ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

starting point

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starting point-, *starting point*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดกำเนิด(n) origin, See also: starting point, beginning, source, Syn. ต้นตอ, ต้นกำเนิด, แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น, Ant. จุดจบ, Example: จุดกำเนิดของอารยธรรมทางวัตถุนั้น มาจากความคิดฝันและจินตนาการอันบริสุทธิ์ของมนุษย์, Count Unit: จุด
จุดเริ่มต้น(n) starting point, See also: source, beginning point, Syn. จุดตั้งต้น, จุดกำเนิด, จุดเริ่ม, จุดเริ่มแรก, Ant. จุดสิ้นสุด, จุดจบ, Example: จุดเริ่มต้นของการทำงานคือ เราต้องศึกษาลักษณะของงานก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดกำเนิด[jut kamnoēt] (n, exp) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin  FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่ม[jut roēm] (n, exp) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start  FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มแรก[jut roēmraēk] (n, exp) EN: starting point
จุดเริ่มต้น[jut roēmton] (n, exp) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point  FR: point de départ [m] ; point initial [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起点[qǐ diǎn, ㄑㄧˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] starting point, #5,750 [Add to Longdo]
出发点[chū fā diǎn, ㄔㄨ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˇ, / ] starting point; the outset, #10,892 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansatzpunkt {m}; Ausgangspunkt {m} | Ansatzpunkte {pl}; Ausgangspunkte {pl}starting point | starting points [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起点[きてん, kiten] (n) starting point; origin; (P) [Add to Longdo]
原初[げんしょ, gensho] (n,adj-no) origin; source; beginning; starting point [Add to Longdo]
原点[げんてん, genten] (n) origin (coordinates); starting point; (P) [Add to Longdo]
原点に帰る;原点に返る[げんてんにかえる, gentennikaeru] (exp,v5r) to go back to the starting point [Add to Longdo]
始点[してん, shiten] (n) point of departure; initial point; starting point [Add to Longdo]
出発点[しゅっぱつてん, shuppatsuten] (n) starting point; point of departure [Add to Longdo]
上り口;登り口[のぼりぐち, noboriguchi] (n) starting point for an ascent (mountain, stairs, etc.) [Add to Longdo]
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P) [Add to Longdo]
登山口[とざんぐち, tozanguchi] (n) starting point of a mountain ascent; trailhead (leading up a mountain) [Add to Longdo]
立ち返る[たちかえる, tachikaeru] (v5r,vi) to come back (to); to return to a starting point [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
起点[きてん, kiten] origin, starting point [Add to Longdo]
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  starting point
      n 1: earliest limiting point [syn: {terminus a quo}, {starting
           point}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top