ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

statutory

S T AE1 CH AH0 T AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statutory-, *statutory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statutory(adj) ตามกฎหมาย, Syn. lawful, rightful, sanctioned

English-Thai: Nontri Dictionary
statutory(adj) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ,ชอบด้วยกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statutory companyบริษัทที่จัดตั้งโดยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory declarationคำสาบานตามแบบที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory duty, breach ofการกระทำผิดหน้าที่, การละเว้นหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory exceptionข้อยกเว้นโดยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory heirทายาทโดยธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory instrumentsกฎหมายอุปกรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statutory instrumentsกฎหมายอุปกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory interpretationการตีความตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory meeting๑. การประชุมตั้งบริษัท (ก. พาณิชย์)๒. การประชุมตามกฎหมาย (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory ownerเจ้าของตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทายาทโดยธรรม(n) statutory heir, See also: heir at law, Example: พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกตามกำหนดของกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุความ[āyukhwām] (n) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation  FR: prescription [f]
การประชุมก่อตั้งบริษัท[kān prachum køtang børisat] (n, exp) EN: statutory meeting
ทายาทโดยธรรม[thāyāt dōi tham] (n, exp) EN: legal heir ; statutory heir ; heir at law ; natural heir  FR: héritier légal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATUTORY S T AE1 CH AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
statutory (j) stˈætʃutriː (s t a1 ch u t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Körperschaft {f}statutory corporation [Add to Longdo]
Pflichtexemplar {n}statutory copy [Add to Longdo]
Verjährungsfrist {f}statutory period of limitation [Add to Longdo]
Verordnung {f}statutory order [Add to Longdo]
eidesstattliche Erklärung {f}statutory declaration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
成文法[せいぶんほう, seibunhou] (n) written or statutory law [Add to Longdo]
成文律[せいぶんりつ, seibunritsu] (n) written or statutory law [Add to Longdo]
先取特権[せんしゅとっけん;さきどりとっけん, senshutokken ; sakidoritokken] (n) statutory lien; preferential right; prior claim [Add to Longdo]
法定強姦[ほうていごうかん, houteigoukan] (n) statutory rape; sexual activity with a minor under the age of consent [Add to Longdo]
法定代理人[ほうていだいりにん, houteidairinin] (n) statutory representative; legal representative [Add to Longdo]
法定利息[ほうていりそく, houteirisoku] (n) statutory interest; legal interest; interest set by law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 statutory
   adj 1: relating to or created by statutes; "statutory matters";
       "statutory law"
   2: prescribed or authorized by or punishable under a statute;
     "statutory restrictions"; "a statutory age limit"; "statutory
     crimes"; "statutory rape"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top