IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steal (v) stˈiːl (s t ii1 l)
steals (v) stˈiːlz (s t ii1 l z)
stealth (n) stˈɛlθ (s t e1 l th)
stealing (v) stˈiːlɪŋ (s t ii1 l i ng)
stealthy (j) stˈɛlθiː (s t e1 l th ii)
stealthier (j) stˈɛlθɪəʳr (s t e1 l th i@ r)
stealthily (a) stˈɛlθɪliː (s t e1 l th i l ii)
stealthiest (j) stˈɛlθɪɪst (s t e1 l th i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dào, ㄉㄠˋ, / ] steal; rob; plunder; a thief; bandit; robber, #4,892 [Add to Longdo]
偷偷[tōu tōu, ㄊㄡ ㄊㄡ, ] stealthily; secretly; covertly; furtively; on the sly, #6,041 [Add to Longdo]
盗窃[dào qiè, ㄉㄠˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] steal, #6,162 [Add to Longdo]
偷窃[tōu qiè, ㄊㄡ ㄑㄧㄝˋ, / ] steal; theft, #23,511 [Add to Longdo]
窃国者侯,窃钩者诛[qiè guó zhě hóu, qie4 gou1 zhe3 zhu1, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, / ] steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, qie4 guo2 zhe3 hou2, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, qiè guó zhě hóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, / ] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ[kosokoso] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) (See こっそり) sneakily; move stealthily; (P) [Add to Longdo]
こっそり[kossori] (adv-to) (on-mim) (See こそこそ) stealthily; secretly; (P) [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
ふんだくる[fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
キーロガー[ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei [Add to Longdo]
サイクルスチール[saikurusuchi-ru] (n) {comp} cycle stealing [Add to Longdo]
スチール(P);スチル[suchi-ru (P); suchiru] (n) (1) steel; (n,vs) (2) steal (baseball); (n) (3) still (picture); (P) [Add to Longdo]
スティール[sutei-ru] (n) steal [Add to Longdo]
ステルス[suterusu] (n) stealth; (P) [Add to Longdo]
ステルスコールバック[suterusuko-rubakku] (n) {comp} stealth callback [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サイクルスチール[さいくるすちーる, saikurusuchi-ru] cycle stealing [Add to Longdo]
ステルスブイラム[すてるすぶいらむ, suterusubuiramu] Stealth VRAM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steal
   n 1: an advantageous purchase; "she got a bargain at the
      auction"; "the stock was a real buy at that price" [syn:
      {bargain}, {buy}, {steal}]
   2: a stolen base; an instance in which a base runner advances
     safely during the delivery of a pitch (without the help of a
     hit or walk or passed ball or wild pitch)
   v 1: take without the owner's consent; "Someone stole my wallet
      on the train"; "This author stole entire paragraphs from my
      dissertation"
   2: move stealthily; "The ship slipped away in the darkness"
     [syn: {steal}, {slip}]
   3: steal a base

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top