ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stately

S T EY1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stately-, *stately*, state
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stately(adj) สง่าผ่าเผย, See also: ภูมิฐาน, Syn. dignified, noble, elegant
stately(adj) โอ่อ่า, See also: ใหญ่โต, Syn. majestic, grand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stately(สเทท'ลี) adj.,adv. ยิ่งใหญ่,โอ่อ่า,มีเกียรติสูงส่ง,สง่าผ่าเผย., See also: stateliness n., Syn. majestic, elegant, slow

English-Thai: Nontri Dictionary
stately(adj) สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า,ยิ่งใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statelyA government official's stately mansion was looted.
statelyHe lives in that stately mansion.
statelyHe walks in a stately manner.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงขาม[krēngkhām] (adj) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately  FR: solennel ; digne ; majestueux
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux

CMU English Pronouncing Dictionary
STATELY S T EY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stately (j) stˈɛɪtliː (s t ei1 t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庄严[zhuāng yán, ㄓㄨㄤ ㄧㄢˊ, / ] stately, #12,642 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P) [Add to Longdo]
高殿[たかどの, takadono] (n) stately mansion [Add to Longdo]
豪邸[ごうてい, goutei] (n) palatial residence; stately mansion [Add to Longdo]
重厚[じゅうこう(P);ちょうこう, juukou (P); choukou] (adj-na) profound; deep; grave; solid; dignified; stately; solemn; massive; composed; (P) [Add to Longdo]
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) [Add to Longdo]
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stately
   adj 1: impressive in appearance; "a baronial mansion"; "an
       imposing residence"; "a noble tree"; "severe-looking
       policemen sat astride noble horses"; "stately columns"
       [syn: {baronial}, {imposing}, {noble}, {stately}]
   2: of size and dignity suggestive of a statue [syn: {stately},
     {statuesque}]
   3: refined or imposing in manner or appearance; befitting a
     royal court; "a courtly gentleman" [syn: {courtly}, {formal},
     {stately}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top