ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

staple

S T EY1 P AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -staple-, *staple*
English-Thai: Longdo Dictionary
staple(n) ลวดเย็บกระดาษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
staple(n) ลวดเย็บกระดาษ
staple(vt) ติดด้วยลวดเย็บกระดาษ, See also: เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ
staple(n) อาหารหลัก
staple(n) ส่วนสำคัญ, See also: หัวข้อสำคัญ, Syn. principal, substance
staple(n) สินค้าหลัก, See also: สินค้าสำคัญ, ผลิตภัณฑ์หลัก
staple(n) วัตถุดิบหลัก, See also: วัตถุดิบสำคัญ, Syn. material
staple(n) เส้นใยของขนสัตว์, ฝ้ายหรืออื่น, Syn. fiber, texture
staple(vt) แยกชนิดตามลักษณะเส้นใย, Syn. sort
staple(adj) สำคัญ, See also: จำเป็น, หลัก, Syn. principal, main, chief, essential
stapler(n) ที่เย็บกระดาษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
staple(สเท'เพิล) n. สินค้าหลัก,วัตถุดิบหลัก,ผลิตภัณฑ์หลัก,อาหารหลัก (เช่นขนมปัง/ข้าวหรือเกลือ) ,ใย (ขนสัตว์ ฝ้ายป่าน ปอหรืออื่น ๆ) ,ส่วนสำคัญ,หัวข้อสำคัญ. adj. สำคัญ,ที่เป็นพื้น,เป็นหลัก,เป็นแก่น vt. แยกชนิดตามอาหารหลัก วัตถุหลักหรือเส้นใย n. ลวดรูปตัว'U'หรือตะปูรูป 'U'
stapler(สเท'เพลอะ) n. เครื่องเย็บหนังสือที่ใช้ลวดรูปตัวยู

English-Thai: Nontri Dictionary
staple(adj) เป็นหลัก,สำคัญยิ่ง,เป็นพื้น,เป็นแก่น
staple(n) วัตถุดิบ,สินค้าหลัก,สาร,แก่น,ใยฝ้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
staple๑. ที่เย็บกระดาษ๒. เครื่องยิงเย็บ, เครื่องเย็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stapleสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stapleA stapler is very useful for attaching papers together.
stapleCan't you see a stapler somewhere around there?
stapleCoffee is one of the staples of Brazil.
stapleRice is one of those staple commodities.
stapleThis is a horror staple - young men and women spend a night of terror in an isolated house.
stapleWill you please lend me a stapler?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเย็บกระดาษ(n) stapler, See also: stapling machine

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลิตภัณฑ์หลัก[phalittaphan lak] (n, exp) EN: main product ; chief product ; staple commodity
ที่เย็บกระดาษ[thī yep kradāt] (n, exp) EN: stapler  FR: agrafeuse [f]
ใย[yai] (n) EN: fibre ; filament ; web ; thread ; cobweb ; gossamer ; staple  FR: fibre [f] ; filament [m]
เย็บเล่ม[yep lem] (v, exp) EN: staple together ; bind ; make a binding ; sew into book form

CMU English Pronouncing Dictionary
STAPLE S T EY1 P AH0 L
STAPLED S T EY1 P AH0 L D
STAPLER S T EY1 P AH0 L ER0
STAPLER S T EY1 P L ER0
STAPLES S T EY1 P AH0 L Z
STAPLEY S T AE1 P L IY0
STAPLERS S T EY1 P AH0 L ER0 Z
STAPLERS S T EY1 P L ER0 Z
STAPLETON S T EY1 P AH0 L T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
staple (v) stˈɛɪpl (s t ei1 p l)
stapled (v) stˈɛɪpld (s t ei1 p l d)
stapler (n) stˈɛɪplər (s t ei1 p l @ r)
staples (v) stˈɛɪplz (s t ei1 p l z)
staplers (n) stˈɛɪpləz (s t ei1 p l @ z)
Stapleton (n) stˈɛɪpəltən (s t ei1 p @ l t @ n)
Stapletons (n) stˈɛɪpəltəns (s t ei1 p @ l t @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名产[míng chǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, / ] staple; name-brand product, #84,964 [Add to Longdo]
订书机[dìng shū jī, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, / ] stapler; stapling machine; bookbinding machine, #100,112 [Add to Longdo]
钉书针[dìng shū zhēn, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄓㄣ, / ] staple [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heftklammer {f} | Heftklammern {pl}staple | staples [Add to Longdo]
Stapelgut {n}staple commodities [Add to Longdo]
Stapler {m}lift truck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コピー本[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book [Add to Longdo]
ステープラー[sute-pura-] (n) stapler [Add to Longdo]
ステープル[sute-puru] (n) staple [Add to Longdo]
ステープルファイバー[sute-purufaiba-] (n) staple fiber [Add to Longdo]
スフ[sufu] (n) (abbr) staple fiber; staple fibre [Add to Longdo]
ホチキス;ホッチキス[hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener [Add to Longdo]
ホッチキス玉;ホチキス玉[ホッチキスたま(ホッチキス玉);ホチキスたま(ホチキス玉), hocchikisu tama ( hocchikisu tama ); hochikisu tama ( hochikisu tama )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler) [Add to Longdo]
ホッチキス芯;ホチキス芯[ホッチキスしん(ホッチキス芯);ホチキスしん(ホチキス芯), hocchikisu shin ( hocchikisu shin ); hochikisu shin ( hochikisu shin )] (n) (See 芯) staple (for a stapler) [Add to Longdo]
ホッチキス針;ホチキス針[ホッチキスはり(ホッチキス針);ホチキスはり(ホチキス針), hocchikisu hari ( hocchikisu hari ); hochikisu hari ( hochikisu hari )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler) [Add to Longdo]
検針[けんしん, kenshin] (n,vs) (1) inspection of a meter; reading a meter; (2) inspecting clothing, etc. for residual needles, staples, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 staple
   adj 1: necessary or important, especially regarding food or
       commodities; "wheat is a staple crop"
   n 1: (usually plural) a necessary commodity for which demand is
      constant [syn: {basic}, {staple}]
   2: a natural fiber (raw cotton, wool, hemp, flax) that can be
     twisted to form yarn; "staple fibers vary widely in length"
     [syn: {staple}, {staple fiber}, {staple fibre}]
   3: material suitable for manufacture or use or finishing [syn:
     {raw material}, {staple}]
   4: a short U-shaped wire nail for securing cables
   5: paper fastener consisting of a short length of U-shaped wire
     that can fasten papers together
   v 1: secure or fasten with a staple or staples; "staple the
      papers together" [ant: {unstaple}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top