ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stand for

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stand for-, *stand for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand for(phrv) ยืนทำความเคารพ
stand for(phrv) เสนอชื่อ, See also: เสนอตัวเพื่อเลือกตั้ง, Syn. run for, sit for
stand for(phrv) แทน
stand for(phrv) ยึดมั่น, See also: เชื่อถือ หลักการ
stand for(phrv) ทน, See also: ยอมรับ, Syn. bear with, contend with
stand for(phrv) มุ่งหน้าไปทาง (การแล่นเรือ)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stand forHe stand for democracy.
stand forI stand for freedom of speech for everyone.
stand forQuickly stop the flow of milk, leave to stand for approximately 30 minutes for the milk to solidify.
stand forThe initials USA stand for the United States of America.
stand forThe letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.
stand forThe letters STEP stand for the Society for Testing English Proficiency.
stand forThey will not stand for such treatment.
stand forWe stand for democracy.
stand forWe stand for liberty.
stand forWhat does EC stand for?
stand forWhat does G.N.P. stand for?
stand forWhat does "PTA" stand for?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทนค่า(v) represent, See also: stand for, substitute, Example: X เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวแปรในทางคณิตศาสตร์
กากะเยีย(n) stand for palm-leaf books, See also: folding wooden bookrest, Thai Definition: เป็นเครื่องสำหรับวางหนังสือใบลานทำด้วยไม้ 8 อัน ร้อยไขว้กันไว้

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] stand for bronze tripod (archeol.); used in names, e.g. 盧武鉉 President Loh Roh Mu-hyun of South Korea, #35,634 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] stand for goblets, #168,200 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花台[かだい, kadai] (n) stand for flower vase [Add to Longdo]
現す(P);表す(P);現わす(P);表わす(P);顕す[あらわす, arawasu] (v5s,vt) (1) (esp. 現す, 現わす) to reveal; to show; to display; (2) (esp. 表す, 表わす) (See 言い表す) to express; (3) (esp. 表す, 表わす) to represent; to signify; to stand for; (4) (esp. 顕す) to make widely known; (P) [Add to Longdo]
天目台[てんもくだい, tenmokudai] (n) (See 天目) stand for tea bowls (tea ceremony) [Add to Longdo]
八足の机;八脚の案;八つ足の机[やつあしのつくえ;はっそくのつくえ(八足の机), yatsuashinotsukue ; hassokunotsukue ( hachi ashi no tsukue )] (n) (arch) eight-legged table (used as a stand for religious offerings, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stand for
   v 1: express indirectly by an image, form, or model; be a
      symbol; "What does the Statue of Liberty symbolize?" [syn:
      {typify}, {symbolize}, {symbolise}, {stand for},
      {represent}]
   2: denote or connote; "`maison' means `house' in French"; "An
     example sentence would show what this word means" [syn:
     {mean}, {intend}, {signify}, {stand for}]
   3: take the place of or be parallel or equivalent to; "Because
     of the sound changes in the course of history, an 'h' in
     Greek stands for an 's' in Latin" [syn: {represent}, {stand
     for}, {correspond}]
   4: tolerate or bear; "I won't stand for this kind of behavior!"
     [syn: {stand for}, {hold still for}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top