ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stand firm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stand firm-, *stand firm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand firm(phrv) ยืนหยัด, See also: ตั้งอยู่ในที่มั่น, Syn. hold firm, stand fast, stand pat, stick fast

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งหลัก(v) stand firm, See also: gain a firm foothold, pause for breath, Example: พวกเขาถอยมาตั้งหลักห่างจากขอบตลิ่งเจ็ดแปดก้าวแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เตรียมพร้อมที่จะรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตั้งหลัก(v) stand firm, See also: gain a firm foothold, pause for breath, Example: พวกเขาถอยมาตั้งหลักห่างจากขอบตลิ่งเจ็ดแปดก้าวแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เตรียมพร้อมที่จะรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืนกราน[yeūnkrān] (v) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding  FR: persister ; s'obstiner

Japanese-English: EDICT Dictionary
踏み堪える[ふみこたえる, fumikotaeru] (v1,vi) to stand firm; to hold out [Add to Longdo]
踏ん張る(P);踏んばる[ふんばる, funbaru] (v5r,vi) to brace one's legs; to straddle; to stand firm; to plant oneself (somewhere); to hold out; to persist; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stand firm
   v 1: stand up or offer resistance to somebody or something [syn:
      {resist}, {hold out}, {withstand}, {stand firm}] [ant:
      {give up}, {surrender}]
   2: refuse to abandon one's opinion or belief [syn: {stand pat},
     {stand firm}, {hold firm}, {stand fast}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top