ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stark

S T AA1 R K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stark-, *stark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stark(adj) ตายตัว, See also: สิ้นเชิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stark(สทาร์ค) adj.,adv. ตายตัว,โทนโท,สิ้นเชิง,เคร่งครัด,เต็มตัว,ที่สุด,แข็ง,แข็งทื่อ,แข็ง (ตาย), See also: starkly adv. starkness n., Syn. bleak
stark-naked(สทาร์ค'เนคิด) adj. เปลือยเปล่า

English-Thai: Nontri Dictionary
stark(adj) ทั้งหมด,แข็งทื่อ,สิ้นเชิง
stark(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,ตายตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
starkHowever, Vince, on Jen's house's veranda, was naked from the waist up. He might even have been starkers!
starkYou ought to face the stark reality.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพลง[phlōng] (adj) EN: glaring ; stark ; ablaze  FR: flamboyant

CMU English Pronouncing Dictionary
STARK S T AA1 R K
STARKS S T AA1 R K S
STARKE S T AA1 R K
STARKEL S T AA1 R K AH0 L
STARKER S T AA1 R K ER0
STARK'S S T AA1 R K S
STARKES S T AA1 R K S
STARKEY S T AA1 R K IY2
STARKLY S T AA1 R K L IY0
STARKMAN S T AA1 R K M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stark (j) stˈaːk (s t aa1 k)
starkly (a) stˈaːkliː (s t aa1 k l ii)
starkers (j) stˈaːkəz (s t aa1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
僵硬[jiāng yìng, ㄐㄧㄤ ㄧㄥˋ, ] stark; stiff, #14,852 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
starkแข็ง, แรง
stärkerแข็งกว่า แรงกว่า, See also: stark

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
starkes; weiches Lederbuff [Add to Longdo]
starker Rückhalttower [Add to Longdo]
starkes Spaltensummenkriterium [math.]strong column sum criterion [Add to Longdo]
Starkbier {n}strong beer [Add to Longdo]
Starkstrom {m}heavy current [Add to Longdo]
Starkstrom {m}high voltage current [Add to Longdo]
Starkstrom {m}power current [Add to Longdo]
Starkstromanlage {f} [electr.]electrical power installation [Add to Longdo]
Starkstromkabel {n}power cable [Add to Longdo]
Starkstromleitung {f}; Hochspannungsleitung {f} | Starkstromleitungen {pl}; Hochspannungsleitungen {pl}power line | power lines [Add to Longdo]
Starkstromtechnik {f}heavy current engineering [Add to Longdo]
Starkstromtechnik {f}power engineering [Add to Longdo]
stark bewölkt; dicht bewölktheavily overcast [Add to Longdo]
splitternackt {adj}stark naked; bare naked; without a stitch on; starkers [Br.] [Add to Longdo]
stark; mächtig; durchschlagend; beeindruckend {adj}potent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっぽんぽん[supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
メートル馬力[メートルばりき, me-toru bariki] (n) (PS is from Ger. Pferdestärke) metric horsepower (approx. 735W); PS [Add to Longdo]
一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] (n) stark naked [Add to Longdo]
一糸も纏わず[いっしもまとわず, isshimomatowazu] (exp) stark-naked; without a stitch of clothing on [Add to Longdo]
一糸纏わず[いっしまとわず, isshimatowazu] (adv) stark-naked [Add to Longdo]
丸裸[まるはだか, maruhadaka] (adj-na,n) nude; utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
真っ裸;真裸[まっぱだか, mappadaka] (n) (1) nudity; (adj-na,adj-no) (2) stark naked [Add to Longdo]
赤裸[あかはだか;せきら, akahadaka ; sekira] (adj-na,n,adj-no) (1) stark naked; nakedness; nudity; (2) stripped of all belongings; without a penny; (n) (3) (obsc) (See 裸麦) rye [Add to Longdo]
全裸体[ぜんらたい, zenratai] (n) stark naked body [Add to Longdo]
素っ裸;素裸[すっぱだか;すはだか(素裸), suppadaka ; suhadaka ( moto hadaka )] (n) (1) (See 真っ裸) nudity; (adj-na,adj-no) (2) stark naked; in one's bare skin; (3) penniless [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ごう, gou] STARK, HART [Add to Longdo]
劇薬[げきやく, gekiyaku] starke_Arznei, gefaehrliche_Arznei [Add to Longdo]
大嫌い[だいきらい, daikirai] starke_Abneigung, grosser_Widerwille, grosser_Hass [Add to Longdo]
大雨[おおあめ, ooame] starker_Regen, schwere_Regenfaelle [Add to Longdo]
大雪[おおゆき, ooyuki] starker_Schneefall [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] stark [Add to Longdo]
強まる[つよまる, tsuyomaru] stark_werden, staerker_werden [Add to Longdo]
強敵[きょうてき, kyouteki] starker_Feind-Gegner [Add to Longdo]
[もう, mou] STARK, HEFTIG [Add to Longdo]
疾風[しっぷう, shippuu] starker_Wind, Orkan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stark
   adv 1: completely; "stark mad"; "mouth stark open"
   adj 1: devoid of any qualifications or disguise or adornment;
       "the blunt truth"; "the crude facts"; "facing the stark
       reality of the deadline" [syn: {blunt}, {crude(a)},
       {stark(a)}]
   2: severely simple; "a stark interior" [syn: {austere},
     {severe}, {stark}, {stern}]
   3: complete or extreme; "stark poverty"; "a stark contrast"
   4: without qualification; used informally as (often pejorative)
     intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a
     consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross
     negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding
     mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter
     nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)},
     {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)},
     {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)},
     {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)},
     {utter(a)}, {unadulterated}]
   5: providing no shelter or sustenance; "bare rocky hills";
     "barren lands"; "the bleak treeless regions of the high
     Andes"; "the desolate surface of the moon"; "a stark
     landscape" [syn: {bare}, {barren}, {bleak}, {desolate},
     {stark}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top